Show simple item record

dc.contributor.advisorHogsnes Dehnæs, Hilde
dc.contributor.authorNilsen, Kristine
dc.date.accessioned2021-07-14T16:12:13Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.usn:wiseflow:2663209:43968598
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2764452
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractStudien som presenteres i denne masteroppgaven er basert på kvalitative intervjuer med fire pedagoger; to barnehagelærere og to lærere i grunnskolen. Hensikten er å få større kunnskap om pedagogenes erfaringer med samarbeidet i overgangen fra barnehage til skole for barn med spesielle behov. Overgangen fra barnehage til skole vil kunne være krevende for mange barn, men kan være spesielt utfordrende for barn med spesielle behov. Forskning viser at dersom en skal få til gode overganger for alle barn er det en forutsetning at det etableres et gjensidig samarbeid og kommunikasjon mellom pedagogene i barnehage og skole. Forskning viser også til betydningen av at institusjonene samarbeider godt om å skape en best mulig sammenheng i overgangen. Oppgaven begrenser seg til å gjelde barn som ikke mottar spesialpedagogisk hjelp etter opplæringsloven § 5-7 eller spesialundervisning etter § 5-1. Jeg har valgt en vid definisjon av begrepet «barn med spesielle behov» og begrepet «gråsonebarn» blir omtalt av informantene i undersøkelsen. Dette er en gruppe barn som kan ha behov for ekstra tilrettelegging uten at det foreligger en diagnose. Oppgavens teoretiske rammeverk er tredelt. I første del presenteres Bronfenbrenners økologiske utviklingsmodell med vekt på hvordan mikro- og mesonivået kan styrkes. I andre del vil virksomhetsteori med fokus på grenseobjekter og grensearbeidere bli presentert, dette ses i lys av pedagogenes erfaring med hva som kan være av betydning knyttet til samarbeidet på tvers av institusjonene. I tillegg presenteres teori om samarbeid, kommunikasjon og dialog. Perspektivene som kommer fram her vil klargjøre viktige elementer som vi må ta hensyn til ved overgangen og under samarbeidet. Undersøkelsens funn er analysert med grunnlag i et hermeneutisk perspektiv. Analyseprosessen synliggjorde fire områder som informantene vektla: Kommunikasjon, sammenheng, et likeverdig samarbeid og betydningen av å bevege seg på tvers av institusjonene. Funnene i oppgaven indikerer at lærere i barnehage og skole ser ut til å ha ulik erfaring med samarbeidet rundt overgangen. I barnehagen er det barnehagelærerne som har ansvar for samarbeidet, men i skolen foregår dette på et ledelsesnivå. Pedagogene uttrykker at de ønsker et tettere og nærere samarbeid med hverandre der de kan møtes i dialog. Funnene viser også til noe manglende innsikt i hverandres virksomhet, og betydningen av at det foreligger gode forankrende planer for overgangsprosessen. Et interessant funn er at rutiner ble endret grunnet pandemitiden (covid-19) vi var inne i, det resulterte i at grunnskolelærere dro på besøk til barnehagene. Det blir uttrykt som en positiv erfaring fra alle parter at lærerne kom på besøk til barnehagene. Det trekkes frem betydningen av å se og bli kjent med barn med spesielle behov, i sine trygge omgivelser.
dc.description.abstract
dc.languagenob
dc.publisherUniversity of South-Eastern Norway
dc.titleFra barnehage til skole
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record