Show simple item record

dc.contributor.advisorMoseng, Ole Georg
dc.contributor.authorHellberg, Terje
dc.date.accessioned2022-06-24T16:41:38Z
dc.date.available2022-06-24T16:41:38Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.usn:wiseflow:6566672:49842829
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3000640
dc.description.abstractDenne masteroppgaven presenterer en undersøkelse av pressedekningen av AIDS-epidemien i VG på 1980-tallet. Kildematerialet utgjør over 600 avisartikler som nevner ordet «AIDS» fra 1982 til 1989. Videre bygger oppgaven på en hypotese, som i det hele har blitt artikulert av langtidsoverlevende HIV-positive, at VGs pressedekning bidro til forsterket stigmatisering av homofile. Denne oppgaven tar derfor sikte på å drøfte denne hypotesen. I det hele kommer jeg til å både gjøre for aidshistorien, den norske utviklingshistorien for homofile og en dyptgående diskusjon rundt begrepet stigmatisering. Norge fikk sitt første tilfelle av AIDS i januar 1983. Da hadde epidemien allerede fått rotfeste i USA. De første AIDS-tilfellene førte til mye frykt i befolkningen. I begynnelsen ble sykdommen karakterisert til å være en sykdom som i all hovedsak rammet homofile menn, og på denne måten ble homofile mer og mer stigmatisert. Vi kan i den tidlige fasen av epidemien se flere eksempler på at både presse og befolkning fikk inntrykk av AIDS som en homosykdom. I denne oppgaven vil jeg se på hvordan Norges største avis, VG, dekte denne historien. Det er særlig tre elementer denne oppgaven tar utgangspunkt i å forklare; Skjer det noen endringer i hvordan VG fremstiller epidemien? Hvordan omtaler og fremstiller VG AIDS i årene 1982 til 1989? Hva slags type nyord, metaforer og språk bruker VG i sin fremstilling av AIDS-epidemien? Oppgaven har to deler. I den første delen problematiserer jeg begrepet stigmatisering og ser på hvordan stigma og sykdommer henger sammen. Videre vil jeg gi et innblikk i AIDS-historien og homofiles historie fram mot AIDS-epidemien. I den andre delen vil jeg gjennomføre en kvantitativ analyse av overskrifter og innhold i VG-artiklene, før jeg i den siste delen vil drøfte oppgavens hovedproblemstilling: Kan VGs-pressedekning av AIDS-epidemien på 80-tallet ha bidratt til forsterket stigmatisering av homofile?
dc.description.abstractThis master's thesis presents a study of the press coverage of the AIDS epidemic in VG in the 1980s. The source material comprises over 600 newspaper articles mentioning the word "AIDS" from 1982 to 1989. Furthermore, the thesis is based on a hypothesis, which has been articulated by long-term HIV-positive survivors, that VG's press coverage contributed to increased stigma of homosexuals. This thesis therefore aims to discuss this hypothesis. On the whole, I will do both for the history of AIDS, the Norwegian development history for gays and an in-depth discussion around the concept of stigma. Norway got its first case of AIDS in January 1983. By then, the epidemic had already taken root in the United States. The first cases of AIDS led to a lot of fear in the population. In the beginning, the disease was characterized as a disease that mainly affected gay men, and in this way, gays became more and more stigmatized. In the early stages of the epidemic, we can see several examples of both the press and the population getting the impression of AIDS as a homosexual disease. In this thesis I will look at how Norway's largest newspaper, VG, covered this story. There are three elements in particular that this thesis is based on explaining; Are there any changes in how VG presents the epidemic? How did VG describe AIDS in the years 1982 to 1989? What kind of new words, metaphors and language does VG use in its presentation of the AIDS epidemic? The thesis has two parts. In the first part, I problematize the concept of stigma and look at how stigma and disease are connected. Furthermore, I want to give an insight into the history of AIDS and the history of gays towards the AIDS epidemic. In the second part, I will conduct a quantitative analysis of headlines and content in the VG articles, before I in the last part will discuss the thesis' main problem: Could VG's press coverage of the AIDS epidemic in the 80's have contributed to increased stigma of homosexuals?
dc.languagenob
dc.publisherUniversity of South-Eastern Norway
dc.title"HOMSER FRYKTER HITLER-METODER". En undersøkelse av VGs pressedekning av AIDS-epidemien på 1980-tallet.
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record