Show simple item record

dc.contributor.advisorSemb, Randi
dc.contributor.authorPedersen, Martine Gjæver
dc.date.accessioned2022-08-11T16:41:13Z
dc.date.available2022-08-11T16:41:13Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.usn:wiseflow:6596229:50455215
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3011344
dc.description.abstractBakgrunn: Studien ser på ungdoms opplevelser av reell medvirkning gjennom deltakelse i ungdomsråd. Ungdoms rett til medvirkning er forankret i FNs konvensjon om barns rettigheter. Til tross for den lovfestede retten for medvirkning viser dagens kunnskapsstatus at det er rom for å diskutere hvilke forventninger vi har til ungdoms medvirkning og hvordan ungdom faktisk opplever at de har medvirkning i sine liv. Formål: Formålet med studien er økt kunnskap om ungdomsråd som arena for mulighet til deltakelse og medvirkning i lokalsamfunnet, samt hvordan deltakelse i rådet kan skape engasjement og motivasjon videre deltakelse som medborgere i samfunnet. Studiens problemstilling er: "Hvordan kan deltakelse i ungdomsrådene bidra til at ungdommene i Numedal opplever reell medvirkning? Metode: Problemstillingen er undersøkt og besvart gjennom en kvalitativ tilnærming. Innsamling av data foregikk gjennom fire semi-strukturerte dybdeintervjuer med ungdommer fra tre forskjellige ungdomsråd. Datamaterialet ble analysert med tematisk analyse som metode, slik Braun & Clarke (2022) beskriver den. Funn: Ungdommene i studien legger vekt på det å ha fått til noe, ha innflytelse og å være betydningsfull for andre når de skulle beskrive sine opplevelser med medvirkning. Gjennom deltakelse i ungdomsrådet opplevde de medvirkning ved at de fikk mulighet til å være med å bestemme, eller være med i starten av en prosess. Medvirkning trengte ikke nødvendigvis bety at det ble akkurat som ungdommene ønsket, men at de fikk si sin mening og at meningen deres ble anerkjent. Mye av motivasjonen til å delta handlet om tilhørighet, fellesskap og gode relasjoner. Noen av sakene som skulle gjennomgås i ungdomsrådet opplevdes tidkrevende og vanskelige å forstå. Dette skapte lite engasjement og det var vanskelig å komme med sine synspunkter når de ikke forsto hva de skulle mene noe om. Ungdommenes savnet mer informasjon om politiske prosesser og begrunnelser for beslutninger som ble tatt av politikerne. Ungdommenes mestringsopplevelser var forbundet med følelsen av å være betydningsfull og å få til ting som var til glede for andre. Videre ga det mestringsfølelse å kunne bidra til å hjelpe andre ved å bruke sin stemme og at jobben de gjorde i ungdomsrådet ble anerkjent. Konklusjon: Medvirkning innebærer opplevelse av deltakelse og innflytelse, noe ungdommene gis mulighet til gjennom ungdomsrådet som politisk kanal. For at ungdomsrådene skal bidra til reell medvirkning må ungdom anerkjennes som lærende medborgere med mulighet for innflytelse og deltakelse i sitt lokalmiljø. For å oppmuntre til videre deltakelse i samfunnet må ungdommenes tro på evne til innflytelse styrkes, og ungdom må oppleve at politisk engasjement faktisk gir dem mulighet til medvirkning i samfunnet. Nøkkelord: ungdom, ungdomsråd, medvirkning, deltakelse, medborgerskap, mestring, mestringstro, politisk mestringstro, anerkjennelse.
dc.description.abstract
dc.languagenob
dc.publisherUniversity of South-Eastern Norway
dc.title«Ung i Numedal» - En kvalitativ studie av ungdoms opplevelser med medvirkning gjennom deltakelse i ungdomsråd
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record