Show simple item record

dc.contributor.advisorEngelsen, Knut Steinar
dc.contributor.advisorVangsnes, Vigdis
dc.contributor.authorLindstøl, Fride
dc.date.accessioned2018-09-24T09:42:55Z
dc.date.available2018-09-24T09:42:55Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.isbn978-82-7860-336-9
dc.identifier.issn2535-5252
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2564049
dc.description.abstractSammendrag Denne studien plasseres som en del av forskningsfeltet «the pedagogy of teacher education». I dette forskningsfeltet studeres spenninger mellom profesjonsspråk, praktisk lærerarbeid og disiplinfag. Nyere forskning på lærerutdanning tematiserer hvordan spenninger kan utnyttes og settes i spill i lærerutdannerens undervisning, noe som er et viktig utgangspunkt for denne avhandlingen. Studiens bidrag er å bruke dramaturgiske perspektiver til å undersøke hvordan man gjennom undervisning kan iscenesette spenninger mellom fagstoff, praktisk lærerarbeid og teori. I studien har dramaturgisk teori bidratt til ny metodisk, praktisk og teoretisk kunnskap om lærerutdanneres undervisning. I studien har lærerutdannere med bakgrunn fra norsk, matematikk, drama og pedagogikk samarbeidet om å transformere praktiske og teoretiske innholdskomponenter til undervisning. Undervisningen har blitt gjennomført i et profesjonsverksted, som kan beskrives som en fysisk læringsarena og en grensepraksis i lærerutdanningen. Formålet med profesjonsverkstedet er å utforske ulike perspektiver knyttet til å undervise om det å undervise. Gjennom dramaturgiske analyser utforskes datamateriale fra planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning i profesjonsverkstedet. Studien er utformet med et multicase-design med en piloteringscase og tre casestudier. Hver av de fire casene har et datamateriale fra en lokalt avgrenset undervisningspraksis. Jeg undersøker studiens problemstilling gjennom fire forskningsspørsmål. Hver case har resultert i en publisert artikkel, til sammen fire artikler som er sammenstilt i kappen. I startfasen av studien gjorde jeg en piloteringsstudie for å undersøke hvordan et kunnskapsteoretisk ståsted hadde implikasjoner for forskningsdesign og forskerrolle. Piloten bidro til å etablere og drøfte et kunnskapsteoretisk og metodologisk begrepsapparat. Gjennom teoretiske drøftinger viser jeg blant annet hvordan fiksjon og ulike medierende redskaper setter i spill ulike betydningslag knyttet til temaet og et fagstoff. I case 1 utdypes fiksjon som medierende redskap i en lærerutdanningskontekst, og jeg undersøker på hvilken måte tre fiksjonsformer har potensial til å mediere ulike betydningslag knyttet til praktisk lærerarbeid og teori. I case 2 undersøker jeg også hvordan handlinger med ulike kvaliteter kan legge til rette for at undervisningen rommer ulike betydningslag i en tekst. Analysen i case 2 fremhever betydningen av lærerens innramming,som jeg i studien kaller «overgangens dramaturgi». Dette perspektivet blir videreutviklet i case 3, der jeg fokuserer på lærerutdannerens bruk av eksplisite modelleringsformer i undervisningen. I case 3 analyserer og drøfter jeg hvordan tre eksplisitte modelleringsformer som er identifisert i forskningslitteraturen, kan konkretisere og ramme inn praktisk lærerarbeid, disiplinfaglig innhold og teoretiske perspektiver i undervisningen. Funnene fra de fire artiklene syntetiseres i kappen og drøftes gjennom et utvalg forskningslitteratur og teori. I den første syntesen drøftes hvordan praktisk lærerarbeid og teori kan forklares som handlinger som kan virke sammen i undervisningens dramaturgi. I den andre syntesen forklares hvordan montasjen kan romme studentenes erfaringer og medvirkning. I den tredje syntesen drøftes betydningen av lærerutdannerens innramming og modellering. Som et resultat av en sammenstilling av funn, teori og et utvalg forskning har jeg utviklet en dramaturgisk modell som kan brukes som redskap til planlegging, gjennomføring og analyse av undervisning i en lærerutdanningskontekst. Oppsummert gir avhandlingen et metodisk, praktisk og teoretisk bidrag til lærerutdannere som ønsker å utvikle og forske på egen undervisning og det å undervise om å undervise.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversitetet i Sørøst-Norgenb_NO
dc.relation.ispartofseriesDoktoravhandlinger ved Universitetet i Sørøst-Norge;12
dc.relation.haspartArtikkel 1: Lindstøl, F. (2014). Mål tid(en): Dramaturgiske og kunnskapsteoretiske implikasjoner til en pragmatisk estetikk. InFormation – Nordic Journal of Art and Research, 3(2), s. 110–128.nb_NO
dc.relation.haspartArtikkel 2: Lindstøl, F. (2016). Tenk hvis – Om fiksjonserfaringer som utgangspunkt for refleksjon i lærerutdanningen. Acta didactica Norge, Vol 10( Nr 3), Art. 14, s. 1–21.nb_NO
dc.relation.haspartArtikkel 3: Lindstøl, F. (2017a). Fra tekst til episode – en dramaturgisk analyse av lærerens undervisning. I K. Kverndokken, N. Askeland & H. H. Siljan (red.), Kvalitet og kreativitet i undervisning. Oslo: Fagbokforlaget, s. 145–168.nb_NO
dc.relation.haspartArtikkel 4: Lindstøl, F. (2017b). Mellom risko og kontroll – Lærerutdanneres bruk av eksplisitt modellering i undervisningen. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk. Vol 3, No 1, s. 1–19.nb_NO
dc.subjectLærerutdannerenb_NO
dc.titleMellom risiko og kontroll — dramaturgiske perspektiver på lærerutdanneres undervisningnb_NO
dc.typeDoctoral thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Allmennpedagogikk: 281nb_NO
dc.source.pagenumber154nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record