Recent Submissions

 • Håkon jarls styre i Norge 

  Skogeng, Daniel (Master thesis, 2024)
  Denne masteroppgaven undersøker forholdet mellom norrøn religion, kristendom og Håkon Sigurdssons styre i perioden ca. 975 til 995. Problemstillingen er: I hvilken grad og på hvilke måter bidro hedendommen til Håkon jarls ...
 • Læringsutbytte på museum: Aluminiummuseet i Holmestrand 

  Sørensen, Daniel Christian (Master thesis, 2024)
  Aluminiummuseet er den del av Vestfoldmuseene og tilbyr undervisningsopplegg for skoleklasser på 9. trinn gjennom den kulturelle skolesekken. Problemstillingen for denne masteroppgaven er: Hvilke læringsutbytter gir ...
 • Reformforeningen 1859-1863: Medienes slagmark, og innvirkningen den hadde i politikken 

  Fowler, Philip Oscar Krog (Master thesis, 2023)
  Reformforeningen er en forening som ble dannet på slutten av 1850-tallet, som skapte stor debatt både innad i politikken, samt i avisene. Den offentlige diskursen som utviklet seg, ser vi også hadde en innvirkning på de ...
 • Telemarks beskyttere 

  Grinde, Andreas Skjeggerud (Master thesis, 2023)
  Denne avhandlingen er en kartlegging av de forskjellige knutepunktene i Midtre-Telemark med mål om å få et innblikk i de lokale samfunnene i jernalderen basert på de arkeologiske kildene vi har funnene. Konklusjonen er at ...
 • Forteljinga om Sølvverket: Korleis spelar forteljinga om rommet og rommet saman 

  Hermansen, Marianne (Master thesis, 2023)
  Denne avhandlingen tar for seg en undersøkelse over hvordan fortelling og rom spiller sammen for å lage en opplevelse som inspirerer til læring. Undersøkelsen tar utgangspunkt i hvordan besøkende ved Norsk Bergverksmuseum ...
 • Et bidrag til historieundervisning i lokalhistorie i den videregående skole: Gamlebyen Fredrikstad 

  Pedersen, Sarah Røinås (Master thesis, 2023)
  Denne masteroppgaven har som mål å sette søkelyst på museum som læringsarena for undervisning i lokalhistorie på videregående opplæring. Oppgaven bygger på et empirisk materialet, samlet ved deltakende observasjon og ...
 • Kaptein Klincks samling 

  Gulliksen, Even Hagerup (Master thesis, 2023)
  Kaptein Klinck samlet i hans levetid en samling som ble grunnpilaren for marinemuseet på Karljohansvern i 1857. I denne utstillingen var det gjenstander fra hele verden som utgjorde en meget spennende utstilling. I samlingen ...
 • Lagmenn og samfunn 

  Vikan, Asbjørn Einar (Master thesis, 2023)
  Denne oppgaven handler om lagmenn i kongedømmet Norge i middelalderen, med spesielt fokus på byen Tønsberg. Målet er å undersøke lagmennenes sosiale posisjon i samtiden, og eventuelt hvordan dette endret seg i løpet av ...
 • Offentligheden er Aanden af vor Constitution 

  Ness, Louise (Master thesis, 2023)
  Denne masteren har undersøkt opposisjonsavisen Patrouillen, og hvilken påvirkning den hadde på den politiske offentlige samtalen. For å finne ut av dette har jeg tatt for meg en rekke utgaver av Patrouillen, samt sett på ...
 • Kristelig Folkeparti og oljepolitikk 1979 - 1985 

  Madsen, Knut Fredrik (Master thesis, 2023)
  Denne masteroppgaven tar for seg temaet oljepolitikk og det politiske partiet Kristelig Folkeparti i tidsrommet 1979 – 1985. Hva og hvorfor Kristelig Folkeparti mente det de gjorde i fire spesifikke saker fra denne ...
 • A study of the wartime experiences of twenty naval veterans: The reality of the war at sea for the men of the Royal Norwegian navy during the second world war 

  Troth, Edward Alexander (Master thesis, 2023)
  Denne tesen tar utgangspunktet i 20 intervjuer tatt av Horten marinemuseum for å svare på spørsmålet som er nemlig, hva mennene intervjuet så på som de mest betydelige aspektene av sine krigserfaringene i den Kongelig ...
 • Textbooks and the World at war: Portrayals of the second World War in textbooks from Norway, Germany, and the United States 

  Hagemann, Robyn James (Master thesis, 2023)
  The second World War looms large in the collective consciousness of the world. Its impact is the subject of countless investigations, its origins and events some of the most popular history topics among those who normally ...
 • Jugoslavia og akademisk uenighet: En komparativ analyse av Jugoslavisk litteratur i lys av statens oppløsning 

  Zulic, Haris (Master thesis, 2023)
  Hovedfokuset i denne oppgaven var å analysere litteratur som er skrevet om oppløsningen av Jugoslavia. Det er primært faktorene som bidro til oppløsningen som har blitt analysert. Jeg har gjennom oppgaven forsøkt å undersøke ...
 • Farsunds Sjøfartshistorie 

  Arnesen, Knut Roger (Master thesis, 2023)
  Denne mastergradsavhandlingen undersøker hvilke fortrinn Farsunds sjøfartsnæring besatt i perioden mellom 1880 og 1938, som resulterte i en kraftig utvikling i byens maritime næring. I løpet av denne perioden gikk Farsund ...
 • Fløting i krisetider - 1920-tallets økonomiske krisers påvirkning på fløtingen ovenfor Øyeren 

  Stenerud, Henrik Kindt (Master thesis, 2023)
  Denne oppgaven har som hensikt å utforske 1920-tallets økonomiske krisers påvirkning på fløtingen utført av Christiania tømmerdireksjon i Glomma ovenfor Øyeren. Disse krisene hadde voldsom påvirkning på store deler av norsk ...
 • Kjernekraftdebatten på 1970-tallet - Med utgangspunkt i lokale protester i Kragerø- og Lindås-regionen 

  Hansen, Martin Nordrik (Master thesis, 2022)
  Denne avhandlingen handler om kjernekraftdebatten i Norge på 1970-tallet. Den tar for seg to eksempler på folkelige aksjoner mot kjernekraft. Aksjonene foregikk i Kragerø kommune og i Lindås kommune, der lokalbefolkning ...
 • Menneskeofring i azteker-, maya- og inkariket 

  Kilen, Jenny Emilie (Master thesis, 2022)
  Denne avhandlingen vil handle om de tre sivilisasjonene azteker-, maya- og inkariket. Disse kulturene eksisterte i Mesoamerika og i områdene rundt Andesfjellene. Perioden jeg skal forholde meg til er fra 1300-tallet og til ...
 • "Dødsseileren" - losjiskipet i Horten 

  Torjussen, Christina Stylegar (Master thesis, 2022)
  Spanskesyken var en influensapandemi som oppstod i 1918. Den var en av de mest dødelige pandemiene i historien og ble raskt spredt på grunn av første verdenskrig og de nye transportmidlene som jernbane og dampskip. Norge ...
 • Dataspill som læringsverktøy i tverrfaglig undervisning 

  Follaug, Marthe Ligård (Master thesis, 2022)
  I denne oppgaven tester jeg ut om dataspill kan være et godt læringsverktøy i et tverrfaglig undervisningsopplegg, i en påbyggsklasse i videregående skole. Jeg tar også for meg om dataspill kan gi opplevelser, motivasjon ...
 • Reaksjonene som oppsto i Drammen med en moské på Fjell 

  Kvakkestad, Solveig Marie Behsert (Master thesis, 2022)
  I denne oppgaven går en inn på flere lokalsaker i Drammen på Fjell, for å kunne diskutere den religiøse integreringsprosessen. Lokalsakene var med på å kaste lys over flere brytepunkter innenfor temaet integrering. Analysen ...

View more