Masterstudiet i pedagogikk har to fordypningsretninger (klikk for separate lister):


Recent Submissions

 • “Jeg har blitt helt ny” - En studie av et alternativt opplæringsløp i videregående skole 

  Flåta, Cathrine; Eken, Thea (Master thesis, 2020)
  I denne studien har vi forsket på et prosjekt som har vært gjennomført over en fireårs-periode, et alternativt opplæringstilbud for ungdom som har falt fra i det ordinære utdanningsløpet. Dette prosjektet har vist svært ...
 • Filosofisk dialog som skoleutvikling: Et bidrag til det grønne skiftet? 

  Marcussen, Eirik Hæreid (Master thesis, 2020)
  Denne oppgaven ser på sammenhenger mellom filosofiske dialoger og bærekraftig helskoleutvikling og baserer seg på resultatene fra kvalitative undersøkelser av et skoleutviklingsprosjekt. Prosjektet er et aksjonsforskningssamarbeid ...
 • ADHD og atferdsvansker i skolen Læreres opplevelse av kunnskap om og ivaretakelse av elever med ADHD i skolen 

  Thune, Silje (Master thesis, 2020)
  Studien som presenteres i denne masteroppgaven er basert på intervjuer med fire lærere. Hensikten er å få større kunnskap om hvordan de selv opplever at de ivaretar elever med ADHD, og hvilken kunnskap de har om temaet. ...
 • Hva påvirker vilkårene for deltakelse i lek på 1. trinn? 

  Engelien, Lotte Herdlevær (Master thesis, 2020)
  Masterstudien er en instrumentell kasusstudie av en 1. trinnsgruppe. Den undersøker hva som påvirker vilkårene for deltakelse i lek på 1. trinn. Hensikten har vært å få tak i et barneperspektiv på dette. Til grunn for ...
 • Soft governance i styring av fagutvikling En undersøkelse av diskurs og makt i spennet mellom politikk og profesjon 

  Helland, Christina; Sundberg, Rikke (Master thesis, 2020)
  Utdanningsfeltet er et sterkt politisert samfunnsområde, med mange ulike interessenter. Statensbehov for kontroll over feltet, står ofte i et spenningsforhold med profesjonens behov for innflytelse og medvirkning i utviklingen ...
 • Veiledning av foreldre med psykisk utviklingshemming : anført av metodikk eller etikk? 

  Netland, Silje-Charlotte (Master thesis, 2020)
  Bakgrunn og formål: Dette prosjektet handler om foreldre med psykisk utviklingshemming i møte med veiledere i en barnevernfaglig kontekst. I Norge har det vært lite oppmerksomhet om dette temaet, og forskning er nærmest ...
 • Foreldrerådgivning fra Pedagogisk-psykologisk tjeneste En kvalitativ studie av hvilket syn rådgiverne i PP-tjenesten har på foreldrerådgivning og hvordan det gjennomføres i saker som er henvist til denne tjenesten 

  Liahagen, Vigdis; Lyngmo, Ida Marie (Master thesis, 2020)
  Denne masteroppgaven tar for seg foreldrerådgivning i Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PP-tjenesten). Problemstillingen er: Hvilket syn har PP-rådgivere på foreldrerådgivning og hvordan og i hvilken grad gjennomføres det ...
 • Ledelse av morgendagens barnehage Styrerens komplekse lederrolle – I en jungel av nye krav og oppgaver 

  Hatland, Marita Skakstad (Master thesis, 2020)
  Denne masteroppgaven har hatt som hensikt å belyse endring- og utviklingen av barnehagesektoren og hvordan dette kan ha påvirket styrerrollen. De politiske føringene har endret lederrollen betraktelig de siste 20 til 30 ...
 • Gylne øyeblikk Verdier og læring i et yrkesfaglig profesjonsfellesskap 

  Røsholt, Lisbeth Pilodden (Master thesis, 2020)
  Tema og problemstilling Denne oppgaven tar utgangspunkt i gylne øyeblikk ,verdier ,og utvikling i et yrkesfaglig lærer team . Temaet kom til på bakgrunn av at det synes å være mer fokus på resultater enn på verdier i ...
 • Rett elev til rett utdanning. 

  Haug, Ole (Master thesis, 2019)
  Et av skolens utdanningsoppdrag er å gi opplæring slik at det skal gi elevene et godt utgangspunkt for deltakelse på alle områder innenfor utdanning, arbeids- og samfunnsliv (Utdanningsdirektoratet, 2017b, s. 4). For at ...
 • Forankring i personalet. 

  Skilbred, Lene (Master thesis, 2019)
  De siste tiår er det gjennomført en rekke statlige programmer for å øke kvaliteten i den norske skolen. I styringsdokumenter, teoretiske beskrivelser og samtaler om skoleutvikling blir «forankring i personalet» trukket ...
 • Ledelse og psykisk helse. 

  Aas Hansen, Tone Laila (Master thesis, 2019)
  Denne masteravhandlingen handler om ledelse og psykisk helse, med fokus på hva styrere i barnehager mener er viktig for at arbeidstakere med lettere psykiske helseutfordringer skal fungere i arbeid. Den teoretiske ...
 • Innovasjon i skolen. 

  Gulbrandsen, Karoline (Master thesis, 2018)
  I den nye stortingsmeldingen, Fag - fordypning forståelse - en fornyelse av kunnskapsløftet, lagt frem i 2017, sees et økt fokus på innovasjonsevne i den norske skolen. I den kommende skolereformen blir ikke bare nødvendigheten ...
 • Tilpasset opplæring generelt, men ikke spesielt? 

  Oseth-Andersen, Henriette (Master thesis, 2018)
  Denne masteravhandlingen i Pedagogikk med vekt på Utdanningsledelse er skrevet ved Universitetet i Sørøst-Norge. Avhandlingen omfatter temaet tilpasset opplæring, avgrenset til tilrettelegging i skolen for barn med alvorlig ...
 • Ny som lærer. Hva kan bidra til at lærerne blir i skolen? 

  Joensen Kjær, Lene (Master thesis, 2019)
  Med 18 års erfaring fra grunnskolen har jeg selv opplevd å være nyutdannet. Jeg erfarte hvordan jeg måtte «skape» min egen profesjonalitet med utgangspunkt i prøving og feiling. På tross av at det har vært mye fokus på ...
 • Mellom fagfokus og omsorg. 

  Stubø, Kjersti (Master thesis, 2018)
  Psykisk helse er i dag et sentralt og aktuelt tema i samfunnsdebatten, og det hevdes fra flere hold at psykiske helseplager hos ungdom dessverre ser ut til å være økende. Skolen møter daglig alle barn og unge og er derfor ...
 • «Jeg føler meg så på bar bakke». 

  Gutu Eiksjø, Trine (Master thesis, 2018)
  Forskning viser at utfordringer med språk og tale er et av de vanligste problemområdene hos barn i barnehagealder. Når et flerspråklige barn i barnehagealder ikke tilegner seg morsmålet eller andrespråket som forventet, ...
 • Barns selvregulering. 

  Alihajdaraj, Lavdim (Master thesis, 2018)
  Barnas psykiske helse skal fremmes og alle barn skal få støtte i å mestre motgang, håndtere utfordringer og bli kjent med egne følelser. Alle barn bør få oppleve mestring og alle bør få mulighet til engasjement og være ...
 • Kommunikasjon og sosial samhandling mellom barn som bruker ASK og deres jevnaldrende. 

  Stetzer, Karina (Master thesis, 2018)
  ASK-brukere møter språkmiljøet med sine forutsetninger og kan derfor ha behov for flere tilrettelegginger og tilpasninger i barnehagen. Hensikten med studien er å få kunnskap om, og et innblikk i barnehageansattes erfaringer ...
 • Hordan kan rektor bidra til tidlig innsats gjennom leseopplæringen. 

  Møane, Jeanett (Master thesis, 2018)
  Et viktig utdanningsmål er at samtlige elever skal oppnå grunnleggende ferdighetene i lesing, skriving og regning og at de skal oppleve mestring og utfordringer på den skolen de har tilhørighet til. Tidlig innsats er et ...

View more