Show simple item record

dc.contributor.advisorLarsgaard, Ann Kristin
dc.contributor.authorLøyning, Isabel Gundersen
dc.date.accessioned2024-02-15T17:41:38Z
dc.date.available2024-02-15T17:41:38Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.usn:wiseflow:6956220:57382510
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3118055
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractMental helse viser seg å være nært knyttet til menneskers selvverd (Kuster et al., 2012). Selvverd kan derfor ses på som en viktig faktor for elevers psykiske helse. Livsmestring kom inn i den overordnete delen av læreplanen i 2020 (Kunnskapsdepartementet, 2017). Å oppleve at man har en verdi som menneske, kan tenkes å være en faktor for å mestre livet. Lærer-elev relasjonen viser seg å ha uante konsekvenser ved at læreren kan være en beskyttelsesfaktor eller en risikofaktor for elevers selvverd, men også psykiske helse (Krane et al., 2016). Denne oppgavens formål er å utforske hvilke faktorer i lærer-elev relasjonen som kan påvirke elevers selvverd. De foresattes rolle for barns emosjonelle utvikling er viet stor oppmerksomhet i utviklingspsykologien. Foresattes rolle har stor betydning for barnets følelser om seg selv og verden. I dag lever vi i et samfunn hvor barns oppvekst i stor grad er institusjonalisert. Barn oppholder seg nesten like mange våkne timer i formelle institusjoner som skolen, som de gjør hjemme. Det kan derfor tenkes at relasjonene i skolen har en større betydning på elevers emosjonelle utvikling enn før. Det teoretiske rammeverket tar derfor utgangspunkt i utviklingspsykologiske teorier som Bowlbys teori om tilknytning og indre arbeidsmodeller og Meads teori om selvet. Rammeverket inneholder også Sommerschilds vilkår for mestring, samt Honneth og Schibbye’s perspektiver på anerkjennelse. I masterundersøkelsen ønsker jeg å løfte frem stemmene til elever som strever i skolen. Fortellingene til elevene ble samlet inn gjennom kvalitativt semistrukturert livsverden intervju. Historiene ble fortalt av fire elever i alderen 9-14 år som opplever at de strever i skolen. Dataene ble tematisk analysert og presentert som funn gjennom kombinerte narrative fremstillinger basert på sitater fra informantene. Funnene viser til at elevene opplever lærer-elev relasjoner som kan tenkes å være en risiko for deres selvverd. I diskusjonen knytter jeg disse opp mot det teoretiske rammeverket og ser deres beskrivelser i lys av hvilke faktorer i relasjonen til lærer som kan påvirke deres selvverd. Avslutningsvis presenteres de sentrale funnene opp mot tidligere forskning, studiens reliabilitet og validitet, og undersøkelsens videre implikasjoner.
dc.languagenob
dc.publisherUniversity of South-Eastern Norway
dc.titleHistorier fra elever som strever og skolen som risiko for deres selvverd
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record