Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorGulløy, Elisabeth
dc.contributor.authorStavnheim, Ingrid Johanne Øygarden
dc.date.accessioned2022-07-19T16:41:19Z
dc.date.available2022-07-19T16:41:19Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.usn:wiseflow:6596229:50455221
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3006823
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractEnsomhet blant ungdom er et tidsaktuelt tema på grunn av Korona-pandemien som har vært i over to år. Det å se på ensomhet blant ungdom i sammenheng med digital fritid og bosted i Vestfold og Telemark, kan gi kunnskap om forskjeller innad i fylket og gi ny informasjon om det videre arbeidet innen feltet. Følgende problemstilling er utarbeidet. Er det en sammenheng mellom bosted og ensomhet blant ungdom i Vestfold og Telemark, og hva betyr skjermaktiviteter for disse sammenhengene? For å best mulig kunne forklare og besvare problemstillingen, er det laget to utdypende forskningsspørsmål: 1.Er ungdom som bor i mindre sentrale deler av Vestfold og Telemark oftere ensomme enn ungdom som bor i mer sentrale deler av fylket, eller er det omvendt? 2.Hvilke sammenhenger er det mellom ulike typer skjermaktiviteter og forekomsten av ensomhet for ungdom som bor ulike steder i Vestfold og Telemark? For å besvare disse spørsmålene har jeg valgt en kvantitativ tilnærming, som innebærer statistiske analyser, hvor det har blitt sett på sammenhengen mellom ensomhet, digital fritid, bosted, kjønn og klassetrinn. Datamaterialet er hentet fra Ungdata-undersøkelsen Vestfold og Telemark 2021, og tar utgangspunkt i besvarelser fra omkring 22 000 ungdommer fra 8. klasse til 3. klasse på videregående skole. Jeg har drøftet resultatene av analysene, og tatt utgangspunkt i forskning og de to ulike teoretiske perspektivene a) samfunnsendring og individualisering, og b) tilhørighet og tilknytning. Funnene tyder på at det er en sammenheng mellom ensomhet blant ungdom og deres bosted, men når man tar inn de ulike skjermaktivitetene definert i denne oppgaven, påvirker ikke dette sammenhengen mellom ensomhet og bosted. Når man kontrollerer for kjønn, gir dette større utslag enn type skjermaktivitet. Dette tyder på at det er en bakenforliggende årsak til ensomhetsfølelsen til ungdom, som vokser opp på ulike steder i Vestfold og Telemark.
dc.description.abstractLoneliness among adolescents is an issue due to the Corona pandemic that has been going on for over two years. Looking at loneliness among young people in connection with digital leisure and living in Vestfold and Telemark, can provide knowledge about differences within the county and provide new information about the further work in the field. The following issue has been prepared. Is there a connection between place of residence and loneliness among young people in Vestfold and Telemark, and what do screen activities mean for these connections? In order to best explain and answer the problem, two in-depth research questions have been created: 1.Are young people living in less central parts of Vestfold and Telemark more often lonely than young people living in more central parts of the county, or is it the other way around? 2.What are the connections between different types of screen activities and the occurrence of loneliness for young people who live in different places in Vestfold and Telemark? To answer these questions, I have chosen a quantitative approach, which involves statistical analyzes, where the connection between loneliness, digital leisure, place of residence, gender and grade level has been looked at. The data material is taken from the Ungdata survey for Vestfold and Telemark in 2021 and is based on answers from around 22 000 adolescents from 8th grade to 3rd grade in upper secondary school. I have discussed the results of the analyzes and evaluated relevant research and the two different theoretical perspectives a) social change and individualization, and b) belonging and connection. The findings indicate that there is a connection between loneliness among young people and their place of residence, but when you include the various screen activities defined in this thesis, these does not affect the connection between loneliness and place of residence. Gender gave a greater effect than the type of screen activity. This indicates that there is an underlying cause for the feeling of loneliness of adolescents growing up in different places in Vestfold and Telemark.
dc.languagenob
dc.publisherUniversity of South-Eastern Norway
dc.titleUngdommens ensomhet i Vestfold og Telemark En kvantitativ studie av sammenhengene mellom ensomhet, digital fritid og bosted blant ungdom i Vestfold og Telemark
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel