• Arbeids- og fritidstiltak for mennesker med psykiske lidelser : evaluering av det lokale arbeidet med opptrappingsplanen for psykisk helse : sluttrapport 

   Flermoen, Solveig (Rapport 234, Research report, 2006)
   Hovedmålsettingen med prosjektet er å evaluere iverksetting av Opptrappingsplanen på lokalt nivå når det gjelder å legge til rette for at brukere med langvarige psykiske lidelser får muligheter til å delta i meningsfylt ...
  • Arbeidsmedisin i vakuum? : evaluering av det arbeidsmedisinske tilbudet 

   Haukelien, Heidi; Møller, Geir; Hvitsand, Christine (Rapport 251, Research report, 2009)
   Telemarksforsking har evaluert det arbeidsmedisinske tilbudet avgrenset til de arbeidsmedisinske avdelingene og Statens arbeidsmiljøinstitutt. Mandatet har vært å utrede spørsmål som angår de arbeidsmedisinske avdelingenes ...
  • Brukermedvirkning i helse- og omsorgssektoren 

   Haukelien, Heidi; Møller, Geir; Vike, Halvard (Rapport 284, Research report, 2011)
   Denne rapporten omhandler brukermedvirkning i den kommunale helse- og omsorgssektoren. Rapporten inneholder en teoretisk gjennomgang av begrepet brukermedvirkning, en litteraturgjennomgang om brukermedvirkning, statistiske ...
  • Evaluering av arbeidsmarkedstiltak i skjermede virksomheter 

   Møller, Geir; Sannes, Joar (Rapport 253, Research report, 2009)
   Denne rapporten handler om arbeidsmarkedstiltak som arrangeres av skjermede virksomheter. De aktuelle tiltakene er Kvalifisering i skjermet virksomhet, Tilrettelagt arbeid i skjermet virksomhet, Arbeidspraksis i skjermet ...
  • Evaluering av folkehelseprogrammet i Telemark 2006-2009 

   Møller, Geir; Hvitsand, Christine (Rapport 257, Research report, 2009)
   I denne rapporten har vi evaluert Folkehelseprogrammet i Telemark 2006-2009. Evalueringen viser at programmet har hatt en bred innfallsvinkel. Blant de ulike prosjektene, fremstår prosjektet Helsefremmende skoler som det ...
  • Evaluering av jobbfokus : arbeidsformidlingstiltak med individuell oppfølging 

   Torvik, Mari Heian; Løyland, Knut; Møller, Geir; Sannes, Joar (Rapport 233, Research report, 2006)
   Aetat Arbeidsdirektoratet besluttet høsten 2004 å gjennomføre et begrenset forsøk med utvidet formidlingsbistand i Aetat, kalt Jobbfokus. Forsøket er rettet mot yrkeshemmede og langtidsledige i de tre forsøksfylkene Rogaland, ...
  • Evaluering av nye finansieringsformer i Aetat : sluttrapport 

   Lunder, Trond Erik; Løyland, Knut; Møller, Geir; Sannes, Joar (Rapport 225, Research report, 2005)
   Denne rapporten er sluttrapporten fra prosjektet Evaluering av nye finansieringsformer i Aetat, som Telemarksforsking-Bø har utført på oppdrag fra Aetat Arbeidsdirektoratet. De nye finansieringsformene, som er tatt i bruk ...
  • Evaluering av rehabiliteringstiltakene SOLA og PIA 

   Haukelien, Heidi; Lunder, Trond Erik; Møller, Geir; Sannes, Joar (Rapport 279, Research report, 2010)
   Denne rapporten dokumenterer evalueringen av tiltakene SOLA og PiA. Begge tiltakene arrangeres i dag av attføringsbedriften GREP og er plassert i avdelingen GREP Rehabilitering. De to tiltakene er forskjellige i det de ...
  • Evaluering av samordningsforsøkene mellom Aetat, trygdeetaten og sosialtjenesten : sluttrapport 

   Møller, Geir (Rapport 231, Research report, 2006)
   Denne rapporten er sluttrapporten fra prosjektet Evaluering av samordningsforsøkene mellom Aetat, trygdeetaten og sosialtjenesten som Telemarksforsking-Bø har utført på oppdrag for Sosial- og helsedirektoratet. ...
  • Evaluering av samordningsforsøket : effekt- og strømningsanalyse 

   Møller, Geir (Rapport 239, Research report, 2007)
   Rapporten om Samordningsforsøket er den siste i rekken av rapporter som er publisert i forbindelse med evalueringen av samarbeidet mellom Aetat, trygdeetaten og sosialtjenesten. Forsøkene startet opp i 2002 og ble avsluttet ...
  • Evaluering av tiltaket "Arbeidsrettet rehabilitering" 

   Sannes, Joar; Gustavsen, Karin; Møller, Geir (Rapport 247, Research report, 2009-04-29)
  • Evaluering av TOPP. Fagopplæring i pleie- og omsorgssektoren 

   Møller, Geir (Research report, 2012)
   Topp er et kommunalt opplæringsprogram som tar sikte på å gi ufaglærte i helse- og omsorgsektoren fagbrev i helsearbeiderfaget. Sammenlignet med tradisjonell fagopplæring er Topp-prosjektet forkortet, og opplæringen er ...
  • Fastsetting av satser, utmåling av økonomisk sosialhjelp og vilkårsbruk i sosialtjenesten 

   Brandtzæg, Bent Aslak; Flermoen, Solveig; Lunder, Trond Erik; Løyland, Knut; Møller, Geir; Sannes, Joar (Rapport 232, Research report, 2006)
   Økonomisk stønad etter Sosialtjenesteloven skal ytes ut fra en skjønnsmessig vurdering av stønadsbehovet, og det er derfor ingen konkrete anvisninger om stønadsnivå i loven. Intensjonen er på den ene siden at ulike behov ...
  • Frihet til likeverd : likhetsverdier, lokal tilpasning og ansvarsfordeling 

   Haukelien, Heidi; Vike, Halvard; Hagen, Aina Landsverk; Rudningen, Gudrun (Rapport 281, Research report, 2011)
   På grunnlag av 17 fokusgruppeintervjuer med borgere (fra næringsliv, frivillige organisasjoner og ansatte og folkevalgte) i ni norske kommuner, utforskes betydningen av begrepene og verdiene likhet, frihet, rettferdighet ...
  • Følgeevaluering av Oppfølgingsteam-Telemark 

   Gustavsen, Karin; Vardheim, Ingvild (Research report, 2013-05-10)
   Oppfølgingsteam for unge lovbrytere er et alternativ til tradisjonelle straffereaksjoner der målet er å motvirke utviklingen av en kriminell karriere og bidra til en positiv utvikling i den enkeltes ungdom sitt liv. ...
  • Hortensia. I partnerskap for fattigdomsbekjempelse 

   Gustavsen, Karin; Dalen, Hilde; Haug, Siri Myhre; Kruuse-Meyer, Sissel (Research report, 2012-08-08)
   Hortensia har hatt som overordnet hensikt å bekjempe fattigdom blant barn og unge i Horten kommune. Målet har vært å utvikle en tjenestemodell og praksismetode som ivaretar behovet for helhetlig, koordinert og brukerorientert ...
  • Jordmor i farta! Evaluering av prosjektene «Jordmor der mor bor» i Tinn og «Jordmortjenesten i Vest-Telemark» 

   Berge, Ola K.; Hvitsand, Christine (Research report, 2012-09-30)
   Telemarksforsking har på oppdrag fra Sykehuset Telemark HF evaluert beredskaps- og følgeordningene med jordmor i Tinn og Vest-Telemark. Først ble prosjektet «Jordmor der mor bor» i Tinn etablert i 2010, med bakgrunn i at ...
  • Kartlegging av levekår i Skien 

   Gustavsen, Karin; Sannes, Joar (Rapport 256, Research report, 2009)
   Fattige i Skien rapporterer om et hverdagsliv som samsvarer med andre studier av fattiges hverdagsliv i Norge, men det er avdekket geografiske ulikheter knyttet både til objektive og subjektive mål på levekår. Dette gjelder ...
  • Kompetanse og faglig infrastruktur i helse- og omsorgstjenesten : evaluering av prosjektet EVUK 

   Haukelien, Heidi; Vike, Halvard; Bakken, Runar (Rapport 252, Research report, 2009)
   I denne rapporten analyserer vi gjennomføringen og konsekvensene av et etter- og videreutdanningsprogram (EVUK) i helsetjenestene i fire kommuner i Hordaland (Lindås, Kvam, Austevoll og Tysnes). Den første og viktigste ...
  • Kostnader og kvalitet i pleie- og omsorgssektoren 

   Hjelmbrekke, Sigbjørn; Løyland, Knut; Møller, Geir; Vardheim, Ingvild (Research report, 2011)
   I denne rapporten studerer vi kostnader og kvalitet i den kommunale pleie- og omsorgssektoren. Formålet er å reise noen viktige prinsipielle spørsmål knyttet til omsorgstjenesten, og å undersøke økonomiske og kvalitetsmessige ...