Recent Submissions

 • Om økt bistand til, og å implementere tilsyn av fysiske mangler i private leieboliger 

  Hassum, Atle (Master thesis, 2024)
  Bolig er, sammen med arbeid, kanskje den viktigste arenaen for personlig trygghet og stabilitet for innbyggerne i samfunnet vårt (Ulfrstad, 2011). Om den som er bosatt i denne boligen kan ta nok personlig eierskap i boligen ...
 • Samvirke under ekstremværet Hans: En studie av betydningen av tillit for et godt samvirke 

  Mortensen, Sofie Aas (Master thesis, 2024)
  Denne studien sitt formål er å undersøke hva som kjennetegner et godt samvirke, og i hvilken grad tillit har en effekt i denne sammenhengen. I denne studien analyseres beskrivelser fra aktører som deltok i håndteringen ...
 • Avvikende utdanningsvalg og sosial mobilitet i Norge 

  Omarzae, Shahsawar (Master thesis, 2024)
  Bakgrunn: Norge er et land som gir innbyggerne gode forutsetninger til mobilitet. For å oppnå dette er utdanning en viktig faktor. Reproduksjonsteoretikerne mener at utdanning er en av kapitalformene som går i arv. Hvor ...
 • Familievernet, en tjeneste rigget for forebyggende samarbeid? 

  Schia, Cecilie Henriksen (Master thesis, 2023)
  Masterstudien handler om hvordan ulike forhold familieverntjenesten påvirker samarbeid med eksterne tjenester. Gjennom analyse av intervjuer med ansatte i familieverntjenesten, som gjennom flere år var deltakere i et ...
 • Mattilsynets prioriteringer av bekymringsmeldinger 

  Bottheim Åbrandt, Johanna Katarina (Master thesis, 2023)
  Dyrevelferd er et viktig samfunnsområde, og hvordan vi behandler dyrene sier noe om samfunnet vårt. Dyrevelferdsloven trådte i kraft 1.1.2010, og har over tid utviklet seg i tråd med kunnskapsutviklingen om dyr og deres ...
 • Profesjonelle helter 

  Engdahl-Høgåsen, Maria Terese (Master thesis, 2023)
  Brann- og redningsvesenet er del av det essensielle systemet for ulykkes- og krisehåndtering i Norge. Personell rykker ut på en mengde oppdrag, ofte relatert til redning og berging, og krav om rask respons er alene en ...
 • Fra grønt regnskap til grønt kontinent - En reguleringsteoretisk analyse av EU-taksonomiens styrker og svakheter 

  Opsahl, Gustav Rekvik (Master thesis, 2023)
  EU har i forbindelse med sin grønne handlingsplan, det grønne giv, utviklet og introdusert et rammeverk for vurdering av grønne økonomiske aktiviteter, kjent som EU-taksonomien. Taksonomien skal gi investorer og foretak i ...
 • Mangfoldskompetanse i det norske barnevernet 

  Søyland, Denise (Master thesis, 2023)
  Temaet for denne oppgaven er mangfoldskompetanse i det norske kommunale barnevernet, hvor det er fokus på den etniske og kulturelle dimensjonen av mangfold. For å besvare problemstillingen «Hvordan arbeides det med ...
 • Grønn omstilling - nye kompetansebehov 

  Samnøy, Karl Edvard (Master thesis, 2023)
  Denne masteroppgaven undersøker hvordan kompetansebehovet i fornybarnæringen endrer seg som følge av det grønne skiftet. Fornybarnæringen blir av mange sett på som et symbol for løsningen på klimakrisen. Den gir oss nettopp ...
 • Liaisonfunksjonen i organisatorisk kontekst 

  Bergene, Beate Kristin (Master thesis, 2022)
  Temaet for denne oppgaven er liaisonfunksjon og studien tar for seg hvordan denne funksjonen fungerer ved et interorganisatorisk samarbeid, spesielt i forbindelse med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Selve ...
 • Holdninger til bærekraft i næringslivet - en sosiologisk undersøkelse 

  Berg, Ingeborg Skaalen (Master thesis, 2022)
  Denne studien har som mål å bidra til en dypere forståelse av holdninger til bærekraft i næringslivet. Hvilke oppfatninger har bedrifter om betydningen av bærekraft, og hva er sentrale drivkrefter og hindre for en bærekraftig ...
 • Omdømmehåndteringens paradokser 

  Varpe, Sondre (Master thesis, 2021)
  Omdømme har blitt et av vår tids suksesskriterier og en vår tids mest populære organisasjonstrender (Røvik, 2007). Organisasjoner blir ikke kun målt på økonomiske resultater, men også på forventinger og fremtreden. ...
 • Omsetning av samfunnsrollen i museumsinstitusjonen. En kvalitativ undersøkelse av hvordan statlige føringer omsettes av museumsformidlere 

  Næss, Øyvind Kleivdal (Master thesis, 2021)
  I oppgaven viser jeg hvordan organiseringen av forholdet mellom staten og museumsfeltet påvirker hvordan de ulike aktørene i feltet posisjonerer seg. Ved å koble den historisk situeringen av museumsfeltet innenfor det ...