• Arbeid i sikte. Tiltak for inkludering av innvandrere 

   Møller, Geir; Vardheim, Ingvild; Hvitsand, Christine (Working paper, 2013-12-16)
   Denne rapporten omhandler tiltaket Arbeid i sikte. Tiltaket er rettet mot innvandrere og består av en teoretisk del og en del der deltakerne utplasseres i praksisplasser. Rapporten inneholder en beskrivelse av hvordan ...
  • Arbeids- og fritidstiltak for mennesker med psykiske lidelser : evaluering av det lokale arbeidet med opptrappingsplanen for psykisk helse : sluttrapport 

   Flermoen, Solveig (Rapport 234, Research report, 2006)
   Hovedmålsettingen med prosjektet er å evaluere iverksetting av Opptrappingsplanen på lokalt nivå når det gjelder å legge til rette for at brukere med langvarige psykiske lidelser får muligheter til å delta i meningsfylt ...
  • Arbeidsmarkedsbedriftene i Telemark : rekruttering, effekter og brukertilfredshet 

   Møller, Geir (Arbeidsrapport 3/2005, Working paper, 2005)
   Denne undersøkelsen omhandler arbeidsmarkedstiltakene (AMB) i Telemark. Hovedproblemstillingene i rapporten er hva slags virkninger AMBene (fase 2) i Telemark har på de yrkeshemmedes jobbsuksess, hvem som rekrutteres til ...
  • Arbeidsmedisin i vakuum? : evaluering av det arbeidsmedisinske tilbudet 

   Haukelien, Heidi; Møller, Geir; Hvitsand, Christine (Rapport 251, Research report, 2009)
   Telemarksforsking har evaluert det arbeidsmedisinske tilbudet avgrenset til de arbeidsmedisinske avdelingene og Statens arbeidsmiljøinstitutt. Mandatet har vært å utrede spørsmål som angår de arbeidsmedisinske avdelingenes ...
  • Bruken av kommunale rehabiliteringsplasser ved Rjukan sykehus 

   Vardheim, Ingvild (Working paper, 2012-06-08)
   Tinn kommune og Sykehuset Telemark HF har inngått samarbeid om rehabiliteringstilbudet for kommunens eldre innbyggere. Samarbeidsprosjektet innebærer at kommunen disponerer fire rehabiliteringsplasser på Rjukan sykehus. ...
  • Brukermedvirkning i helse- og omsorgssektoren 

   Haukelien, Heidi; Møller, Geir; Vike, Halvard (Rapport 284, Research report, 2011)
   Denne rapporten omhandler brukermedvirkning i den kommunale helse- og omsorgssektoren. Rapporten inneholder en teoretisk gjennomgang av begrepet brukermedvirkning, en litteraturgjennomgang om brukermedvirkning, statistiske ...
  • Evaluering av arbeidsmarkedstiltak i skjermede virksomheter 

   Møller, Geir; Sannes, Joar (Rapport 253, Research report, 2009)
   Denne rapporten handler om arbeidsmarkedstiltak som arrangeres av skjermede virksomheter. De aktuelle tiltakene er Kvalifisering i skjermet virksomhet, Tilrettelagt arbeid i skjermet virksomhet, Arbeidspraksis i skjermet ...
  • Evaluering av folkehelseprogrammet i Telemark 2006-2009 

   Møller, Geir; Hvitsand, Christine (Rapport 257, Research report, 2009)
   I denne rapporten har vi evaluert Folkehelseprogrammet i Telemark 2006-2009. Evalueringen viser at programmet har hatt en bred innfallsvinkel. Blant de ulike prosjektene, fremstår prosjektet Helsefremmende skoler som det ...
  • Evaluering av forsøk med kommunale arbeidsmarkedstiltak : pilotstudie av forsøkene i Bydel Sagene og Bydel Gamle Oslo 

   Heian, Mari Torvik; Møller, Geir (Arbeidsrapport 2/2006, Working paper, 2006)
   På oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet har Telemarksforsking-Bø gjennomført en pilotstudie av forsøk med kommunale arbeidsmarkedstiltak i Oslo. Undersøkelsen omfatter ...
  • Evaluering av jobbfokus : arbeidsformidlingstiltak med individuell oppfølging 

   Torvik, Mari Heian; Løyland, Knut; Møller, Geir; Sannes, Joar (Rapport 233, Research report, 2006)
   Aetat Arbeidsdirektoratet besluttet høsten 2004 å gjennomføre et begrenset forsøk med utvidet formidlingsbistand i Aetat, kalt Jobbfokus. Forsøket er rettet mot yrkeshemmede og langtidsledige i de tre forsøksfylkene Rogaland, ...
  • Evaluering av Klinisk stige ved Sykehuset Telemark HF 

   Haukelien, Heidi (Arbeidsrapport 8/2008, Working paper, 2008)
   Klinisk stige ved STHF er et systematisk kompetansehevingsprogram i flere trinn for sykepleiere med klinisk erfaring. Etter gjennomført Arbeidsgruppe IV skal det være mulig å søke om godkjenning som "klinisk spesialist" ...
  • Evaluering av Kreftforeningens kontorer for klinisk kreftforskning 

   Heian, Mari Torvik; Flermoen, Solveig; Sannes, Joar; Møller, Geir (Arbeidsrapport 15/2007, Working paper, 2007)
   Evalueringen av Kontor for klinisk kreftforskning er gjennomført av Telemarksforsking-Bø på oppdrag fra Kreftforeningen. De kliniske kreftforskningskontorene ble opprettet på initiativ fra Kreftforeningen i første halvdel ...
  • Evaluering av Nettverksguide Telemark 

   Flermoen, Solveig; Heian, Mari Torvik (Arbeidsrapport 6/2008, Working paper, 2008)
   Røde Kors-prosjektet Nettverksguide Telemark er satt i gang som et samarbeidsprosjekt i fem Telemarkskommuner (Skien, Porsgrunn, Bø, Sauherad og Nome) med formål å etablere nye nettverk for personer med psykiske lidelser, ...
  • Evaluering av Nettverksguide Telemark : statusnotat juni 2007 

   Flermoen, Solveig (TF-notat 10/2007, Working paper, 2007-06)
   Dette notatet viser status for evalueringsarbeidet relatert til prosjektet Nettverksguide Telemark pr. juni 2007. Evalueringen startet i februar 2007, og munnet ut i en rapport i januar i 2008. Evaluators oppgave i løpet ...
  • Evaluering av nye finansieringsformer i Aetat : sluttrapport 

   Lunder, Trond Erik; Løyland, Knut; Møller, Geir; Sannes, Joar (Rapport 225, Research report, 2005)
   Denne rapporten er sluttrapporten fra prosjektet Evaluering av nye finansieringsformer i Aetat, som Telemarksforsking-Bø har utført på oppdrag fra Aetat Arbeidsdirektoratet. De nye finansieringsformene, som er tatt i bruk ...
  • Evaluering av Opptrappingsplan for psykisk helse ??arbeids- og fritidstiltak : situasjonsbeskrivelse høsten 2004 

   Flermoen, Solveig (TF-notat 1/2005, Working paper, 2004)
   Dette notatet er den tredje publikasjonen fra Telemarksforsking-Bøs evaluering av Opptrappingsplanen for psykisk helse. Det er et ledd i underveisrapporteringen, og gir en oppdatering av situasjonen når det gjelder kommunenes ...
  • Evaluering av rehabiliteringstiltakene SOLA og PIA 

   Haukelien, Heidi; Lunder, Trond Erik; Møller, Geir; Sannes, Joar (Rapport 279, Research report, 2010)
   Denne rapporten dokumenterer evalueringen av tiltakene SOLA og PiA. Begge tiltakene arrangeres i dag av attføringsbedriften GREP og er plassert i avdelingen GREP Rehabilitering. De to tiltakene er forskjellige i det de ...
  • Evaluering av samordningsforsøkene : fjerde delrapport 

   Møller, Geir (Arbeidsrapport 21/2005, Working paper, 2005)
   Dette er den fjerde delrapporten fra evalueringen av Sosial- og helsedirektoratets forsøk med utvidet samarbeid mellom sosialtjenesten, trygdeetaten og Aetat (Samordningsforsøkene). Undersøkelsen består av to deler. Den ...
  • Evaluering av samordningsforsøkene : første delrapport om brukernes erfaringer med økt samarbeid mellom Aetat, sosialtjenesten og trygdeetaten 

   Møller, Geir (Arbeidsrapport 1/2005, Working paper, 2005)
   Denne undersøkelsen har tatt for seg resultatene fra en brukerundersøkelse gjennomført i 7 av Samordningsforsøkene. Resultatene fra undersøkelsen er sammenlignet med seks tilsvarende kommuner uten organisert samordning ...
  • Evaluering av samordningsforsøkene mellom Aetat, sosialtjenesten og trygdeetaten : andre underveisevaluering 

   Møller, Geir; Flermoen, Solveig; Bergsgard, Nils Asle (Arbeidsrapport 26/2004, Working paper, 2004)
   Dette er den andre delrapporten fra evalueringen av Sosial- og helsedirektoratets forsøk med utvidet samarbeid mellom sosialtjenesten, trygdeetaten og Aetat (Samordningsforsøket). Opprinnelig startet forsøket opp i 13 ...