• Barns medvirkning i overgangen fra barnehage til skole og SFO 

      Stødle, Tiril Rabben (Master thesis, 2022)
      Denne masteroppgaven er en kvalitativ undersøkelse utført gjennom semistrukturerte intervju. Informantene består av en barnehagelærer, en SFO-leder og en lærer, i tillegg til et barn i førsteklasse. Undersøkelsen har en ...