Now showing items 1-20 of 313

  • 0-Punktsanalyse. Indikatorsett for utviklingen i omstillingskommuner 

   Vareide, Knut (Working paper, 2012-06-15)
   Hvordan kan vi beskrive utviklingen i omstillingskommuner slik at vi får fram de mest sentrale utviklingstrekkene på en lett forståelig måte, med indikatorer som er enkle å vedlikeholde og oppdatere? De mest sentrale ...
  • Analyse av næringsutvikling, attraktivitet og innovasjon Kvam 

   Vareide, Knut; Nygaard, Marit Owren (Working paper, 2014-03-10)
   Kvam har hatt nedgang i antall arbeidsplasser, mens resten av landet har hatt kraftig vekst de siste ti årene. Nedgangen har rammet basisnæringene i Kvam, særlig kommunens industri og landbruk. Hovedårsaken til nedgangen ...
  • Anvendelse av programteori for attraktivitet. Milepelsnotat 3 

   Vareide, Knut; Kobro, Lars Ueland; Storm, Hanna Nyborg (Working paper, 2013-04-18)
   Dette notatet omhandler mulige anvendelser av den nye programteorien for attraktivitet. Programteorien kan danne grunnlag for resultat- og effektstudier av prosjekter og tiltak, både på lokalt nivå og for det distriktspolitiske ...
  • Arena fritidsbåt : foresight 

   Kobro, Lars Ueland (Rapport 267, Research report, 2010-03-01)
   Rapporten refererer hovedtrekkene i et prosessuelt oppbygget prosjekt hvor oppspill og innspill fra deltakerne i prosessen har brakt fram fire ulike framtidsbilder av norsk fritidsbåtbransje: New Wave, Blue Motion, Small ...
  • Attraktivitetsbarometeret 2011 

   Vareide, Knut; Storm, Hanna Nyborg (Working paper, 2012-01-25)
   Attraktivitetsbarometeret er en metode for å måle hvilke geografiske områder som er attraktive som bosteder. Sammenhengen mellom nettoflytting og arbeidsplassvekst er utgangspunktet for attraktivitetsbarometeret, og ...
  • Attraktivitetsbarometeret. Hvordan måle regional bostedsattraktivitet 

   Vareide, Knut; Storm, Hanna Nyborg (Research report, 2010-06-30)
   l dette notatet dokumenterer vi metoder og viser resultater fra forskningen som Telemarksforsking de siste årene har gjort på variasjoner i stedlig attraktivitet mellom kommuner og regioner i Norge. Den viktigste indikatoren ...
  • Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Årdal 

   Vareide, Knut (Arbeidsrapport 36/2008, Working paper, 2008)
  • Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet i Midt-Gudbrandsdal 

   Vareide, Knut (Arbeidsrapport 38/2008, Working paper, 2008)
  • Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Lofoten 

   Vareide, Knut (Arbeidsrapport 34/2008, Working paper, 2008)
  • Byregionen Volda-Ørsta. Utfordringar og moglegheiter for regional utvikling og attraktivitet 

   Grimsrud, Gro Marit; Nygaard, Marit Owren; Straume, Kjersti; Vareide, Knut (Working paper, 2015)
   Kommunane Volda og Ørsta vurderer å gå saman om å danne den fjerde byen i Møre og Romsdal. Denne rapporten handlar om kva moglegheiter og utfordringar ei slik satsing kan føre med seg for byområdet Volda-Ørsta på den ...
  • Det sammensatte Telemark : en litteraturundersøkelse om forholdet by og land i Telemark fylke 

   Haukeland, Per Ingvar; Bolkesjø, Torjus; Brandtzæg, Bent Aslak; Vareide, Knut (TF-notat 12/2005, Working paper, 2005-09-15)
   Telemarksforsking-Bø har gjennomført en undersøkelse om forholdet mellom by og land under tittelen "Det sammensatte Telemark", hvor vi, på oppdrag av Telemark fylkeskommune, belyser integrasjonen mellom Øvre og Nedre ...
  • Duett eller duell? Reiseliv og lokalsamfunnsutvikling 

   Kobro, Lars Ueland; Vareide, Knut; Haukeland, Per Ingvar; Jervan, Bård (Research report, 2013-08-27)
   Rapporten går i første del gjennom de to fagfeltene; programteori for attraktive lokalsamfunn og helhetlig reisemålsutvikling hver for seg. Den ser deretter på samspillflatene mellom de to, hvor det refereres til funn fra ...
  • Eid. Analyse av næringsutvikling og attraktivitet 

   Vareide, Knut; Nygaard, Marit Owren (Working paper, 2014-01-15)
   Eid har hatt nedgang i antall arbeidsplasser i kommunen siden 2007. Det har blitt færre arbeidsplasser både i næringslivet og i offentlig sektor. Når vi analyserer arbeidsplassutviklingen i Eid de siste ti årene, ser vi ...
  • En etablert etableringstjeneste. Utredning av etablerertjenesten i Buskerud 

   Kobro, Lars Ueland; Leikvoll, Gunn Kristin (Working paper, 2014-09-10)
   Notatet gjennomgår den kommunale etablerertjenesten i Buskerud og setter denne inn i sammenheng av forskningslitteratur, studier av andre fylker og lands etablerertjeneste, og brukererfaringer i Buskerud. Studien viser at ...
  • Er tettsteder mer attraktive? 

   Storm, Hanna Nyborg; Vareide, Knut (Working paper, 2010-11-22)
   I dette notatet har vi undersøkt om kommuner med sterke tettsteder er mer attraktive for bosetting. Vi har definert attraktivitet som et områdes evne til å trekke til seg innflytting, gitt utviklingen i områdets arbeidsmarked. ...
  • Etableringer i Telemark 2008 : en analyse av nyetableringer i Telemark og Norge i 2008 

   Vareide, Knut (TF-notat 27/2009, Working paper, 2009-06-09)
   I denne rapporten har vi studert variasjonene i etableringsaktiviteten i landets fylker, regioner og kommuner. Videre har vi analysert hvilke faktorer som er med å påvirke etableringsaktiviteten i regioner og kommuner. ...
  • Evaluering av Arena-prosjektet Plastinnovasjon Østfold 

   Hvitsand, Christine; Vareide, Knut (Arbeidsrapport 30/2008, Working paper, 2008)
  • Evaluering av de regionale etablererkontorene i Telemark 2004 

   Vareide, Knut (Arbeidsrapport 11/2005, Working paper, 2005)
  • Evaluering av de regionale etablererkontorene i Telemark 2005 

   Vareide, Knut; Mwenda, Veneranda (Arbeidsrapport 8/2006, Working paper, 2006)
   I denne rapporten evalueres arbeidet i de regionale etableringskontorene i Telemark. Kontorene evalueres med hensyn til kundetilfredshet, antall nyetableringer, og i hvilken grad eablererne mener at kontorene har bidratt. ...
  • Evaluering av FRAM-programmet i Nord-Trøndelag, perioden 1998-2002 

   Vareide, Knut (Arbeidsrapport 4/2006, Working paper, 2006)
   I denne rapporten er har regnskapsutviklingen til bedrifter som har deltatt i FRAM-programmet analysert, for å undersøke om disse har en bedre utvikling i lønnsomhet og vekst enn andre bedrifter.