Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorStålesen, Inger Grete Lia
dc.date.accessioned2020-04-15T13:13:19Z
dc.date.available2020-04-15T13:13:19Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2651166
dc.description.abstractNasjonale og internasjonale rapporter beskriver betydningen av veiledning i et livslangt perspektiv, og for å sikre sosialt likeverd og økonomisk vekst for alle, må vi ha effektive systemer for både karriereinformasjon- og utvikling (OECD, 2004). NOU (2016:7) peker på at det er mangler og utfordringer relatert til karriereveiledning da den bærer mer preg av informasjon enn veiledning (NOU 2016:7, s. 29). Kriminalomsorgsdirektoratet skriver at det er utarbeidet flere rapporter om soningsforholdene i norske fengsler, men det skrives lite om hva slags veiledning som tilbys. I denne masteroppgaven er det undersøkt hvilken betydning karriereveiledning kan ha for innsatte kvinner i fengsel. Det empiriske grunnlaget for oppgaven er individuelle semistrukturerte intervjuer med fem kvinnelige innsatte under straffeforfølgning og varetekt. Problemstillingen er: ”Hvilken betydning kan karriereveiledning ha for innsatte kvinner i fengsel?” Forskningsspørsmålene er følgende: 1. Hvilke erfaringer har du med karriereveiledning? 2. Hvilken form for karriereveiledningstilbud kunne du ønske deg? Studien viser at den veiledningen som ble tilbudt de innsatte kvinnene stort sett gjaldt veiledning innen valg av utdanning og kurs innen kost/livsstil og blomster. Det var ikke likestilling mellom menn og kvinner angående aktivitet-, og jobb- og utdanningstilbud, og kvinnene ønsket seg flere aktivitets- og utdanningstilbud som ikke var kjønnsrelaterte. Videre ønsket kvinnene seg rusmestringskurs som de mente var livsviktig for dem, men kurset var kun forbeholdt menn. I tillegg tar studien for seg mangel på individuell karriereveiledning, mellommenneskelige relasjoner, når systemet svikter, brukermedvirkning og overgang fra fengsel til frihet. Gjennom informantenes fortellinger kom det frem tydelige ønsker om forbedringer: 1. Karriereveiledning i fengsel bør forståes i et livsmestringsperspektiv, ikke kun veiledning i forhold til utdanning. Veiledningen vil kunne lette overgangen fra soning til et liv i frihet. 2. Rusmestringskurs er meget viktig da det er en helt nødvendig forutsetning for å få balanse i livet. 3. Det er behov for å styrke karriereveiledningskompetansen blant de ansatte. 4. Informantene var tydelige på betydningen av gruppeveiledning, og dette bør derfor vurderes innført på permanent basis. 5. Informantene etterlyste å bli hørt, og brukermedvirkning bør innføres slik at de kvinnelige innsatte er aktive i utformingen av aktivitets-, utdannings- og jobbtilbud, samt karriereveiledningstilbudet for de kvinnelige innsatte.en_US
dc.publisherUniversitetet i Sørøst-Norgeen_US
dc.subjectkarriereveiledningen_US
dc.subjectinnsatteen_US
dc.subjectfengselen_US
dc.titleHvilken betydning kan karriereveiledning ha for kvinnelige innsatte i fengsel? En kvalitativ studie av betydningen av karriereveiledning for kvinnelige innsatte i fengselen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000en_US
dc.source.pagenumber77en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel