Now showing items 1-20 of 10277

  • Den ``Dysleksivennlige skolen´´- en skole for alle? 

   Aasvang, Karin (Master thesis, 2024)
   Ikke alle elever føler at de lykkes på skolen på lik linje som sine medelever, av ulike årsaker. Noen av de som kan føle på dette er elever som sliter med sine lese- og skriveferdigheter (Lyster, 2019, s. 16). Disse elevene ...
  • " Å bare være søsken" 

   Rognlien, Lena (Master thesis, 2024)
   Sammendrag Bakgrunn Bakgrunn for studien er undersøke unge voksnes opplevelser av å være pårørende til søsken med spiseforstyrrelser. Det ønskes å se på deres opplevelser med en helsefremmende tilnærming, opp mot allerede ...
  • Fra globale problemer til lokale realiteter 

   Bjørklund, Emelie Tufte (Master thesis, 2024)
   Formålet med denne masteroppgaven er å undersøke hvordan stedsbasert læring kan integreres i samfunnsfagundervisningen for å fremme forståelse for bærekraftig utvikling og demokrati og medborgerskap. Gjennom en kombinasjon ...
  • Code-Switching in the TV-series Førstegangstjenesten 

   Rehman, Daniyal (Master thesis, 2024)
   This thesis provides a sociolinguistic analysis of code-switching to English in the first season of the Norwegian TV-series Førstegangstjenesten. The purpose of the research is to find out what social and non-linguistic ...
  • Foreldreveiledningsprogrammer for foreldre med kognitive vansker 

   Frigstad, Kunlanat (Master thesis, 2024)
   Sammendrag Formål og problemstilling: I denne litteraturstudien søkes det å oppsummere eksisterende forskning om at effektiv foreldreveiledning er for foreldre med kognitive vansker. I denne masteroppgaven ble det valgt ...
  • Trinnorganisering: Fremming av faglig og sosial inkludering i skolen 

   Synstelien, Linda (Master thesis, 2024)
   Denne masteroppgaven har til hensikt å gi økt innsikt i hvordan organisering av trinn og intensiv opplæring kan bidra til å fremme sosial og faglig inkludering i barneskolen. Studien undersøker fire læreres erfaringer som ...
  • Er det håp for fremtiden? 

   Ingvaldsen, Åse Linnea Bang (Master thesis, 2024)
   I denne masteroppgaven nærleses Drømmen om et tre med problemstillingen: På hvilke måter er Maja Lundes roman Drømmen om et tre en økokritisk roman? Siktemålet for masteroppgaven er å undersøke romanens økokritiske ...
  • Barn med stort læringspotensial - et trivselsprosjekt 

   Johansen, Charlotte (Master thesis, 2024)
   Masteroppgaven undersøker hvordan lærere kan tilrettelegge for elever med stort læringspotensial. Formålet med oppgaven er å belyse og sette fokus på elever med stort læringspotensial, og hvordan man kan tilrettelegge ...
  • Skolens uteområde, fysisk aktivitet og bevegelse 

   Solvik, Elisabeth (Master thesis, 2024)
   Bakgrunn: Fysisk aktivitet blant barn og unge synker med alderen. I tillegg til synkende aktivitetsnivå, øker også stillesitting. Under halvparten av barn og unge mellom 6-17 år, når anbefalingene om 60 minutter med moderat ...
  • Calibration and testing methodology of mobile battery systems 

   Islam, Md Nazrul (Master thesis, 2024)
   The growing sector of high-power mobile battery systems offers flexible solutions for power delivery to diverse industrial applications at geographical locations that can vary over time. Unlike traditional stationary battery ...
  • Ute eller inne?: En kvalitativ analyse om barne- og ungdomskriminalitet 

   Esborg, Amalie (Master thesis, 2024)
   Sammendrag Bakgrunn: Denne masteravhandlingen ser på de ulike faktorene for at barn og unge får en inngang til kriminalitet, samt fagprofesjonens tilnærming til dette. Barne- og ungdomskriminalitet er et komplekst tema, ...
  • Jenter med autismespekterdiagnoser 

   Akerø, Kristine Vareberg (Master thesis, 2024)
   Hensikt: Jenter med autismespekterdiagnoser får ofte sen diagnose. Å få satt en tidlig diagnose kan bidra til at den riktige støtten blir satt inn tidligere, og kan på denne måten hindre skjevutvikling og andre ...
  • "Flytende" modernitet: en solid metafor? 

   Wickstrøm, Christian Wærnes (Master thesis, 2024)
   Denne masteravhandlingen er en kritisk analyse av Zygmunt Baumans metafor om «flytende modernitet». Gjennom kvalitativ innholdsanalyse av Baumans virke etter 2000, inkludert kritisk og biografisk sekundærlitteratur og ...
  • Å fremme kritisk bevissthet gjennom estetisk og multimodalt skapende arbeid i et transspråkingsperspektiv 

   Thorsnes, Lise (Master thesis, 2024)
   Innenfor kritisk literacy-feltet er transspråking og estetisk multimodalt skapende arbeid to lite utprøvde innganger. Kritisk literacy, kunnskap om flerspråklighet og multimodale skapende prosesser er stadig mer relevante ...
  • "Dere må være litt kildekritiske liksom" - En studie om 10. klassingers kildekritiske kompetanse når de arbeider med et sosiovitenskapelig dilemma i naturfag 

   Engnes, Ada Baklund (Master thesis, 2024)
   Denne masteroppgaven ser på hvordan 10. klassinger anvender kildekritisk kompetanse gjennom samtaler om cannabis fra multiple tekster og hvordan man kan videreutvikle denne kompetansen. Elevenes kildekritiske kompetanse i ...
  • Motivasjonens labyrint 

   Horn, Simen (Master thesis, 2024)
   Det norske skolesystemet står ovenfor en stor utfordring når det kommer til motivasjon blant elevene. Motivasjonsutfordringene i den norske skolen har vart over en lengre periode, og i følge den nyeste Elevundersøkelsen ...
  • Modelling the Financial Impacts of Renewable Energy Certificates (RECs) on Rooftop Solar Photovoltaic (PV) Project Investments in Ghana. 

   Agyapong, Felix Sarfo (Master thesis, 2024)
   This thesis evaluates the impact of Renewable Energy Certificates (RECs) on the financial viability of a hypothetical medium-scale 1 MWp rooftop solar photovoltaic (PV) project in Kumasi, Ghana. The objective is to analyse ...
  • Hvilke erfaringer har pedagoger i barnehagen med PPT’s sakkyndige vurdering? 

   Bergli, Veronica (Master thesis, 2024)
   I denne masteroppgaven har jeg utforsket hvilke erfaringer pedagoger i barnehagen har med pedagogisk-psykologisk tjenestes (PPT) sakkyndige vurdering. Hensikten er ikke å finne feil eller mangler i arbeidet som PPT gjør, ...
  • Sustainable Tourism in Chiang Mai A study of best Practices, Challenge and Opportunities for Improvement 

   Fossheim, Karen (Master thesis, 2024)
   This research explores the potential economic benefits that tourism can bring to communities while also highlighting the challenges it poses to ensuring sustainable and equitable growth. The study focuses specifically on ...
  • The impact of Corruption on the withdrawal of companies from the United Nations Global Compact: A Cross-Continental Analysis 

   Bocanegra Soto, Fabian Camilo (Master thesis, 2024)
   Introduction Corporate Social Responsibility (CSR) has become increasingly prominent as companies seek to balance economic performance with social and environmental concerns. However, despite the growing adoption of CSR ...