Show simple item record

dc.contributor.authorFjær, Marianne
dc.date.accessioned2020-03-25T08:51:10Z
dc.date.available2020-03-25T08:51:10Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2648484
dc.description.abstractDenne mastergradsavhandlingen løfter kunst og håndverksfaget ut i naturen, som et utfyllende supplement til den tradisjonelle kunst og håndverk-undervisningen i grunnskolen, og forming i barnehagen. Med dypøkologien, og bærekraftig bruk av naturen som en bakgrunn har undersøkelsen blitt en eksplorerende, praktisk undersøkelse, med mange små eksempler på skapende arbeid i naturen. Undersøkelsen er rikt illustrert med foto fra prosessen. Problemstillingen for undersøkelsen har vært: «Hvordan kan et lite skogsområde i nærmiljøet brukes som en arena for estetisk skapende arbeid, med stedlige materialer og inspirasjon fra stedets kvaliteter?» Undersøkelsen plasserer seg under kvalitativ forskning og er gjort med en fenomenologisk- hermeneutisk innfallsvinkel. Forskning på eget estetisk skapende arbeid innebar både en subjektivt deltagende og objektiv rolle i prosessen, på leting etter sammenheng og mening. Jeg har hentet inspirasjon fra internasjonale kunstnere innen Environmental art, men ser også at filosofi og arkitektur er tett knyttet til opplevelsen av å være i, og «ta inn» skogens vesen og mulighet. Det har vært skogen selv, med stedet og materialene, som har vært kilden til de ulike aksjonene i utforskningen. Undersøkelsen har foregått i en liten barskog, nær barnehager og boligområder. Slike små, ubrukte naturområder finnes på de fleste steder, og kan være en stor ressurs som barna bør bli kjent med. Den didaktiske mulighet med naturen som læringsarena gir rom for et tverrfaglig, helhetlig samarbeid i undervisningen. Barn har behov for å oppleve, undersøke og skape, for å kunne bevege seg, og erfare med kroppen. Den holdningsendring som må til i samfunnet, der naturen ikke kan forbrukes, men brukes skånsomt, slik at nye generasjoner kan ha gode livsvilkår, starter kanskje nettopp med at barna blir kjent med naturen, og de økologiske prosessene vi finner her. ABSTRACT: This master's thesis draws art and craft work into nature as a complementary supplement to traditional crafts in kindergarten and primary school education. With Deep ecology and sustainable use of nature as a background, this research has become exploratory and practical, with several examples of creative work in nature. The thesis is abundantly illustrated with photos from the process. The problem of this inquiry has been: "How can a small forest in the local area be used as an arena for aesthetic creative work, with local materials and inspiration from the qualities of the place?" This master's thesis is based on qualitative research and is written with a phenomenological-hermeneutic approach. Research in my own aesthetic creative work involved both a subjective participatory and an objective role in the process, in search of coherence and meaning. I have searched inspiration from international artists working with environmental art, however, I see philosophy and architecture closely linked to the experience of being in, and "taking in" the affordance of the forest. The forest itself, with its place and materials, has been the source of the various actions in exploration. The research has taken place in a small spruce forest, close to kindergartens and residential areas. Similar small, unused areas occurs in most places and might be a great resource to the childhood. The didactic opportunity, with the nature as the learning arena, provides room for interdisciplinary, comprehensive cooperation in teaching. Children need to experience, investigate and create, to move and experience with their bodies. The change of attitude that goes into society; nature cannot be consumed, it has to be used gently, in order of making good living conditions for new generations. Maybe this, just starting with the children to get knowledge about nature and the ecological processes, will be a step in the right direction.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversitetet i Sørøst-Norgeen_US
dc.subjectkunst og håndverken_US
dc.subjectundervisningen_US
dc.subjectdypøkologien_US
dc.subjectbærekraften_US
dc.subjectestetisk skapende arbeiden_US
dc.subjecttverrfagligheten_US
dc.titleSpor i Hundremeter-skogen: En praktisk studie av estetisk skapende arbeid i naturenen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.rights.holderCopyright the Authoren_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Fagdidaktikk: 283en_US
dc.source.pagenumber135en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record