Show simple item record

dc.contributor.advisorRønningen, Grete Eide 
dc.contributor.authorKrogh, Alida Holmefjord
dc.date.accessioned2022-07-19T16:41:11Z
dc.date.available2022-07-19T16:41:11Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.usn:wiseflow:6596229:50455210
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3006817
dc.description.abstractBakgrunn: Studien ser på hvilke erfaringer skoleledere og lærere har med implementering av helsefremmende skoler. Formål: Formålet med studien er å tilføre kunnskap om hvilke suksesskriterier og utfordringer skoleledere og lærere har erfart ved implementeringen av helsefremmende skoler. Det har også vært en hensikt å vise til hvilke erfaringer skolene har gjort seg ved bruk av evaluering både underveis og etter de innførte det helsefremmende arbeidet. Problemstillingen som er jobbet utfra lyder som følgende «hvilke erfaringer har skoleledere og lærere med implementeringen av helsefremmende skoler». Metode: For å belyse problemstillingen er det benyttet kvalitativ datainnsamlingsmetode. Data er innhentet gjennom to fokusgruppeintervju med lærere og to enkeltintervju med skoleledere. Utvalget besto av til sammen fem lærer og to skoleledere. Datamaterialet er analysert med inspirasjon fra Braun & Clarke (2006) sin tematiske analyse. Analyseprosessen resulterte i 3 kategorier med påfølgende underkategorier. Funn: Å ta utgangspunkt i skolen slik den er og ikke se på satsningen som et helt nytt system, forstås i denne studien som en suksessfaktor for implementeringen av helsefremmende skoler. God forankring med en tydelig ledelse som prioriterer satsningen har også vært viktig for implementeringen. Å skape kultur for samarbeid og erfaringsdeling har bidratt til felles forståelse og vedlikehold satsningen. På den måten har informantene opplevd endringer som støtte til eget arbeid. Evaluering ble brukt for å justere arbeidet underveis og opprettholde fokus etter sertifisering. Konklusjon: Hva som hemmet arbeidet synes som å være mangel på det som fremmet. Ved å bygge videre på eksisterende praksis og kunnskap, opplevde informantene prosessen som en naturlig overgang. Informantenes beskrivelser kan forstås som et skolesystem i utvikling. Nøkkelord: Helsefremmende skoler, settingstilnærming, implementering, evaluering.
dc.description.abstract
dc.languagenob
dc.publisherUniversity of South-Eastern Norway
dc.titleImplementering av helsefremmende skoler. En kvalitativ studie av suksesskriterier og utfordringer
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record