Now showing items 215-234 of 313

  • Omdømmeprosjektet for Gjøvikregionen. En evaluering 

   Kobro, Lars Ueland; Storm, Hanna Nyborg (Working paper, 2011-12-07)
   Rapporten er en vurdering av omdømmeprosjektets mål og virkemidler, sett i lys av de utfordringene som Gjøvikregionen samlet sett, og hver av de berørte kommunene hver for seg, står overfor. Analysen viser at det finnes ...
  • Omstillingsbehov i kommunene i Troms 

   Vareide, Knut; Nygaard, Marit Owren (Research report, 2015-03-15)
   Rapporten viser at mange kommuner i Troms har betydelige næringsmessige og demografiske omstillingsutfordringer. De seks kommunene som "scorer" høyest på indeks for omstillingsbehov er Kvænangen, Torsken, Dyrøy, Skjervøy, ...
  • På spor etter programteori om attraktivitet. Milepelsnotat 1 

   Vareide, Knut; Kobro, Lars Ueland; Storm, Hanna Nyborg (Working paper, 2013)
   Dette er det første milepelsnotatet i prosjektet, der det er gjort studier av sentrale politiske dokument som stortingsmeldinger og prosjektutlysninger, fylkeskommunale strategidokument og tallrike prosjektsøknader og ...
  • Potensialundersøkelse for Bratsbergbanen 

   Storm, Hanna Nyborg (TF-notat 8/2011, Working paper, 2011-06-04)
   Dette notatet vurderer potesialet for antall passasjerer i forbindelse med arbeidspendling med Bratsbergbanen. Notatet beskriver befolkningsutvikling, arbeidsplassutvikling og pendling i kommunene rundt Bratsbergbanen. ...
  • Programteori for attraktivitet. Sammendragsrapport 

   Vareide, Knut; Kobro, Lars Ueland; Storm, Hanna Nyborg (Working paper, 2013-03-08)
   Programteorien for attraktivitet definerer tre ulike attraktivitetsdimensjoner: Attraktivitet for bedrifter, besøk og bosetting. Attraktivitet er knyttet til unike egenskaper ved et sted, og skilt ut fra strukturelle ...
  • Regional analyse Akershus 

   Vareide, Knut; Storm, Hanna Nyborg (Working paper, 2012-12-04)
   Akershus er et av fylkene med sterkest vekst, både når det gjelder befolkning og arbeidsplasser. Akershus er attraktivt for bedrifter, stadig mer attraktivt for besøk og har stabilt høy bostedsattraktivitet. Ingenting ...
  • Regional analyse Akershus 2013. Næringsutvikling, attraktivitet og innovasjon 

   Vareide, Knut; Nygaard, Marit Owren (Working paper, 2014-05-23)
   Akershus har landet nest høyeste arbeidsplassvekst etter Rogaland, og den nest høyeste befolkningsveksten etter Oslo. Forklaringen til den høye arbeidsplassveksten er at næringslivet har hatt en svært gunstig bransjestruktur, ...
  • Regional analyse av det samiske området 

   Vareide, Knut; Storm, Hanna Nyborg (Working paper, 2012-12-04)
   Utviklingen i det samiske området har vært negativ på lang sikt, både med hensyn til befolkningsog arbeidsplassutvikling. Tallene for 2011 er imidlertid langt mer positive, og viser at det samiske området har framgang på ...
  • Regional analyse Årdal 

   Vareide, Knut; Storm, Hanna Nyborg (Working paper, 2012-12-04)
   Hvordan er veksten i Årdal sammenliknet med andre regioner i landet? Kva er årsaken til den utviklingen vi har sett i Årdal? Og hva skal til for at Årdal skal få en høyere vekst? Det er de spørsmålene vi håper å svare på ...
  • Regional analyse Årdal 2013. Næringsutvikling og attraktivitet 

   Vareide, Knut; Nygaard, Marit Owren (Working paper, 2014-05-23)
   Årdal er inne i en svært negativ utvikling. Antall arbeidsplasser går sterkt tilbake i nesten alle bransjer og sektorer. Samtidig er både vekst og lønnsomhet i næringslivet på et svært lavt nivå. Dette får direkte konsekvenser ...
  • Regional analyse Buskerud 

   Vareide, Knut; Storm, Hanna Nyborg (Working paper, 2012-12-04)
   Buskerud er et fylke i framgang. Det skyldes først og fremst at fylket har blitt et av de mest attraktive fylkene som bosted. Fylket har også en av de mest framgangsrike bedriftsregionene i Kongsberg/ Numedal og regionen ...
  • Regional analyse Eiksund - og Kvivsregionen 2013. Næringsutvikling og attraktivitet 

   Vareide, Knut; Nygaard, Marit Owren (Working paper, 2014-03-22)
   Kommunene i Eiksund- og Kvivsregionen har hatt en sterk næringsutvikling de siste årene, spesielt sett på bakgrunn av at de strukturelle forholdene ikke har vært de beste. Regionen har ikke fått en tilflytting og ...
  • Regional analyse for Akershus 2014. Attraktivitetsanalyse: Befolkningsutvikling, næringsutvikling og scenarier 

   Vareide, Knut; Nygaard, Marit Owren (Working paper, 2015-01-16)
   Akershus har hatt en sterk og jevn vekst i befolkningen. Av fylkene er det bare Oslo som har hatt høyere befolkningsvekst siden 2000. Det som gjør at befolkningen i Akershus øker mer enn i de fleste andre fylker er at ...
  • Regional analyse for Askim 2014. Attraktivitetsanalyse: Befolkningsutvikling, næringsutvikling og scenarier 

   Vareide, Knut; Nygaard, Marit Owren (Working paper, 2015-01-16)
   Askim har hatt en jevn og sterk befolkningsvekst siden 2000. Folketallet har økt fra 13 500 til 15 500 i denne perioden. Askim har hatt lavere fødselsoverskudd og lavere netto innvandring enn resten av landet, men har hatt ...
  • Regional analyse for Årdal 2014. Attraktivitetsanalyse: Befolkningsutvikling, næringsutvikling og scenarier 

   Vareide, Knut; Nygaard, Marit Owren (Working paper, 2015-01-16)
   Folketallet i Årdal har sunket etter 2010, etter tre år med befolkningsvekst fra 2007 til 2010. Siden 2000 har folketallet blitt redusert med litt over fem prosent. Årdal har nå fødselsunderskudd og ganske stor netto ...
  • Regional analyse for Buskerud 2013. Næringsutvikling, attraktivitet og innovasjon 

   Vareide, Knut; Nygaard, Marit Owren (Working paper, 2014-03-05)
   Buskerud har hatt en god næringsutvikling samlet sett, med et lønnsomt næringsliv som vokser raskere i antall arbeidsplasser enn ellers i landet. Næringslivet i Buskerud er over middels innovativt og har høyere utdanningsnivå ...
  • Regional analyse for Buskerud 2014. Attraktivitetsanalyse: Befolkningsutvikling, næringsutvikling og scenarier 

   Vareide, Knut; Nygaard, Marit Owren (Working paper, 2015-01-16)
   Buskerud er ett av sju fylker som har høyere befolkningsvekst enn Norge. Buskerud har netto innflytting fra andre norske fylker og har også høyere nettoinnvandring enn resten av landet. Buskerud er et mangfoldig fylke med ...
  • Regional analyse for Elverumregionen 2014. Attraktivitetsanalyse: Befolkningsutvikling, næringsutvikling og scenarier 

   Vareide, Knut; Nygaard, Marit Owren (Working paper, 2015-03-09)
   Elverumregionen har hatt befolkningsvekst siden 2000. Det skyldes mest at Elverums befolkning har hatt ganske god vekst. ?mot har omtrent samme antall innbyggere som i 2000, mens Våler har hatt nedgang i folketallet. ...
  • Regional analyse for Fredrikstad 2014. Attraktivitetsanalyse: Befolkningsutvikling, næringsutvikling og scenarier 

   Vareide, Knut; Nygaard, Marit Owren (Working paper, 2015-03-09)
   Fredrikstad har hatt en vekst i befolkningen som er lik veksten i Norge etter 2000. Fredrikstad har lavere fødselsoverskudd og mindre direkte innvandring enn resten av landet, men trekker til seg mange innflyttere fra andre ...
  • Regional analyse for Glåmdal 2014. Attraktivitetsanalyse: Befolkningsutvikling, næringsutvikling, attraktivitet og scenarier 

   Vareide, Knut; Nygaard, Marit Owren (Working paper, 2015-01-16)
   Glåmdal har færre innbyggere i 2014 enn de hadde i 2000. Det var befolkningsnedgang fram til 2007. Etter det har det blitt litt befolkningsvekst, men veksten har vært ganske svak. På samme tid har befolkningen i Norge økt ...