Nye registreringer

 • Heia Sabotøren! 

  Solum Hermansen, Heidi; Seip, Ingri (Master thesis, 2019)
  Helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI) er ansvarlig for over 90% av pasientskadene, og skyldes som oftest manglende pasientsikkerhet. Pasientens smitte- og immunstatus kan være ukjent ved ankomst til akuttmottak, og på ...
 • Delirium i sykehjem. 

  Skretteberg, Wenche Helen (Master thesis, 2019)
  Delirium er en akutt kognitiv endring, preget av desorientering, svekket oppmerksomhet og endret bevissthet. De viktigste risikofaktorene for å utvikle delirium er høy alder og demens. Sykehjemspopulasjonen antas å være ...
 • «Balansekunst på slak line». 

  Haugsmark, Trine (Master thesis, 2018)
  Denne studien er et mastergradsarbeid i avansert klinisk sykepleie, og hensikten var å utforske og beskrive hvordan sykepleiere i akuttmottak erfarer det å utføre smertefulle prosedyrer. Studien ble gjennomført med et ...
 • The challenges and advantages of advanced nurse practitioners in Norwegian community healthcare, as experienced by nurse managers. 

  Øvrebø, Abiel (Master thesis, 2018)
  This paper is a descriptive qualitative study about Norwegian nurse managers’ experiences related to the implementation of advanced nurse practitioner in community healthcare. Advanced practice nursing is progressing ...
 • Compression Stockings: Are we doing it right? 

  Grelland, Maria Rica Arica (Master thesis, 2019)
  The word’s population is ageing. Life expectancy has been in a rapid rise in the past decades and the world is facing a tremendous challenge with an increasing elderly population. Norway alone is expecting 1.3 millions of ...
 • Langvarig smerte i kommunehelsetjenesten. 

  Myhre-Nilsen, Kine (Master thesis, 2019)
  Langvarige, ikke-maligne smerter er en tilstand som har stor innvirkning på befolkningens helse. Det anslås at opp mot 50% av eldre over 65 år har perioder med langvarige smerter. Det er rimelig å anta at andelen eldre ...
 • Pasienter med KOLS og deres erfaringer med veiledning gitt av helsetjenesten 

  Nilsen Augland, Linda (Master thesis, 2019)
  Hensikten med denne studien er å utforske og beskrive pasienter med KOLS' erfaringer med veiledning gitt av helsepersonell, og hvilken betydning dette har for deres mulighet til å leve med sykdommen. Dette er viktig for å ...
 • Avansert klinisk sykepleie i hjemmebaserte tjenester. En kvalitativ studie. 

  Teien, Birgitte (Master thesis, 2019)
  Bakgrunn: Avanserte kliniske sykepleiere (AKS) har gjennom utdanning tilegnet seg kunnskaper på et avansert nivå, og flere ivaretar nyopprettede selvstendige funksjoner i norske kommuner. Til tross for at de først utdannede ...
 • Klinisk kompetanse blant helsepersonell i demensomsorgen - en tverrsnittstudie. 

  Hopøy, Ann-Cecilie (Master thesis, 2019)
  Helsepersonellets kliniske kompetansenivå er avgjørende for riktig helsehjelp til pasienter med demens, men det mangler kunnskap på området. Studiens hensikt var å kartlegge den kliniske kompetansen i en virksomhet med 110 ...
 • Lokalanestesi – følger vi anbefalte retningslinjer? En kvantitativ studie. 

  Randmæl, Gry (Master thesis, 2019)
  Flere studier har vist at pasienter i akuttmottak ikke blir smertelindret tilstrekkelig og at dette også gjelder ved prosedyresmerter. Denne studien utforsket hvordan lokalbedøvelse kan gis, slik at det gir best mulig ...
 • Sykepleiernes erfaringer ved bruk av NEWS i primærhelsetjenesten. Ser du noe, gjør du noe og, ikke sant? 

  Lie, Camilla (Master thesis, 2019)
  National Early Warning Score (NEWS) er et observasjonsverktøy som består av 6 fysiologiske parametere med referanseverdi. NEWS benyttes på en strukturert måte for å identifisere tidlige tegn på sykdom eller forverringer i ...