Recent Submissions

 • Virkelig verdi som måleattributt : med fokus på IAS 40 Investeringseiendom 

  Eriksen, Lars Erik (Master thesis, 2019)
  Fokuset i denne avhandlingen er en gjennomgang av og vurdering av regnskapsmessig anvendelse med virkelig verdi som måleattributt med fokus på IAS 40 Investeringseiendom illustrert ved 7 utvalgte foretak som er, eller har ...
 • Voksenopplæring for alle. 

  Hovden, Kristine (Master thesis, 2018)
  Bakgrunn og formål: Norge står overfor en utfordring der ca. 560.000 voksne personer har grunnskole som høyeste utdanning. Denne gruppen rapporterer høyere arbeidsledighet, dårligere helse og lavere livskvalitet enn de som ...
 • Diakonal sykepleie i møte med statlig velferd og kirke. 

  Homb, Jon Eirik (Master thesis, 2019)
  Diakonissehuset i Oslo var den første institusjonen som utdannet sykepleiere i Norge, og deres diakonisser var i flere tiår de eneste sykepleierne i landet. De hadde et system med stor kontroll over diakonissenes tilværelse, ...
 • Ungdom og skjermbruk etter leggetid. 

  Fuglseth, Solfrid (Master thesis, 2019)
  Bakgrunn og formål: Dagens ungdommer bruker stadig mer tid på ulike skjermer og mange tar dem også med seg når de går og legger seg. Der er et økende fokus i samfunnet på mulige negative konsekvenser dette kan ha på ...
 • Yngre ingeniørers bruk av smarttelefon i balanseringen mellom arbeidstid og fritid. 

  Faksvåg, Rune (Master thesis, 2018)
  Bakgrunn: Smarttelefonen har de senere årene fått en utvidet funksjon og rolle i folks liv og arbeidsliv. Dette studiet ser nærmere på hvordan yngre ingeniører opplever dagens bruk av smarttelefon i relasjon til balanseringen ...
 • Folk flest er til å stole på. Sosial tillit i Norge fra 2002 til 2016. 

  Palm Pettersen, Mikael (Master thesis, 2019)
  Norden topper listene over land med mest tillitsfulle borgere. Blant nordmenn er det 74% som har tillit til folk flest. Samfunn hvor majoriteten av befolkningen har tillit til folk flest er imidlertid unntaket snarere enn ...
 • Pasientopplevd kvalitet på Akuttsenteret ved Sykehuset i Vestfold HF. 

  Eriksen, Alison Axisa (Master thesis, 2018)
  Hensikten med studien var å foreta en evaluering av pasientopplevd kvalitet på Akuttsenteret ved Sykehuset i Vestfold HF (SiV). For å identifisere hva som er viktig i forhold til kvalitet for pasienter som blir behandlet ...
 • Sykepleiestudenter og helsefremmende læring. 

  Nørbygaard Bjerva, Hanne (Master thesis, 2019)
  Bakgrunn: Sykepleieutdanningen omhandler både teori og praksisstudier. Dette prosjektet fokuserer på den teoretiske delen og har undersøkt sykepleiestudenters læringsopplevelser i klasseromsundervisning. Det finnes lite ...
 • «Ja, hva fader skulle en funnet på om en ikke hadde vært her da?» 

  Sterner, Nina (Master thesis, 2019)
  Bakgrunn. Puber er en attraktiv arena for rekreasjon som står i et spenn mellom å være potensielt helseskadelig, blant annet gjennom alkoholbruk, og potensielt helsefremmende ved å være en arena som tilrettelegger for ...
 • Offentlige tjenesteyteres beskrivelser og forståelser av samarbeid med lavinntektsfamilier om deres boforhold - en kvalitativ studie. 

  Braut, Mari (Master thesis, 2019)
  Bakgrunn: Å utvikle og utføre gode velferdstjenester er et viktig oppdrag for samfunnet. Det er en helsefremmende oppgave å identifisere på hvilken måte dette kan skje. For å opprettholde velferdsbehovene trenger vi å ta ...
 • Heia Sabotøren! 

  Solum Hermansen, Heidi; Seip, Ingri (Master thesis, 2019)
  Helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI) er ansvarlig for over 90% av pasientskadene, og skyldes som oftest manglende pasientsikkerhet. Pasientens smitte- og immunstatus kan være ukjent ved ankomst til akuttmottak, og på ...
 • Delirium i sykehjem. 

  Skretteberg, Wenche Helen (Master thesis, 2019)
  Delirium er en akutt kognitiv endring, preget av desorientering, svekket oppmerksomhet og endret bevissthet. De viktigste risikofaktorene for å utvikle delirium er høy alder og demens. Sykehjemspopulasjonen antas å være ...
 • Langvarig smerte i kommunehelsetjenesten. 

  Myhre-Nilsen, Kine (Master thesis, 2019)
  Langvarige, ikke-maligne smerter er en tilstand som har stor innvirkning på befolkningens helse. Det anslås at opp mot 50% av eldre over 65 år har perioder med langvarige smerter. Det er rimelig å anta at andelen eldre ...
 • The challenges and advantages of advanced nurse practitioners in Norwegian community healthcare, as experienced by nurse managers. 

  Øvrebø, Abiel (Master thesis, 2018)
  This paper is a descriptive qualitative study about Norwegian nurse managers’ experiences related to the implementation of advanced nurse practitioner in community healthcare. Advanced practice nursing is progressing ...
 • «Balansekunst på slak line». 

  Haugsmark, Trine (Master thesis, 2018)
  Denne studien er et mastergradsarbeid i avansert klinisk sykepleie, og hensikten var å utforske og beskrive hvordan sykepleiere i akuttmottak erfarer det å utføre smertefulle prosedyrer. Studien ble gjennomført med et ...
 • Compression Stockings: Are we doing it right? 

  Grelland, Maria Rica Arica (Master thesis, 2019)
  The word’s population is ageing. Life expectancy has been in a rapid rise in the past decades and the world is facing a tremendous challenge with an increasing elderly population. Norway alone is expecting 1.3 millions of ...
 • Klinisk kompetanse blant helsepersonell i demensomsorgen - en tverrsnittstudie. 

  Hopøy, Ann-Cecilie (Master thesis, 2019)
  Helsepersonellets kliniske kompetansenivå er avgjørende for riktig helsehjelp til pasienter med demens, men det mangler kunnskap på området. Studiens hensikt var å kartlegge den kliniske kompetansen i en virksomhet med 110 ...
 • Lokalanestesi – følger vi anbefalte retningslinjer? En kvantitativ studie. 

  Randmæl, Gry (Master thesis, 2019)
  Flere studier har vist at pasienter i akuttmottak ikke blir smertelindret tilstrekkelig og at dette også gjelder ved prosedyresmerter. Denne studien utforsket hvordan lokalbedøvelse kan gis, slik at det gir best mulig ...
 • Pasienter med KOLS og deres erfaringer med veiledning gitt av helsetjenesten 

  Nilsen Augland, Linda (Master thesis, 2019)
  Hensikten med denne studien er å utforske og beskrive pasienter med KOLS' erfaringer med veiledning gitt av helsepersonell, og hvilken betydning dette har for deres mulighet til å leve med sykdommen. Dette er viktig for å ...
 • Avansert klinisk sykepleie i hjemmebaserte tjenester. En kvalitativ studie. 

  Teien, Birgitte (Master thesis, 2019)
  Bakgrunn: Avanserte kliniske sykepleiere (AKS) har gjennom utdanning tilegnet seg kunnskaper på et avansert nivå, og flere ivaretar nyopprettede selvstendige funksjoner i norske kommuner. Til tross for at de først utdannede ...

View more