Show simple item record

dc.contributor.authorNæss, Vanja Ailien
dc.date.accessioned2019-11-14T15:07:31Z
dc.date.available2019-11-14T15:07:31Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2628619
dc.description.abstractDenne oppgaven er en masteroppgave i pedagogikk, med vektlegging på spesialpedagogikk. Tema for oppgaven er inkluderende opplæring for elever med store og sammensatte funksjonsnedsettelser. Problemstillingen er som følger: Hvordan kan elever med store og sammensatte funksjonsnedsettelser få en inkluderende opplæring når det meste av opplæringen gis i et segregert tilbud? Problemstillingen belyses ut fra to forskerspørsmål: 1. Hvilke utfordringer møter pedagogene når de skal legge til rette for en inkluderende opplæring for sine elever 2. Hvilke muligheter for inkludering finnes når opplæringen foregår i et segregert tilbud? Det teoretiske rammeverket for oppgaven er forankret i et sosiokulturelt perspektiv på læring. Videre handler den teoretiske tilnærmingen hovedsakelig om inkludering som et pedagogisk begrep og hvilke oppgaver skolen står ovenfor når de skal jobbe for å ivareta mangfoldet av elever og sikre at alle får en likeverdig og inkluderende opplæring. Det er brukt en kvalitativ tilnærming for å belyse problemstillingen. Fokusgruppeintervju er brukt som metode. Empirien drøftes ut i fra problemstillingene, og funnene ses opp mot teorigrunnlaget. Funnene fra fokusgruppeintervjuene indikerer at pedagogene møter store utfordringer når de skal legge til rette for en inkluderende opplæring for sine elever. De møter det spesielt i forhold til ledelsen ved skolen, i forhold til mangel på ressurser og i forhold til manglende samarbeid mellom den ordinære opplæringen og spesialundervisningen. Når det gjelder muligheter for inkludering selv om opplæringen foregår i et segregert tilbud, vil rammefaktorer og organisering etter inkluderende prinsipper gi elever med store og sammensatte vansker gode muligheter for å oppleve en skolehverdag hvor de er fullverdige deltakere i felleskap med andre, og hvor de opplever å få en opplæring som sikrer dem et faglig og sosialt utbytte.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversitetet i Sørøst-Norgenb_NO
dc.subjectelevernb_NO
dc.subjectfunksjonsnedsettelsernb_NO
dc.subjectinkluderingnb_NO
dc.titleInkluderende opplæring for elever med store og sammensatte funksjonsnedsettelser : Barrierer og muligheter for inkludering når opplæringen fås i et segregert tilbudnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.rights.holderCopyright the Authornb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Spesialpedagogikk: 282nb_NO
dc.source.pagenumber85nb_NO
dc.description.localcodeMPED-SPPED


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record