Show simple item record

dc.contributor.advisorBerg, Pernille Jahnsen
dc.contributor.authorKallmyr, Ane Hoel
dc.date.accessioned2021-05-21T16:12:17Z
dc.date.available2021-05-21T16:12:17Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2756095
dc.description.abstractTema for studien er endringsledelse i barnehagen. Oppgavens formål er å se hvilken rolle barnehagestyrers ledelse spiller i implementeringen av styringsdokumentet Språkspor. Mitt mål er ikke å finne svar på hva som er god eller dårlig ledelse, men heller belyse aspekter ved ledelse som kan ha noe å si for endringsprosessen, med vekt på implementeringsfasen. I oppgavens teoretiske referanseramme blir det presentert teori knyttet til to aspekter av endring, endringsprosessen og endringsledelse. Disse vil bli presentert hver for seg, da fenomenet endring er såpass komplekst. Ved å skille disse to fra hverandre ønsker jeg å synliggjøre hvordan aspektene henger sammen. Fordi jeg i min problemstilling skal svare på hvordan barnehagestyrere gjennom sin ledelse kan sikre implementering, og i forskningsspørsmålene er ute etter deres opplevelser og meninger, er det naturlig at det nettopp barnehagestyrerne i Kristiansund kommune jeg innhentet informasjon fra. Fordi jeg var ute etter deres opplevelser og meninger, så jeg det som hensiktsmessig å velge et kvalitativt undersøkelsesopplegg. Men, fordi jeg også bruker begrepet «Kristiansundsbarnehagen» i problemstillingen, og ønsker å danne et bilde av hva helheten av barnehagestyrerne i Kristiansundsbarnehagen mener, valgte jeg å gjennomføre en kvantitativ undersøkelse i forkant av tre semistrukturerte intervju med barnehagestyrere. Hovedfunnene i min studie viser at det å skape et følt behov, eierskap og tilhørighet til endringsarbeidet, samt å utvikle en felles visjon for språkarbeidet i barnehagen er noe barnehagestyrerne ser på som viktig, i initieringsfasen, for å kunne sikre implementeringen av Språkspor i sin barnehage. På bakgrunn av funn gjort i både spørreskjema og intervju kan det se ut til at barnehagestyrerne i Kristiansund kommune vektlegger relevant kompetanseutvikling som en avgjørende faktor i implementeringsarbeidet. Å ha en god prosjektplan med en tydelig rollefordeling, og at leder evner å både støtte, utfordre og sette krav til sitt personale ble også poengtert av barnehagestyrerne, å være viktig for å kunne sikre implementering av styringsdokumentet Språkspor.
dc.description.abstract
dc.languagenob
dc.publisherUniversity of South-Eastern Norway
dc.titleEndringsarbeid i barnehagen - Implementering av styringsdokumentet Språkspor i Kristiansundsbarnehagene
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record