Show simple item record

dc.contributor.authorEndrestøl, Ingunn
dc.date.accessioned2016-10-03T13:05:05Z
dc.date.accessioned2017-04-19T13:06:56Z
dc.date.available2016-10-03T13:05:05Z
dc.date.available2017-04-19T13:06:56Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationEndrestøl, I.. Med sosialsemiotikk og multimodalitetsteori i verktøykassa: En undersøkelse av skapende arbeid i blomsterdekoratørfaget. Master thesis, University College of Southeast Norway, 2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2438689
dc.description.abstractI dagens samfunn er vi omgitt av langt mer komplekse kommunikasjonsuttrykk enn for få år siden. Det stiller nye krav til både avsender og mottaker for å beherske produksjon, avkoding og tolking. Et utvidet literacy-begrep som omfatter evnen til å bruke og tolke flere semiotiske modaliteter (Maagerø & Tønnesen, 2014) brukes også i beskrivelsen av 21st Century Skills. Her omfatter literacy de kompetanser, kunnskaper og ferdigheter man må ha for å kunne mestre de kommunikative utfordringene samfunnet gir. Blomsterdekoratøren har en lang og sterk fagtradisjon å ta vare på, men skal også møte fremtidens krav til kommunikative ferdigheter. Hvordan kan en styrke fagarbeiderens literacy? På hvilken måte kan blomsterarbeider inngå i en multimodal skapende praksis? Hvilke verktøy er tilgjengelige for å tolke og forstå multimodale utrykk? Hvordan skapes de nye fortellingene? Disse undringene ledet meg frem til min problemstilling: På hvilke måter kan sosialsemiotikk og multimodalitetsteori bidra til blomsterdekoratørenes fagspråk? Gjennom studier av tre ulike caser med deltagende observasjon og eget skapende arbeid har jeg undersøkt hvordan sosialsemiotikk og multimodalitetsteori kan brukes som et overbyggende metaspråk for skapende arbeid i blomsterdekoratørfaget. Ved å operasjonalisere teoretiske begreper i en skapende prosess har jeg fått erfaring med hvordan disse kan bidra til et utvidet perspektiv på eget arbeid. Begrepene har blir nyttige verktøy i planlegging og analyse av multimodale skapende prosesser. Jeg har også erfart hvordan kunnskapen om et metaspråk for multimodal kommunikasjon har gitt meg en ny trygghet i samarbeid med andre aktører fordi jeg vet at mine valg er begrunnet i et perspektiv som er overordnet fagområde. Drøftingen sier noe om at resultatene er nyttige for blomsterdekoratørfaget, men også godt kan implementeres i andre praktisk-estetiske fag. ABSTRACT: In today's society, we are exposed to a lot more complex communication than just a few years ago. This fact requires new claims of both recipient and sender to master production, decoding and interpretation of such multimodal expressions. An expanded literacy-term which includes the ability to use and interpret different semiotic modalities (Maagerø & Tønnesen, 2014) is also used in the description of 21st Century Skills. Literacy is here including the competences, knowledge and skills needed to master the communicative challenges our society gives. Florists have a long lasting and strong vocational tradition to take care of, but must also meet the futures claim of communicative skills. How can the literacy of florists be strengthened? In which way can floristry be a part of a multimodal making processes? Which tools are available to interpret and make meaning out of multimodal expressions? How are new stories made with this knowledge implemented? These wonders led me to my scientific issue: In which ways can social semiotics and multimodality theories contribute to a development of Florist?? terminology? Through studies of three different cases with participant observation and own creative work I have looked for answers to how social semiotics and multimodality theories can be used as a bridging metalanguage; for creative work in Floral art in specific, but also in cooperation with other diciplines. By operationalizing theoretical terms in a multimodal making process I got experience with how this terms can contribute to an expanded perspective on own work. The terms have become useful tools when planning and analysing multimodal making processes. I have also experienced how the knowledge of a metalanguage for multimodal communication has given me a new confidence in cooperation with other participants, because I know that my choices are made and justified by an overarching perspective. The summary tells something about how the results of my study can be useful for Florists, but also for multimodal work in other practical- aesthetic subjects.
dc.language.isonob
dc.publisherHøgskolen i Sørøst-Norge
dc.subjectskapende arbeid
dc.subjectblomsterarbeider
dc.titleMed sosialsemiotikk og multimodalitetsteori i verktøykassa: En undersøkelse av skapende arbeid i blomsterdekoratørfagetno
dc.typeMaster thesis
dc.description.versionPublished version
dc.rights.holder© Copyright The Author. All rights reserved
dc.subject.nsi123


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record