Show simple item record

dc.contributor.advisorRøise, Petra Hoogenboezem
dc.contributor.advisorBuland, Trond Hallgeir
dc.contributor.authorStene, Line
dc.date.accessioned2021-08-31T16:12:50Z
dc.date.available2021-08-31T16:12:50Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.usn:wiseflow:2594326:42747109
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2772036
dc.description.abstractDenne kvalitative studien tar for seg noen 10. klassejenters forestillinger om to yrkesfaglige studieprogram med guttedominans. Bakgrunnen for oppgaven er at jenter og gutter i stor grad velger utdanninger etter tradisjonelle kjønnsroller. Spesielt synlig er dette på noen av de yrkesfaglige studieprogrammene der mange yrkesfag har enten gutte- eller jentedominans (Bufdir, 2019). Jeg var nysgjerrig på om det i jenters forestillinger om yrkesfag med guttedominans kunne finnes noen forklaringer på hvorfor så få jenter velger disse yrkesfagene. Jeg endte opp med problemstillingen: Hvilke forestillinger har et utvalg jenter på 10. trinn om to yrkesfaglige utdanningsprogram med guttedominans? Forskningsmetoden som ble benyttet var semistrukturerte dybdeintervjuer med fem informanter, alle jenter i 10. klasse. Jeg brukte stegvis deduktiv induktiv metode for å analysere dataene. Hovedfunn viser at flertallet av informantene har forestillinger som gjør yrkesfag med guttedominans til et mindre aktuelt valg. F.eks. forestillinger om et røffere språk, krav til fysisk styrke og utfordringer med å være en av få. De mener at foreldrene vil støtte dem uansett hva de velger, samtidig opplever flere at mor helst vil at de velger et studieforberedende program. Det fremkommer forestillinger om at jenter som velger disse yrkesfagene bør være spesielt interesserte og at det ville vært viktig for dem å bevise at de mestrer oppgavene, samtidig vet de lite om innholdet på de to aktuelle yrkesfagene. Flere av informantene mener at skolen på ulike måter har bidratt til deres forestillinger om at jenter og gutter mestrer ulike områder. Til tross for forestillinger om utfordringer ved å være jente på yrkesfag med guttedominans, mener informantene selv at valget deres er fritt og uavhengig, og ikke begrenset av kjønn.
dc.description.abstractThis qualitative study addresses some 10th grade girls' ideas about two vocational study programs with boy dominance. The background for the thesis is that girls and boys largely choose educations according to traditional gender roles. This is especially visible in some of the vocational study programs where many vocational subjects have either boy or girl dominance (Bufdir, 2019). I was curious if there could be any explanations in girls' notions of vocational subjects with boy dominance as to why so few girls choose these vocational programs. I ended up with the problem: What notion does a selection of girls in 10th grade have about two vocational education programs with boy dominance? The research methodology used was individual, semi-structured depth interviews with five informants. All girls in 10th grade. I used step-by-step deductive inductive method to analyze the data. Main findings show that the majority of the informants have ideas that make vocational subjects with boy dominance a less relevant choice. For example notions of a rougher language, demands for physical strength and challenges of being one of the few. They believe that the parents will support them no matter what they choose, at the same time some of them experience that the mother prefers that they choose a study preparation program. There are notions that girls who choose these professions should be particularly interested and that it would be important for them to prove that they will master the tasks. They know little about the content of the two current vocational programs. Several of the informants believe that the school has contributed to their notions that girls and boys master different areas. Despite notions of challenges in being a girl in vocational studys with boy dominance, the informants themselves believe that their choice is free and independent, and not limited by gender.
dc.languagenob
dc.publisherUniversity of South-Eastern Norway
dc.titleForestillinger om yrkesfag med guttedominans
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record