• Med livsmestring på timeplanen 

   Myhre, Kjersti Helene (Master thesis, 2021)
   Bakgrunn: Mange unge strever med psykiske helseplager, og dette har ført til stor oppmerksomhet og bekymring nasjonalt og internasjonalt. WHO betegner skolen som en av de viktigste arenaene for å forebygge psykiske helseplager ...
  • Fra traumebevisst teori til praksis – lederes erfaringer og behov 

   Gulliksen, Marianne Zetterstrøm (Master thesis, 2021)
   Bakgrunn: Traumebevisst omsorg (TBO) gir kunnskap om hvordan vold og traumer kan påvirke utvikling, samt hvordan dette kan komme til utrykk gjennom atferd. Kompetanseprogram innen TBO har fokus på hvordan man kan avdekke, ...
  • Saksbehandlers skjønnsvurdering 

   Hansen, Helen Anette Wenaas (Master thesis, 2021)
   Sammendrag Bakgrunn Norges helsetjenester er stadig i bevegelse. Tjenestetilbudene må justeres i takt med ny kunnskap som tilegnes. Velferdssamfunnet står ovenfor økt press når det kommer til å balansere brukernes behov ...
  • Recovery-orientert arbeid i et bofelleskap for personer med samtidig rus- og psykisk helse lidelse 

   Sjåfjell, Tommy Lunde (Master thesis, 2021)
   Studien er del av forskningsprosjektet «From double trouble to dual recovery», har et kvalitativ design, med en fenomenologisk-hermeneutisk tilnærming. Data er innhentet gjennom ni flerstegs fokusgruppeintervju. Tematisk ...