Now showing items 42-61 of 313

  • Halsa kommune. En samfunnsanalyse 

   Nygaard, Marit Owren; Kobro, Lars Ueland; Vareide, Knut (Working paper, 2013-12-20)
   Halsa kommune har hatt fraflytting over lengre tid, samt nedgang i arbeidsplasser. Analysen i prosjektet viser hvordan forhold knyttet til bosted og arbeid henger sammen, mens den prosessuelle delen av prosjektet har bidratt ...
  • Hurum. Analyse av næringsutvikling og attraktivitet 

   Vareide, Knut; Nygaard, Marit Owren (Working paper, 2014-02-18)
   Utviklingen i Hurum er analysert med hensyn til næringsutvikling, demografi, innovasjon i næringslivet og attraktivitet og utdanningsnivå.
  • Høyanger. Analyse av næringsutvikling og attraktivitet 

   Vareide, Knut; Nygaard, Marit Owren (Working paper, 2014-01-15)
   Utviklingen i Høyanger ble sterkt preget av nedleggelsen av Fundo i 2009, og trer tydelig fram når utviklingen i arbeidsplasser, næringsutvikling og befolkning skal beskrives i tall i denne rapporten. Utviklingen i 2012 ...
  • Jakten på framtidens næringsliv. Prosessnotat 

   Kobro, Lars Ueland (Working paper, 2012-05-02)
  • Kommersialisering av forskning : resultater av FORNY-programmet 1995-2003 

   Bolkesjø, Torjus; Vareide, Knut (Arbeidsrapport 5/2005, Working paper, 2005)
   Denne rapporten beskriver utviklingen i ulike former for resultater i bedrifter og lisensavtaler som har blitt kommersialisert gjennom FORNY-programmet fra 1995 til 2003. Beskrivelsen bygger dels på regnskapsregisterdata, ...
  • Kompetansebrobygging Midt-Telemark 

   Haukeland, Per Ingvar (TF-notat 4/2005, Working paper, 2005-02-10)
   Denne rapporten foreligger som et resultat av forprosjektet “Kompetansemiljøene og næringsutvikling i Midt-Telemark” i regi av Midt-Telemark næringsutvikling AS (MTNU). En modell har blitt utviklet i forprosjektet med tanke ...
  • Kompetansenettverket for småskala matproduksjon : evaluering av nettverkets virksomhet 2002-2004 

   Bolkesjø, Torjus (Rapport 227, Research report, 2004)
   Kompetansenettverket for småskala matproduksjon inngår som en del av Verdiskapingsprogrammet for matproduksjon (VSP-mat) og finansieres av Innovasjon Norge. Telemarksforsking-Bø har fått i oppdrag å gjennomføre en avgrenset ...
  • Kragerøkystens framtid : rapport fra et foresightprosjekt i Kragerø kommune 

   Kobro, Lars Ueland; Haukeland, Per Ingvar (Rapport 268, Research report, 2010-04-19)
   Et bredt utvalg av personer fra politisk ledelse, administrasjon og det sivile samfunn i Kragerø har utviklet fire ulike framtidsbilder av Kragerøsamfunnet. Rapporten oppsummerer arbeidet. Kragerøs kommune forvalter et ...
  • Kultur og næring 

   Kobro, Lars Ueland (TF-notat 35/2009, Working paper, 2009-09-04)
   Notatet er en begrepsmessig gjennomgang av kultur- næringsfeltet. Det gis en oversikt over hovedlinjene i den offentlige interessen for fagfeltet de seineste 20 årene og det vises hvordan tyngdepunktet har skiftet fra ...
  • Kundetilfredshet med byggesaker, oppmålingssaker og private reguleringssaker i Larvik kommune 

   Vareide, Knut; Aastvedt, Ailin (Arbeidsrapport 12/2007, Working paper, 2007)
   Telemarksforsking-Bø har vurdert brukertilfredsheten med byggesaker, oppmålingssaker og private reguleringssaker i Larvik kommune. Dette har blitt gjort gjennom en postal spørreundersøkelse til brukere av tjenestene. I ...
  • Kvalsund. Analyse av næringsutvikling og attraktivitet 

   Vareide, Knut; Nygaard, Marit Owren (Working paper, 2014-01-15)
   Utviklingen i Kvalsund svinger. Kommunen har hatt perioder med sterk befolkningsvekst, sterk befolkningsnedgang, samt vekst og nedgang i næringslivet med få års mellomrom. Befolkningsvekst og arbeidsplassvekst har heller ...
  • Måling av attraktivitet. Analyse av attraktivitet i norske regioner og kommuner 

   Vareide, Knut; Nygaard, Marit Owren (Working paper, 2014-07-10)
   I dette notatet har vi gjort rede for metoder for måling av attraktivitet i norske kommuner og regioner. Telemarksforsking utarbeidet en ny programteori for attraktivitet for KRD (KMD siden høsten 2013) i begynnelsen av ...
  • Måling av omstillingsbehov i kommunene i Finnmark 

   Vareide, Knut (Working paper, 2012-06-15)
   Omstillingsbehov er knyttet til enten svak næringsutvikling og arbeidsplassutvikling eller sterk nedgang i befolkning. Dette kaller vi næringsmessig og demografisk omstillingsbehov. Vi har definert et sett med enkle eller ...
  • Midt-Telemark 2020 : et internasjonalt senter for forsking og utdanning? : et scenarieprosjekt 

   Haukeland, Per Ingvar; Rønning, Egil (Arbeidsrapport 10/2007, Working paper, 2007)
   Prosjektet Midt-Telemark 2020: Et internasjonalt kompetansesenter for forsking og utdanning? er initiert av Midt-Telemark Rådet og Midt-Telemark Næringsutvikling som en visjon for kompetansemiljøet i Midt-Telemark, ...
  • Mølla - minner & muligheter : rapport fra to framtidsverksteder 

   Kobro, Lars Ueland (TF-notat 29/2009, Working paper, 2009-06-12)
   Verdiskapningsprogrammet for Hammerdalen er ett av 11 pilotprosjektet under Riksantikvarens Verdiskapningsprogram for kulturminner. Formålet med Hammerdalsprosjektet er å bidra til at områdets unike kulturarv blir tatt ...
  • Nyetableringer i Telemark 

   Vareide, Knut (Arbeidsrapport 9/2008, Working paper, 2008)
   I denne rapporten har vi analysert nyetableringene i Telemark, for å vurdere etablerings­aktiviteten i fylket. Antall nyetableringer er spesielt vurdert i forhold til etablerings­frekvensen – dvs antall nyetableringer i ...
  • Nyetableringer i Telemark 

   Vareide, Knut (Arbeidsrapport 17/2007, Working paper, 2007)
   I denne rapporten har vi analysert nyetableringene i Telemark, for å vurdere etableringsaktiviteten i fylket. Antall nyetableringer er spesielt vurdert i forhold til etableringsfrekvensen - dvs antall nyetableringer i ...
  • Nærings-NM 2005 : topp og bunn i regional næringsutvikling 

   Vareide, Knut (Working paper, 2005)
   I denne rapporten er næringslivet i 81 politiske regioner i Norge vurdert etter fire kriterier: Nyetableringer, vekst, lønnsomhet og næringslivets størrelse. En samleindeks basert på disse kriteriene rangerer den samlede ...
  • Nærings-NM 2006 : topp og bunn i regional næringsutvikling 

   Vareide, Knut (Arbeidsrapport 22/2006, Working paper, 2006)
   I Nærings-NM 2006 analyseres næringslivet i de 83 politiske regionene i Norge, med hensyn til lønnsomhet, vekst, nyetableringer og næringslivets størrelse. Disse indikatorene inngår i næringslivsindeksen, som gir et samlet ...
  • Næringsanalyse Akershus 

   Vareide, Knut (Arbeidsrapport 20/2007, Working paper, 2007)
   I denne analysen behandles en rekke tema som har betydning for næringsutviklingen i Akershus, og fylkets kommuner og regioner. Den første delen av rapporten tar for seg utviklingen i befolkningen, pendlingen og ...