Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorBakken, Randi Karine
dc.contributor.authorNordstrand, Camilla Hesselberg
dc.date.accessioned2021-05-21T16:12:11Z
dc.date.available2021-05-21T16:12:11Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2756090
dc.description.abstractSammendrag Høsten 2020 startet regjeringen kompetanseløftet i spesialpedagogikk for å bidra til at alle barn og unge har tilgang til faglig dyktige lærere og andre med spesialpedagogisk kompetanse. Målet med kompetanseløftet er at enda flere elever skal få et godt pedagogisk tilbud. Denne masteroppgaven er en studie som er i tråd med regjeringens fokus på å gi elever den hjelpen de trenger. Tema for oppgaven er utviklingsmessige språkvansker og studien handler om tilrettelegging for elever som har denne vansken. Elever med utviklingsmessige språkvansker strever med å tilegne seg språkferdigheter og kan utvikle sekundære vansker. Oppgaven tar utgangspunkt i følgende problemstilling: Hvilken tilrettelegging i ordinær undervisning mener logopeder og spesialpedagoger i pedagogisk- psykologisk tjeneste at det er viktig at lærere utfører for elever med utviklingsmessige språkvansker? Innsamlingen av datamaterialet ble gjort ved kvalitativ metode i form av semistrukturerte intervju. Informantene var fire logopeder og spesialpedagoger i pedagogisk- psykologisk tjeneste. I oppgaven presenteres relevant forskning og teori om utviklingsmessige språkvansker som gir et grunnlag for å forstå fagfeltet. Hensikten med oppgaven er å bidra til bedre tilretteleggingen for elever med utviklingsmessige språkvansker og å sette fokus på et felt innenfor spesialpedagogikken som med fordel kan bli mer synlig i norsk skole. Lærere og skoleledelse har en stor oppgave med tilrettelegge for elever med utviklingsmessige språkvansker. Funn fra studien indikerte at informantene mente at mange lærere ikke har nok kunnskap om tilrettelegging for elever med utviklingsmessige språkvansker. Resultatene fra undersøkelsen viste hva informantene mente var vesentlig for god tilrettelegging i ordinær undervisning for elever med slike vansker. For det første må lærere og skoleledelsen ha kunnskap om utviklingsmessige språkvansker og om den enkelte elev. For det andre må lærere ha en tilrettelegging som bygger på en god relasjon til eleven og som legger vekt på elevens relasjon til medelever og samarbeide rundt eleven. For det tredje må eleven få en opplevelse av å mestre, slik at eleven kan lære og utvikle seg. Ved at eleven mestrer både språklig, faglig og sosialt vil det ifølge denne studien være mulig å minimere eller forebygge sekundære vansker. Datamaterialet viste at informantene ofte var samstemte og at det fantes teoretisk og forskningsmessig belegg for deres påstander. Funnene fra undersøkelsen kan oppsummeres i denne hovedkonklusjonen: Det er viktig at lærere utfører en tilrettelegging som fører til at eleven har en positiv utvikling og opplever seg inkludert.
dc.description.abstract
dc.languagenob
dc.publisherUniversity of South-Eastern Norway
dc.titleTilrettelegging for elever med utviklingsmessige språkvansker. En kvalitativ studie om hva logopeder og spesialpedagoger i Pedagogisk-psykologisk-tjeneste mener om hvordan lærere kan tilrettelegge for elever med utviklingsmessige språkvansker, i ordinær undervisning.
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel