Recent Submissions

 • Designdrevet innovasjon 

  Genthner, Merethe Nyvoll (Master thesis, 2024)
  Denne masteravhandlingen tar for seg designmetodikken inn i videregående skole, i en undersøkelse rettet mot designdrevet innovasjon og entreprenøriell læring. Undersøkelsen har et tydelig didaktisk preg med en motivasjon ...
 • Bindeledd - koblinger mellom digitale verktøy og leire 

  Lillebø-Voll, Knut Einar (Master thesis, 2024)
  Denne mastergradsavhandlingen undersøker koblinger mellom digitale og analoge verktøy i kunst og håndverksfaget, hvor min egen læringsprosess blir undersøkt gjennom vekslingen mellom arbeid med dreiing i leire og 3D-modellering ...
 • Di(gital) + (An)alog = Dialog 

  Vermeer, Monica Albertine (Master thesis, 2024)
  Denne masteroppgåva er resultatet av forskinga på samspelet mellom digital og analog utvikling av måleri. Målet var å undersøke om eksperimentell åtferd på eit nettbrett kan fremje utviklinga av kreativitet som potensielt ...
 • Kamkeramikk 

  Hætta, Inga Camilla Linnea Utsi (Master thesis, 2024)
  I denne avhandlingen er det gitt forklaringer på hvordan man kan arbeide utforskende med tekstur i leire for å løfte frem og synliggjøre tidlig, nordlig kamkeramikk, og på hvordan elever i utforskende arbeid med tekstur i ...
 • Sanselig korrespondance i og med klippelandskaber - skaber-opdagelser og resonanserfaring gennem kunstnerisk undersøgelse 

  Pors, Lene (Master thesis, 2024)
  Kan du se poesien i en rådden rod? Måske ikke ved første øjekast, hvis du overhovedet får øje på den. Denne afhandling handler om, hvordan man gennem kunstnerisk undersøgelse som en sanselig korrespondance, kan skabe ny ...
 • (H) a v - f a l l 

  Hole, Cecilie Lid (Master thesis, 2024)
  Denne masteroppgaven redegjør for hvordan jeg har utforsket bein som materiale i øko-relasjonelle prosesser gjennom eget skapende arbeid og i utforsking sammen med barn i barnehagen. For å bearbeide og utforske potensiale ...
 • Enhetlig ... helhetlig design? 

  Loughran, Karin Elisabeth (Master thesis, 2023)
  Konteksten for denne masteravhanlingen handler om formlære i KDA (Kunst, design og arkitektur) i videregående skole. Intensjonen med undersøkelsen har vært å frembringe kunnskap om å utforske hvordan to- og tredimensjonale ...
 • Skaparhus som læringsarena 

  Skeide, Marte Gurskevik (Master thesis, 2023)
  Denne avhandlinga søker å svare på kva muligheiter og utfordringar ein møter når ein tek i bruk skaparhus som læringsarena i ein ungdomsskule. Korleis kan samhandling og sambruk, der kunst og handverk er initierande fag, ...
 • Pedagogiske praksiser i kreative fellesskap- hvordan kunnskap og erfaring deles om vedbrent keramikk i kreative fellesskap 

  Ulverud, Lillann (Master thesis, 2023)
  I keramikkfeltet finnes det dokumentasjon på vedbrent keramikk som dateres flere tusen år tilbake i tid. De felles vedbrenningene som utføres i vår moderne tid er det lite pedagogisk forskning om. Jeg ville derfor forsøke ...
 • Taktile møter 

  Rozinek, Martina (Master thesis, 2023)
  Målet med denne undersøkelsen var å utvikle kunnskap om hvordan faglærere kan tilrettelegge kunst og håndverksopplæringen for elever med store og sammensatte funksjonsnedsettelser med vekt på taktil utforskning av materialer. ...
 • Eksperimentering med tekstilrester: En kvalitativ undersøkelse om hvordan overflatetekstur kan utvikle forståelse for bærekraft 

  Sæta, Hege (Master thesis, 2023)
  Denne mastergradsavhandlingen er en kvalitativ studie om tekstilrester og elevers tanker og erfaringer om bruk av gjenbrukstekstiler i kunst og håndverk. Oppgaven er delt i to der delene følger hverandre parallelt og ...
 • Identitet og selvbilde i skapende prosesser - Utforsking, synliggjøring og refleksjon gjennom arbeid med selvportrett. 

  Lerdahl, Natalie Anna Christine Egli (Master thesis, 2023)
  I læreplanen for kunst og håndverk står det at «Arbeid med visuell og materiell kultur bidrar til å styrke elevenes selvbilde og identitetsutvikling, gir forståelse av mangfold og skaper mening i tilværelsen» (Utdannings ...
 • Gjenbruk av plast 

  Ruyter, Hanne Marita Jegerud (Master thesis, 2023)
  Som faglærer i utdanningsprogrammet Kunst, Design og Arkitektur, hvor vi har et stort fokus på bærekraft, ønsket jeg med denne masteravhandlingen å lære mer om gjenbruk av plast som et formbart materiale. Jeg håper ved å ...
 • Lærelyst - Tilrettelegging gjennom skapende prosesser i videregående skole 

  Musaeus, Marianne (Master thesis, 2023)
  Denne avhandlingen handler fenomenet lærelyst gjennom skapende prosesser. Den har vært avgrenset til min undervisningspraksis og egen kunstnerisk praksis. Jeg har sett på lærelyst hos elevene og hvordan det kan tilrettelegges ...
 • broken / unbroken. Mening, verdi og uttrykkspotensiale i møter med det ødelagte 

  Espevoll, Elisabeth Graff (Master thesis, 2022)
 • La oss skape sammen 

  Myran, Christina Henriette (Master thesis, 2022)
  I denne masteroppgaven har det blitt undersøkt hva samskaping kan være og hvilke erfaringer samskaping kan gi i utarbeidelse av stedspesifikk kunst ved en videregående skole. For å finne svar på dette har jeg brukt en ...
 • "Fossefall" 

  Harstad, Karianne (Master thesis, 2022)
  Jeg har observert at sentrumsområdet ved flere tettsteder i Norge virker mindre representative for stedet. Bebyggelsen er ofte en brokete forsamling av hus i forskjellige stiler, som ikke har en sammenheng. Disse ligger ...
 • Vandring gjennom skog - bevissthet og dannelse 

  Brasøy, Mette (Master thesis, 2022)
  Denne masteravhandlingen dreier seg om å se det store bildet, og de overordnede begrepene folkehelse og livsmestring, gjennom små fragmenter i og av naturen. Undersøkelsen tar utgangspunkt i en 27 dagers vandring gjennom ...
 • Samspillet mellom bilde og tekst i en bildebokfortelling 

  Veium, Kristin Solvang (Master thesis, 2022)
  Oppgaven undersøker kvaliteter og utfordringer i samspillet mellom bilde og tekst. Dette gjøres ved å utforske relasjonen gjennom eget skapende arbeid der en grunnfortelling brukes i tre bildebokkategorier som resulterer ...
 • Manipulerte bilder 

  Kvelland, Hans Tore (Master thesis, 2022)
  Denne masteroppgaven er en undersøkelse med søkelys på forholdet mellom manipulerte bilder og etikk. Gjennom en kvalitativ og fenomenologisk inspirert tilnærming til forskningsfeltet, brukte jeg en litteraturstudie ...

View more