Show simple item record

dc.contributor.advisorLlort, Sonia Muñoz
dc.contributor.authorEikhaug, Marte Døskeland
dc.date.accessioned2022-08-11T16:42:41Z
dc.date.available2022-08-11T16:42:41Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.usn:wiseflow:6603882:50769573
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3011411
dc.description.abstractBakgrunn, formål og problemstilling Verken innholdet i spesialundervisning eller implementering av friluftsliv på ungdomsskoler og videregående skoler er viet særlig oppmerksomhet i faglitteratur og forskning. Formålet med studien er å få et innblikk i hvordan utvalgte lærere implementerer friluftsliv i spesialundervisning med ungdom. Studiens problemstilling er: «Hvordan implementerer lærere friluftsliv i spesialundervisning med ungdom?» Oppgavens problemstilling vil vektlegge følgende to forskningsspørsmål: 1) «Hva vektlegger lærere når de implementerer friluftsliv i spesialundervisning med ungdom?» og 2) «Hvordan påvirker ulike rammefaktorer implementeringen av friluftsliv i spesialundervisning med ungdom?» Metode Kvalitative semistrukturerte intervju har blitt benyttet som innsamlingsmetode av datamaterialet i denne studien. Strategisk utvalg ble benyttet, og det ble valgt fire informanter på bakgrunn av to forhåndsbestemte inklusjonskriterier: For det første ble det stilt krav om at informanten måtte jobbe som lærer på en ungdomsskole eller en videregående skole hvor vedkommende underviste elever med individuell opplæringsplan (IOP). For det andre måtte informanten ha minimum 3 års erfaring med bruk av friluftsliv i undervisningen. Tematisk analyse ble brukt for å kode og kategorisere datamaterialet. Resultater Lærerne i studien implementerte friluftsliv i spesialundervisningen på grunn av friluftslivets egenverdi, men også som en arena og et verktøy for å oppnå ulike mål. Informantene vektla i hovedsak fem ulike elementer i sin implementering av friluftsliv: 1) Sikkerhet og risikovurderinger, 2) planlegging, forutsigbarhet og faste rutiner, 3) tilpasninger, 4) sosial kompetanse og relasjonsbygging og 5) mestringsfølelse, nytteverdi og elevmedvirkning. Det ble også trukket frem ulike rammefaktorer som både hemmer og fremmer implementeringen av friluftsliv i spesialundervisningen. Det var fire rammefaktorer som utmerket seg; tid, utstyr, nye læreplaner og ansatte. Konklusjon Lærerne i studien implementerer friluftsliv i spesialundervisning med ungdom blant annet som et forsøk på å bygge en bro mellom det praktiske og det teoretiske arbeidet i skolen. Friluftsliv blir tatt i bruk for å oppnå målene i den overordnede delen av læreplanverket, men også for å nå faglige mål eller deltagelsesfokuserte mål som fremgår i elevens IOP. Informantene trekker i stor grad frem de samme fokusområdene og rammefaktorene de anser som sentrale for implementeringen av friluftsliv i spesialundervisning med ungdom. Det er likevel noe varierende syn på, og praksis knyttet til, de ulike fokusområdene og rammefaktorene.
dc.description.abstract
dc.languagenob
dc.publisherUniversity of South-Eastern Norway
dc.titleJeg gikk en tur i skog og hei, da lærte jeg i en fei: En kvalitativ intervjustudie om læreres implementering av friluftsliv i spesialundervisning med ungdom
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record