Show simple item record

dc.contributor.advisor
dc.contributor.authorJohansen, Nina Helèn Borch
dc.date.accessioned2024-03-06T17:42:37Z
dc.date.available2024-03-06T17:42:37Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.usn:wiseflow:6958286:56333495
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3121341
dc.description.abstractDigital karriereveiledning er et relativt nytt fenomen i norsk sammenheng. Denne masteroppgaven dokumenterer et forskningsprosjekt gjennomført i den digitale karriereveiledningstjenesten Karriereveiledning.no. Ved oppstart av Karriereveiledning.no følte veilederne et behov for å støtte seg til en metodikk som tok hensyn til det digitale formatet. Resultatet var at veilederne utviklet Modell for digital karriereveiledning. Forskningsprosjektet har vært et bidrag til Karriereveiledning.no sin prosess med å ta i bruk veiledningsmodellen. Det overordnede tema for oppgaven er digital karriereveiledning og implementering av en egenutviklet veiledningsmodell, med problemstillingen: Hva skal til for at digital veiledningsmodell tas i bruk i Karriereveiledning.no? Aksjonsforskning ble brukt som metode for å utforske veiledernes erfaringer med Modell for digital karriereveiledning og finne hvilke tiltak som kunne være hensiktsmessige for å implementere veiledningsmodellen i tjenesten. Empirien i aksjonsforskningen bestod av refleksjonslogger, fokusgruppeintervju og gruppeoppgaver. Funnene i undersøkelsen viste at følgende tiltak kan bidra til implementering av veiledningsmodellen: 1) gjøre veiledningsmodellen digital tilgjengelig, 2) få mer kunnskap om veiledningsmodellen og 3) praktisk bruk. Funnene ble diskutert i lys av læringsperspektivet, implementering av teknologi i karriereveiledning og medarbeiderdrevet innovasjon. Gjennom forskningsprosjektet ble jeg spesielt oppmerksom på fenomenet medarbeiderdrevet innovasjon og det å ha en kultur for innovasjon i organisasjonen. Innovasjonsvennlig kultur ses på som essensielt for å fremme utvikling av nye ideer og metoder.
dc.description.abstractDigital career guidance is a relatively new phenomenon in the Norwegian context. This master's thesis documents a research project conducted in the digital career guidance service Karriereveiledning.no. At the launch of Karriereveiledning.no, counsellors felt the need to rely on a methodology that considered the digital format. The result was the development of the Model for Digital Career Guidance by the counsellors. The research project contributed to Karriereveiledning.no's process of adopting the guidance model. The overarching theme of the thesis is digital career guidance and the implementation of a self-developed guidance model, with the research question: What is required for the digital guidance model to be adopted in Karriereveiledning.no? Action research was used as a method to explore counsellors’ experiences with the Model for Digital Career Guidance and identify measures that could be appropriate for implementing the guidance model in the service. The empirical data in action research consisted of reflection logs, focus group interviews, and group assignments. The findings in the study indicated that the following measures could contribute to the implementation of the guidance model: 1) make the guidance model digitally accessible, 2) acquire more knowledge about the guidance model, and 3) practical use. The findings were discussed from the learning perspective, the implementation of technology in career guidance, and employee-driven innovation. Through the research project, particular attention was drawn to the phenomenon of employee-driven innovation and the importance of having a culture of innovation in the organization. An innovation-friendly culture is considered essential for promoting the development of new ideas and methods.
dc.language
dc.publisherUniversity of South-Eastern Norway
dc.titleImplementering av veiledningsmodell for digital karriereveiledning - Et aksjonsforskningsprosjekt i Karriereveiledning.no
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record