Show simple item record

dc.contributor.authorNetland, Silje-Charlotte
dc.date.accessioned2020-08-25T10:30:13Z
dc.date.available2020-08-25T10:30:13Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2673873
dc.description.abstractBakgrunn og formål: Dette prosjektet handler om foreldre med psykisk utviklingshemming i møte med veiledere i en barnevernfaglig kontekst. I Norge har det vært lite oppmerksomhet om dette temaet, og forskning er nærmest fraværende. Slik ble utgangspunktet og formålet med forskningsprosjektet å frembringe ny kunnskap til feltet, gjennom å bidra til å gi et mer utfyllende og nyansert bilde av forhold rundt foreldre med psykisk utviklingshemming og deres omsorgsutøvelse. Fokus har vært på foreldrenes muligheter til nødvendige endringer av omsorgspraksis gjennom veiledningstiltak, og ble spisset til å handle om etiske problemstillinger og vurderinger. Innfallsvinkelen har vært fagpersoner som veiledere i møte med foreldre som veisøkere, hvor formålet har vært å få innsikt i aktuelle problemstillinger og etiske dilemmaer som angår barn og foreldre. Oppgaven berører temaer som inkludering og likeverd, tilpasset opplæring, barnevern, etikk, innovasjon og veiledning. Problemstilling: Hvilke hensyn må tas når det skal vurderes om foreldre med psykisk utviklingshemming kan veiledes til å utøve god nok omsorg? Teori: Det presenteres teoretiske temaer som er valgt ut for å belyse forskningsspørsmålene problemstillingen bygger på, og presentere prosjektets teoretiske forankring. Temaene fremstilles gjennom underkapitlene: «psykisk utviklingshemming», «foreldre med psykisk utviklingshemming», «god nok omsorg», «veiledning», «etiske dilemmaer og skjønn» og «profesjonell praksis». Metode og analyse: Den empiriske undersøkelsen er basert på kvalitative intervjuer med ansatte ved et barne- og familiesenter, som ga et datamateriale for å besvare problemstillingen. Det ble benyttet en induktiv tilnærming som innebar en fortolkende håndtering av datamaterialet. Her stod informantenes beskrivelser av erfaringer og refleksjoner sentralt. Funn: Informantene beskrev et komplekst bilde av veiledning med foreldre med psykisk utviklingshemming. Tendensen tydet på at rammene for veiledningen kunne bli utslagsgivende for prosessen og resultatet. Her synes etiske hensyn å bli vel så viktige som metodiske. Diskusjon: Funnene fra undersøkelsen drøftes i sammenheng med presentert teori. Diskusjonene forankres i etiske perspektiver, for å sette lys på at disse problemstillingene eksisterer, og utforske hva det kan innebære for enkeltmenneskene involvert.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversitetet i Sørøst-Norgeen_US
dc.subjectpsykisk utviklingshemmingen_US
dc.subjectutviklingshemmedeen_US
dc.subjectforeldreveiledningen_US
dc.titleVeiledning av foreldre med psykisk utviklingshemming : anført av metodikk eller etikk?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000en_US
dc.source.pagenumber84.en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record