Now showing items 13-32 of 313

  • Eid. Analyse av næringsutvikling og attraktivitet 

   Vareide, Knut; Nygaard, Marit Owren (Working paper, 2014-01-15)
   Eid har hatt nedgang i antall arbeidsplasser i kommunen siden 2007. Det har blitt færre arbeidsplasser både i næringslivet og i offentlig sektor. Når vi analyserer arbeidsplassutviklingen i Eid de siste ti årene, ser vi ...
  • En etablert etableringstjeneste. Utredning av etablerertjenesten i Buskerud 

   Kobro, Lars Ueland; Leikvoll, Gunn Kristin (Working paper, 2014-09-10)
   Notatet gjennomgår den kommunale etablerertjenesten i Buskerud og setter denne inn i sammenheng av forskningslitteratur, studier av andre fylker og lands etablerertjeneste, og brukererfaringer i Buskerud. Studien viser at ...
  • Er tettsteder mer attraktive? 

   Storm, Hanna Nyborg; Vareide, Knut (Working paper, 2010-11-22)
   I dette notatet har vi undersøkt om kommuner med sterke tettsteder er mer attraktive for bosetting. Vi har definert attraktivitet som et områdes evne til å trekke til seg innflytting, gitt utviklingen i områdets arbeidsmarked. ...
  • Etableringer i Telemark 2008 : en analyse av nyetableringer i Telemark og Norge i 2008 

   Vareide, Knut (TF-notat 27/2009, Working paper, 2009-06-09)
   I denne rapporten har vi studert variasjonene i etableringsaktiviteten i landets fylker, regioner og kommuner. Videre har vi analysert hvilke faktorer som er med å påvirke etableringsaktiviteten i regioner og kommuner. ...
  • Evaluering av Arena-prosjektet Plastinnovasjon Østfold 

   Hvitsand, Christine; Vareide, Knut (Arbeidsrapport 30/2008, Working paper, 2008)
  • Evaluering av de regionale etablererkontorene i Telemark 2004 

   Vareide, Knut (Arbeidsrapport 11/2005, Working paper, 2005)
  • Evaluering av de regionale etablererkontorene i Telemark 2005 

   Vareide, Knut; Mwenda, Veneranda (Arbeidsrapport 8/2006, Working paper, 2006)
   I denne rapporten evalueres arbeidet i de regionale etableringskontorene i Telemark. Kontorene evalueres med hensyn til kundetilfredshet, antall nyetableringer, og i hvilken grad eablererne mener at kontorene har bidratt. ...
  • Evaluering av FRAM-programmet i Nord-Trøndelag, perioden 1998-2002 

   Vareide, Knut (Arbeidsrapport 4/2006, Working paper, 2006)
   I denne rapporten er har regnskapsutviklingen til bedrifter som har deltatt i FRAM-programmet analysert, for å undersøke om disse har en bedre utvikling i lønnsomhet og vekst enn andre bedrifter.
  • Evaluering av Innovativ Fjellturisme : et prosjekt i ARENA-programmet 

   Haukeland, Per Ingvar; Heian, Mari Torvik; Stavrum, Heidi; Vareide, Knut (Arbeidsrapport 20/2006, Working paper, 2006)
   Bakgrunnen for prosjektet Innovativ Fjellturisme er turismens utfordringer som internasjonal næring i sommerhalvåret. Fjellturismen i Buskerud, Telemark og Aust-Agder deltar i prosjektet ved følgende syv fjelldestinasjoner: ...
  • Evaluering av kommunale og regionale næringsfond. Et kunnskapsgrunnlag 

   Kobro, Lars Ueland; Vareide, Knut (Working paper, 2011-08-18)
   Notatet baserer seg på litteraturstudier og gjør rede for det som forfatterne mener er det mest relevante kunnskapsgrunnlaget for en evaluering av lokale næringsfond. Telemarksforskings egen modell og forståelse, slik dette ...
  • Evaluering av Miljø og Energi Telemark 

   Vareide, Knut (Arbeidsrapport 16/2006, Working paper, 2006)
   I denne rapporten er Arenaprosjektet Energi og Miljø i Telemark vurdert, på bakgrunn fra intervjuer med involverte personer.
  • Evaluering av prosjektet "Før oppstart" 

   Brandtzæg, Bent Aslak; Stavrum, Heidi; Vareide, Knut (Arbeidsrapport 3/2007, Working paper, 2007)
   "Før oppstart" er et prosjekt som ble satt i gang av Sauda Vekst for at regionalt næringsliv skulle være bedre i stand til å realisere positive regionale effekter av vannkraftutbyggingen i Sauda. Denne utbyggingen gjennomføres ...
  • Evaluering av prosjektet "Kompetansebrobygging i Midt-Telemark" : sluttrapport 

   Stavrum, Heidi; Haukeland, Per Ingvar (Arbeidsrapport 1/2008, Working paper, 2008)
   ”Kompetansebrobygging i Midt-Telemark” er et kompetanseutviklingsprosjekt som ledes og administreres av Midt-Telemark Næringsutvikling (MTNU). Prosjektet er treårig, med varighet fra 01.04.05 – 31.12.07. Prosjektet ble ...
  • Evaluering. Reiselivsprogrammet i Møre og Romsdal 2006-2010 

   Kobro, Lars Ueland; Storm, Hanna Nyborg; Vareide, Knut (Rapport 276, Research report, 2010)
   Rapporten går systematisk gjennom de strategiene og tiltakene som reislivsprogrammet for Møre og Romsdal satte seg fore å gjennomføre fra 2006-2010. Rapporten viser hvilke bevegelser som har vært i trafikkutvikling og ...
  • Fakta om folk og næringsliv i Grenland 

   Vareide, Knut (Arbeidsrapport 20/2005, Working paper, 2005)
   I rapporten studeres næringsutviklingen i Grenland og kommunene i Grenland, og sammenliknes med utviklingen i andre regioner. Temaer i rapporten er befolkningsutvikling, sysselsetting, pendling, næringsstruktur, nyetableringer, ...
  • Fakta om folk og næringsliv i Grenland 

   Vareide, Knut (TF-notat 48/2009, Working paper, 2009-11-20)
   Grenland har hatt en befolkningsvekst de siste tre årene, som rangerer regionen som nummer 39 av 83 regioner. Befolkningsveksten i Grenland er dermed litt høyere enn middels av norske regioner. Grenland har en middels høy ...
  • Fakta om folk og næringsliv i Grenland 

   Vareide, Knut (Arbeidsrapport 29/2007, Working paper, 2007)
   Veksten i befolkningen i Grenland har vært avtakende de siste årene. Dette skyldes at regionen har gått fra netto innflytting fra andre regioner i landet, til netto utflytting. Fødselsoverskudd og innvandring fra utlandet ...
  • Fakta om folk og næringsliv i Grenland : benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet 

   Vareide, Knut (Arbeidsrapport 15/2008, Working paper, 2008-12-05)
   Veksten i befolkningen i Grenland har økt de siste tre årene. Regionen har hatt netto utflytting til andre regioner i landet de siste tre årene, men økt innvandring gjør at det likevel har blitt litt høyere vekst i ...
  • Fakta om folk og næringsliv i Grenland : pr august 2006 

   Vareide, Knut (Arbeidsrapport 15/2006, Working paper, 2006)
   Denne rapporten er utarbeidet for Vekst i Grenland AS, og belyser utviklingstrekk i regionen med hensyn til befolkning, pendling, sysselsetting, vekst, lønnsomhet, nyetableringer m.m. Telemarksforsking-Bø oppdaterer dennen ...
  • Fakta om folk og næringsliv i Grenland : pr november 2006 

   Vareide, Knut (Arbeidsrapport 23/2006, Working paper, 2006)
   Denne rapporten er utarbeidet av Telemarksforsking-Bø, og blir oppdatert tre ganger i året, etter hvert som nye data blir tilgjengelig. I denne rapporten er alle kapitlene oppdatert med data for 2005. Datagrunnlaget for ...