Recent Submissions

 • Trenger vi lærerspesialistordningen? En kvalitativ studie om lærerspesialistordningens tolkede og erfarte effekt i skolen 

  Øverbye, John Magnus (Master thesis, 2021)
  Bakgrunn: Denne studien undersøker problemstillingen: Hvordan tolkes og erfares lærerspesialistordningen blant et utvalg lærere og lærerspesialister i skolen? Målet med studien var å gi en indikasjon på mulige erfarte og ...
 • Barn og unges sosiale påvirkning av sosiale medier. 

  Riksfjord-Lie, Lene (Master thesis, 2021)
  Barn og unges sosiale påvirkning av sosiale medier. Det økte medieforbruket de siste årene peker på at samfunnet trekkes mot noe vi kan omtale som en digital revolusjon. Barn og unge omfavner de nye mediene som blir ...
 • Omsorgsplasserte elever i dagens skole: En kvalitativ studie av læreres opplevelse i arbeidet med omsorgsplasserte elever 

  Østereng, Silje Kopperud (Master thesis, 2021)
  Denne kvalitative studien handler om læreres opplevelse av å arbeide med omsorgsplasserte elever, med fokus på relasjoner, tilpasset opplæring og hjem-skole-samarbeid. Oppgaven bygger på fire semistrukturerte kvalitative ...
 • Lærerperspektiv på dybdelæring - En intervjustudie av læreres fortolkning og operasjonalisering av dybdelæring som begrep og fenomen i 2021 av 

  Meisdalen, Liv Berger (Master thesis, 2021)
  Med fagfornyelsen er dybdelæring innført som overordnet fokus. Begrepet er definert på en måte som åpner for fortolkning, og det er foreligger ikke en omforent forståelse av hva dybdelæring er eller skal bli for elever og ...
 • Lærerens bruk av nettbrett i den tilpassede opplæringen 

  Jørgensen, Kimberly Ann Brown (Master thesis, 2021)
  Tema for denne masteravhandlingen er hvordan lærere benytter nettbrettet for å tilpasse opplæringen. Studien undersøker følgende problemstilling: Hvordan benytter et utvalg lærere på mellomtrinnet, som har fått implementert ...
 • Barnehage- og grunnskolelæreres arbeid med overgangen fra barnehage til skole 

  Anderssen, Ida Liset (Master thesis, 2021)
  Denne masterstudien handler om overgangen fra barnehage til skole. Barnehageloven (2005) § 2a og Opplæringslova (1998) § 13-5 pålegger barnehage og skole å samarbeide for å legge til rette for en god og trygg overgang fra ...
 • Et inkluderende læringsmiljø – en skole for alle 

  Tofte, Hedda (Master thesis, 2021)
  Tematikken for avhandlingen er et inkluderende læringsmiljø. Det er et stort, sentralt og dagsaktuelt tema i skolen. Det er derfor svært interessant å undersøke nærmere hvilke refleksjoner lærere har om tilretteleggingen ...
 • Faglig samarbeid hos de yngste elevene 

  Fehn, Kari-Anne (Master thesis, 2021)
  Temaet for prosjektet er samarbeid for læring. Studien undersøker læreres opplevelse av faglig samarbeid mellom første- andre- og tredjeklassinger, sett i sammenheng med samkonstruksjon av læring. For å få innsikt i dette ...
 • Å tilpasse opplæringen - for alle 

  Kebely, Sara Christine (Master thesis, 2021)
  Tilpasset opplæring er et komplekst og omfattende begrep, og det å gå fra tilpasset opplæring som begrep til noe som skal realiseres i praksis er utfordrende. På bakgrunn av dette har jeg hatt et ønske om å lære mer om ...
 • Helklassesamtalen i førsteklasse 

  Kvamme, Ingrid (Master thesis, 2021)
  Dagens forskning peker på helklassesamtalen som en viktig læringsarena for elevene (Aukrust, 2003; Edwards-Groves et al., 2014; Nystrand et al., 1997). Læringsutbyttet som elevene sitter igjen med etter deltakelse i ...
 • Klasseromsutforming 

  Hansen, Solveig Hammersborg (Master thesis, 2021)
  Tema for denne studien er klasseromsutforming og hva et utvalg lærere anser som god klasseromsutforming med hensyn til elevers læring. Studien undersøker hvordan lærere tar i bruk klasserommet i undervisningen, og om de ...
 • Matematiske bevis på 7. trinn 

  Gudmundsen, Henrik Fjeldavlie (Master thesis, 2021)
  Matematiske bevis innehar en sentral rolle i den matematiske modningsprosessen der elevene gradvis utvikler, etablerer og kommuniserer matematisk kunnskap. Denne studien undersøker elevers arbeid og utvikling av forståelse ...
 • Lek i Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020 

  Solli, Iris (Master thesis, 2021)
  Skoleåret 2020/2021 satt i gang med nytt Læreplanverk for Kunnskapsløftet 2020 (LK20). Det er et skifte i fokusområder og leken som for alvor kom inn i skolens styringsdokument med L97, for så å forsvinne fra LK06, er nå ...
 • Didaktiske muligheter ved bruk av iPad som verktøy for tilpasset opplæring 

  Årmo, Elisabeth (Master thesis, 2021)
  Temaet i denne studien handler om bruk av iPad 1:1 som verktøy for tilpasset opplæring i grunnskolens 1. – 7. trinn. Tidligere forskning har vist behovet for stadig mer forskning knyttet til hvordan teknologi kan endre ...
 • Oppd(r)ag Bærekraft 

  Groeneweg, Stine (Master thesis, 2021)
  Skolens samfunnsmandat er omfattende. Elevene i skolen skal tilegne seg kunnskaper, ferdigheter, verdier og holdninger som trengs for å mestre egne liv – i skole, arbeidsliv og samfunnsliv (Meld. St. 28 (2015-2016), s. 5). ...
 • Lekende tilnærminger til læring. En kvalitativ studie om læreres forståelse og erfaringer ved bruk av lekende tilnærminger til læring i begynneropplæringens undervisning. 

  Iversen, Marianne; Langseth, Frida (Master thesis, 2020)
  Med utgangspunkt i Fagfornyelsens forventing om mer lek i begynneropplæringen (Kunnskapsdepartementet, 2017), ønsket vi å undersøke hvordan lek kan komme til uttrykk i begynneropplæringens undervisning. Formålet med ...