Show simple item record

dc.contributor.authorSkedsmo, Karoline Strebel
dc.date.accessioned2015-09-22T11:17:45Z
dc.date.available2015-09-22T11:17:45Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/301147
dc.description.abstractBakgrunn: Pasientinvolvering i beslutningsprosesser er et helsefaglig og helsepolitisk aktuelt tema. Bruk av uttrykk som "ingen beslutning om meg uten meg" i helsepolitiske dokumenter, legger føringer for hvordan beslutninger skal tas. Beslutningsprosesser for pasienter med kreft i hode-halsregionen i palliativ fase kan være kompliserte. Helsepersonells erfaringer med pasientinvolvering i slike beslutningsprosesser er i liten grad belyst i forskningen og lite problematisert i helsepolitiske dokumenter. Disse erfaringene er derfor tema for denne studien. Hensikt: Studiens hensikt er å utforske hvilke erfaringer helsepersonell har med å involvere pasienter med hode-halskreft i en palliativ fase i beslutningsprosesser. Studiens kunnskapsbidrag er å belyse kompleksiteten i situasjonene og å få kjennskap til faktorer som hemmer og fremmer pasientinvolvering i beslutningsprosesser. Denne kunnskapen er viktig for å kunne lette vanskelige beslutningsprosesser. Teoretisk forankring: Studien har en hermeneutisk vitenskapsteoretisk forankring. Den er også forankret i teori om palliasjon, beslutningsprosesser, pasientinvolvering og helsepolitiske føringer for pasientinvolvering. Metode: Tre fokusgruppeintervjuer med totalt 13 deltakere er gjennomført. Utvalget består av leger og sykepleiere. Kvale og Brinkmanns seks trinns kvalitative analysemodell er fulgt i analysearbeidet. Resultater: Helsepersonell forstår palliativ fase som et forløp med et varierende tidsperspektiv. Ulike beslutninger er aktuelle i ulike deler av forløpet. Helsepersonell har varierende erfaringer med pasientinvolvering i beslutningsprosesser. Situasjonene oppleves som komplekse og preget av ambivalens. Særlig oppleves informasjonsutveksling som utfordrende, der kontinuitet på ulike nivåer ses som en forutsetning. Konklusjon: Pasientinvolvering i beslutningsprosesser for pasienter med hode-halskreft i palliativ fase er komplekst. Ambivalens preger helsepersonells erfaringer knyttet til informasjon, og pasienten får ofte ikke tilstrekkelig informasjon til å kunne involveres. Kontinuitet trekkes frem som en sentral betingelse for at pasienter skal involveres i beslutningsprosesser. Det er en vei å gå før pasienter som ønsker det blir involvert i beslutningsprosesser som angår demnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjecthelsepersonellnb_NO
dc.subjectpasientinvolveringnb_NO
dc.subjectpalliasjonnb_NO
dc.subjectkreftnb_NO
dc.subjectbeslutningsprosessernb_NO
dc.titlePasientinvolvering i beslutningsprosesser i palliativ fasenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record