Show simple item record

dc.contributor.advisorHeiervang, Kristin Sverdvik
dc.contributor.authorSvindal, Amalie
dc.date.accessioned2023-07-22T16:41:17Z
dc.date.available2023-07-22T16:41:17Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.usn:wiseflow:6850339:54806893
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3080937
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractBakgrunn og studiens hensikt: Bakgrunnen for studie er å fremme unge jentes fortellinger om sentrale elementer i bedringsprosesser fra anoreksi. Jeg vil se deltakernes fortellinger opp mot hverandre og tidligere forskning for å se på ulikheter og likheter. Studiens hensikt er å fremme deltakernes fortelling om bedringsprosesser fra anoreksi, for å bidra til kunnskapsheving innenfor psykisk helse feltet og innenfor temaet om anoreksi. Materiale og metode: Materialet til undersøkelsen er samlet inn gjennom et fokusgruppeintervju med tre deltakere. Intervjuet ble utført online og ved bruk av en semistrukturert intervjuguide. For å analysere dataene ble det benyttet tematisk analyse. Det er rettet kritikk mot antall deltakere, da det kan anses som et for lite utvalg for at studien kan generaliseres og ha en markant betydning for fag- og praksisfeltet. Resultater: Studien så sammenhenger mellom flere av elementene som deltakerne trakk frem som sentralt for deres bedringsprosesser fra anoreksi. Alle deltakerne trakk frem at aksept av seg selv, eller kroppens behov som sentralt for deres bedringsprosesser. Det kom også tydelig frem at alle deltakerne delte fortellinger om hvordan andre personer hadde vært sentrale i deres bedringsprosesser. Deltakerne fortalte derimot ulike fortellinger om sentrale elementer som ekstern hjelp, endret atferd hos en selv og andre, og bruk av aktivitet som element fra bedring. Diskusjon: De analyserte data fra deltakerens intervju ble drøftet opp mot tidligere forskning og teori. Diskusjonsdelen ble delt inn i 4 deler der funn og tidligere litteratur ses opp imot individuell recovery, relasjonell recovery, symbolsk interaksjonisme og identitetsbegrepet. Konklusjon: Studiens funn sett i sammenheng med tidligere forskning og teori, viser at bedringsprosesser fra anoreksi kan inneholde noen lignede elementer. Det er særlig enighet mellom deltakerens fortellinger og tidligere forsknings funn om at aksept og relasjoner som sentrale elementer for bedring fra anoreksi. Nøkkelord: Bedring, anoreksi, sentrale elementer, symbolsk interaksjonisme, meningsdanning, identitet, relasjonell recovery, individuell recovery.
dc.description.abstract
dc.languagenob
dc.publisherUniversity of South-Eastern Norway
dc.titleFrisk fra spiseforstyrrelsen - Hva forteller unge jenter med tidligere anoreksierfaringer at var sentralt for deres bedringsprosesser?
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record