Show simple item record

dc.contributor.advisorBing-Jonsson, Pia
dc.contributor.authorTørrestad, Ellen Margrethe
dc.date.accessioned2021-11-25T08:13:17Z
dc.date.available2021-11-25T08:13:17Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.usn:wiseflow:2288653:37826407
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2831382
dc.descriptionFull text available on 2024-01-05
dc.description.abstractHelsepersonell står ofte ovenfor utfordrende pasientsituasjoner med behov for utdypende kliniske ferdigheter og stadig økte krav til kompetansenivå. Hvorvidt dagens helsepersonell innehar nødvendig beslutningsevne og kompetanse i møtet med samfunnets mest komplekse pasientgruppe; eldre og skrøpelige, er usikkert. På bakgrunn av dette var det ønskelig å kartlegge helsepersonells evne til beslutningstaking og handlingsvalg tilknyttet denne pasientgruppen. Studien er et kvantitativt tverrsnittstudium, der data allerede var innhentet ved hjelp av spørreskjema gjennom studentarbeid. Helsepersonells evne til å gjøre handlingsvalg hos en geriatrisk pasient ved 19 ulike situasjoner med sykdomsutvikling og tegn til funksjonsendringer, og derav deres kliniske kompetanse, ble vurdert. Avhandlingen presenterer resultater fra statistiske analyser. Analysene bidro til å belyse hvorvidt kompetansenivået hos helsepersonell var tilfredsstillende basert på handlingsvalg knyttet til konkrete kliniske situasjoner, om de ulike yrkesgruppene svarte ulikt og om handlingsvalgene ble påvirket av gruppenes helsefaglige bakgrunn. Resultatene viste yrkesgruppenes kompetansegrad, de ulike gruppenes evne til å handle riktig eller feil i en gitt situasjon og tydeliggjorde i hvilke tilfeller handlingsresponsen var som forventet utfra yrkesbakgrunn. Studiens hovedfunn var at helsepersonell handlet riktig i større grad der det dreide seg om tydelige og allmennkjente symptomer. I tilfeller der symptomene var diffuse, vage og vanskelig identifiserbare, handlet helsepersonell i mange tilfeller feil, og manglet nødvendig beslutningsevne. Helsepersonellet, særlig yrkesgruppene med mindre faglig relevant bakgrunn, viste manglende handlingsevne i situasjoner som krevde rask vurdering. Dette gjenspeilet behov for kompetanseløft i helsesektoren tilknyttet geriatrisk pasientoppfølging.
dc.description.abstractHealthcare professionals are often faced with challenging patient situations with a need for in-depth clinical skills and increasingly requirements for competence levels. Whether todays healthcare personnel have the necessary decision-making skills and competence when meeting the most complex patient group, older and frail, is insecure. It was therefore desirable to map the decision- making skills of healthcare personnel associated with this patient group. This survey is a quantitative cross- sectional study, where data had already been obtained by using questionnaire through studentwork. The ability of healthcare professionals to make choices in relation to a geriatric patient in 19 different situations with development of disease and functionally impairment, and hence their clinical competence, was assessed. This study presents results from statistical analyzes. The analyzes helped to shed light on whether the competencelevel of health personnel was satisfactory based on decision-making related to specific clinical situations, whether the different occupational groups responded differently and whether the action choices were influenced by the groups’ professional background. The results showed the occupational groups’ degree of competence, the various groups ability to act correctly or incorrectly in a given situation and clarified in which cases the action response was as expected based on occupational background. The main finding of the study was that health professionals to a greater extent acted correctly when it came to clear and well-known symptoms. In situations where the symptoms were diffuse, vague and difficult to identify, health professionals in many cases acted incorrectly, and lacked the necessary decision-making skills. The healthcare personnel, especially the occupational groups with less professionally relevant backgrounds, showed a lack of ability to act in situations that required quick assessment. This reflects the need for competence development in geriatric healthcare in the health sector.
dc.language
dc.publisherUniversity of South-Eastern Norway
dc.titleHelsepersonells beslutningsevne og kliniske kompetanse i møte med den geriatriske pasient
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record