Recent Submissions

 • Arbeid i sikte. Tiltak for inkludering av innvandrere 

  Møller, Geir; Vardheim, Ingvild; Hvitsand, Christine (Working paper, 2013-12-16)
  Denne rapporten omhandler tiltaket Arbeid i sikte. Tiltaket er rettet mot innvandrere og består av en teoretisk del og en del der deltakerne utplasseres i praksisplasser. Rapporten inneholder en beskrivelse av hvordan ...
 • Ny profesjonell praksis på oppvekstfeltet? Evaluering av Tigris og Barn i rusfamilier 

  Gustavsen, Karin; Møller, Geir; Vardheim, Ingvild (Research report, 2013-06-28)
  Evalueringen av Tigris og Barn i rusfamilier viser en gjennomgående tilfredshet med nivået på kunnskapsformidlingen, opplæringsprogrammene, materiellet og oppfølgingen fra KoRus-Sør. Vi viser også at kunnskapen er hevet ...
 • Følgeevaluering av Oppfølgingsteam-Telemark 

  Gustavsen, Karin; Vardheim, Ingvild (Research report, 2013-05-10)
  Oppfølgingsteam for unge lovbrytere er et alternativ til tradisjonelle straffereaksjoner der målet er å motvirke utviklingen av en kriminell karriere og bidra til en positiv utvikling i den enkeltes ungdom sitt liv. ...
 • Ung i Vestfold 2013 

  Vardheim, Ingvild (Research report, 2013-10-29)
  I mai 2013 deltok alle kommunene i Vestfold i Ungdata-undersøkelsen, en webbasert spørreundersøkelse som gjennomføres blant elever i ungdomsskoler og videregående skole. Ungdata gir informasjon om et bredt spekter av ...
 • Metodeutvikling innen arbeidsrettet rehabilitering. Evaluering av MetARR 

  Møller, Geir; Vardheim, Ingvild (Research report, 2013-11-30)
  Denne rapporten omhandler tiltaket MetARR som er et utviklingsprosjekt innen arbeidsrettet rehabilitering gjennomført av GREP Arbeid og rehabilitering. Rapporten er todelt. Den ene delen gir en beskrivelse og vurdering av ...
 • SIMBA sammen i innsatsen mot barnefattigdom i Drammen kommune 

  Gustavsen, Karin; Meij, Ranveig van der; Nilsen, Heidi Jøndahl; Braathen, Heidi (Research report, 2012-12-15)
  I samhandling med 30 levekårsutsatte familier i Drammen kommune, har SIMBA identifisert og utviklet en praksismetode og tjenestemodell for arbeid med fattigdomsutsatte familier som fra høsten 2012 innføres som en arbeidsform ...
 • I partnerskap for sosial innovasjon. Rapport fra KREMs utviklingsperiode 1. mars 2009 - 1. februar 2012 

  Gustavsen, Karin; Dalen, Hilde; Skar, Cathrine (Working paper, 2012-09-30)
  Tenk om ingen av oss vet alt? Dette er en av KREMs sentrale tilnærminger i møte med omverdenen. For «Tenk Om», sier KREM, tenk om det er slik at vi sammen kan vite mer, at vi sammen kan finne nye veier til felles mål om å ...
 • Sosialt entreprenørskap som ledd i innsatsen mot fattigdom 

  Gustavsen, Karin; Kobro, Lars Ueland (Research report, 2012-08-15)
  Denne rapporten er en gjennomgang av sosialt entreprenørskap som ledd i innsatsen mot fattigdom i Norge og der vi ser hen til Sverige og Danmark. Det argumenteres for at sosialt entreprenørskap bør sees på som en nyskapende ...
 • Hortensia. I partnerskap for fattigdomsbekjempelse 

  Gustavsen, Karin; Dalen, Hilde; Haug, Siri Myhre; Kruuse-Meyer, Sissel (Research report, 2012-08-08)
  Hortensia har hatt som overordnet hensikt å bekjempe fattigdom blant barn og unge i Horten kommune. Målet har vært å utvikle en tjenestemodell og praksismetode som ivaretar behovet for helhetlig, koordinert og brukerorientert ...
 • Bruken av kommunale rehabiliteringsplasser ved Rjukan sykehus 

  Vardheim, Ingvild (Working paper, 2012-06-08)
  Tinn kommune og Sykehuset Telemark HF har inngått samarbeid om rehabiliteringstilbudet for kommunens eldre innbyggere. Samarbeidsprosjektet innebærer at kommunen disponerer fire rehabiliteringsplasser på Rjukan sykehus. ...
 • Jordmor i farta! Evaluering av prosjektene «Jordmor der mor bor» i Tinn og «Jordmortjenesten i Vest-Telemark» 

  Berge, Ola K.; Hvitsand, Christine (Research report, 2012-09-30)
  Telemarksforsking har på oppdrag fra Sykehuset Telemark HF evaluert beredskaps- og følgeordningene med jordmor i Tinn og Vest-Telemark. Først ble prosjektet «Jordmor der mor bor» i Tinn etablert i 2010, med bakgrunn i at ...
 • Evaluering av TOPP. Fagopplæring i pleie- og omsorgssektoren 

  Møller, Geir (Research report, 2012)
  Topp er et kommunalt opplæringsprogram som tar sikte på å gi ufaglærte i helse- og omsorgsektoren fagbrev i helsearbeiderfaget. Sammenlignet med tradisjonell fagopplæring er Topp-prosjektet forkortet, og opplæringen er ...
 • HUSK Osloregionen. Hva er gjort, hva er lært og hva er veien videre? 

  Vike, Halvard; Møller, Geir (Working paper, 2012-03-22)
  I forbindelse med etableringen av NAV-reformen ble det i 2006 igangsatt et femårig forsøk med nye samarbeidsformer mellom forskning, utdanning, praksis og brukere i sosialtjenesten (HUSK). Dette notatet tar for seg erfaringer ...
 • Følgeevaluering av "Økt kunnskap om hvordan" Om tenkesettet og spredning - Studie i perioden september 2010 - mai 2011 

  Gustavsen, Karin; Opdal, Lars; Streitlien, Åse (Working paper, 2011)
  Rapporten tar for seg spredningsfasen i utviklingsarbeidet "Økt kunnskap om hvordan" som er en treårig satsing primært rettet mot videregående opplæring i Buskerud med mål om å redusere bortvalg av videregående opplæring ...
 • Kostnader og kvalitet i pleie- og omsorgssektoren 

  Hjelmbrekke, Sigbjørn; Løyland, Knut; Møller, Geir; Vardheim, Ingvild (Research report, 2011)
  I denne rapporten studerer vi kostnader og kvalitet i den kommunale pleie- og omsorgssektoren. Formålet er å reise noen viktige prinsipielle spørsmål knyttet til omsorgstjenesten, og å undersøke økonomiske og kvalitetsmessige ...
 • Brukermedvirkning i helse- og omsorgssektoren 

  Haukelien, Heidi; Møller, Geir; Vike, Halvard (Rapport 284, Research report, 2011)
  Denne rapporten omhandler brukermedvirkning i den kommunale helse- og omsorgssektoren. Rapporten inneholder en teoretisk gjennomgang av begrepet brukermedvirkning, en litteraturgjennomgang om brukermedvirkning, statistiske ...
 • Sosiale ulikheter i oppvekst : en humanitær utfordring 

  Gustavsen, Karin (Rapport 283, Research report, 2011)
  Rapporten tar for seg sosiale ulikheter i oppvekst, med fokus på økonomi, helse og utdanning. Hensikten med rapporten er å peke på hvilke humanitære utfordringer vi står overfor i Norge i dag knyttet til barn og unges ...
 • Evaluering av rehabiliteringstiltakene SOLA og PIA 

  Haukelien, Heidi; Lunder, Trond Erik; Møller, Geir; Sannes, Joar (Rapport 279, Research report, 2010)
  Denne rapporten dokumenterer evalueringen av tiltakene SOLA og PiA. Begge tiltakene arrangeres i dag av attføringsbedriften GREP og er plassert i avdelingen GREP Rehabilitering. De to tiltakene er forskjellige i det de ...
 • Samhandling mellom kommuner og helseforetak : erfaringer fra Midt-Telemark 

  Møller, Geir; Flermoen, Solveig (Rapport 266, Research report, 2010)
  Det overordnede temaet for denne rapporten er arbeidsdeling og samhandlingen mellom spesialisthelsetjeneste og kommunal pleie- og omsorgstjeneste. Rapporten tar for seg to hovedproblemstillinger. Den første dreier seg om ...
 • Frihet til likeverd : likhetsverdier, lokal tilpasning og ansvarsfordeling 

  Haukelien, Heidi; Vike, Halvard; Hagen, Aina Landsverk; Rudningen, Gudrun (Rapport 281, Research report, 2011)
  På grunnlag av 17 fokusgruppeintervjuer med borgere (fra næringsliv, frivillige organisasjoner og ansatte og folkevalgte) i ni norske kommuner, utforskes betydningen av begrepene og verdiene likhet, frihet, rettferdighet ...

View more