Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorMarit Elisabeth Stenshorne
dc.contributor.authorUstyuzhantseva, Sofya
dc.date.accessioned2021-05-21T16:12:16Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.usn:wiseflow:2087737:33835645
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2756094
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractSkolen er forpliktet til å oppdra elevene til samfunnsdeltakere og demokratiske medborgere. At skolen skal arbeide for å fremme demokrati er lovfestet i Opplæringslovens formålsparagraf. Hvordan kan skolens ledelse sammen med lærere tilrettelegge for dette demokratiske samfunnsmandatet? Oppgaven handler om hvordan ledelse og lærere fortolker og ivaretar skolens opplæring til demokratisk medborgerskap også i lys av iverksetting av Kunnskapsløftet 2020. Oppgavens problemstilling er: Hvordan ivaretar rektor og lærere opplæring til demokratisk medborgerskap? I arbeidet med problemstillingen er det brukt 2 forskningsspørsmål: * Hvordan forstår ledelse og lærere skolens demokratiske samfunnsmandat? * Hvordan arbeids det for å sette elevene i stand til demokratisk medborgerskap? I oppgaven er det brukt kvalitativ forskningsmetode. Oppgavens empiriske utgangspunkt er fem semistrukturerte kvalitative forskningsintervjuer av en rektor og fire lærere i en barneskole i Oslo. Resultater viser at lærerstyrte diskusjoner og direkte metoder for «overlevering» av kunnskap blir foretrukket form for undervisning. Opplæring om demokratiet blir praktisert i større grad. Det viser seg at skolen ikke i tilstrekkelig grad tilbyr varierte erfaringer med å delta, og ulike måter å komme fram til beslutninger på. Oppgaven løfter frem behovet for felles tverrfaglig praksis i arbeid med opplæring for demokrati og utvikling av kritisk tenkning på skolen. Ledelsen bør legge til rette for et felles læringsfelleskap. Felles profesjonsspråk i skolen, der lærere snakker om demokrati og demokratisk forståelse, samt deler erfaringer om hvordan tilrettelegge for opplæring til demokratisk medborgerskap på samarbeidsmøter bør fremstå som hoved element i ledelsesstrategi.
dc.description.abstract
dc.languagenob
dc.publisherUniversity of South-Eastern Norway
dc.titleLedelse og lærerperspektiv på demokratiopplæring i skolen
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel