Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorEspedal, Liv Inger
dc.date.accessioned2015-02-12T11:42:49Z
dc.date.accessioned2017-04-19T13:06:32Z
dc.date.available2015-02-12T11:42:49Z
dc.date.available2017-04-19T13:06:32Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationEspedal, L.I. Et tverrfaglig møte mellom kunst og håndverk og matematikk: En studie i å visualisere matematiske teorem. Master thesis, Telemark University College, 2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2438662
dc.description.abstractBakgrunn for valg av tema i masteroppgave er interesse og fasinasjon for koblinger mellom kunst og håndverk og matematikk. Hovedvekten er på praktisk skapende arbeid, og det som undersøkes er det tverrfaglige møtet mellom kunst og håndverk og matematikk, med dominans og tyngde kunst og håndverk. I oppgaven henter jeg inspirasjon fra matematiske teoremer, på den måten blir matematikk premissleverandør for det skapende arbeidet. Jeg presenterer en undersøkelse i det å omforme et matematisk teorem til visuelle uttrykk. Viktige verktøy i denne prosessen er formalestetiske virkemidler. Min intensjon er å bruke kunst og håndverkfagets virkemidler og teknikker i samarbeid i en tankeprosess der jeg «oversetter» et teorem, bestående av tegn, tall og bokstaver, til fysiske og materielle kunstneriske uttrykk. I den fagdidaktiske drøftingen støtter jeg meg til en artikkel av Cathrine Hansen om formproblematikk I denne artikkelen gjør hun rede for et FoU-prosjekt der matematiske grunnformer og kunst og håndverk undersøkes i en undervisningskontekst. I sin artikkel tar Hansen også opp temaet tverrfaglighet. Jeg refererer til stortingsmelding 22 og kunnskapsløftet i forhold til utsagn om tverrfaglighet og forskning. I følge stortingsmeldingen vil ensidige arbeidsmåter i skolen begrense læring. Det tverrfaglige aspektet er forsøkt ivaretatt gjennom oppgaven. Jeg avgrenser det kunstfaglige til å gjelde konseptkunst, og presenterer tre samtidskunstnere som har matematikk som tema i sine arbeider. Dette brukes også som inspirasjon til eget skapende arbeid. Metodeteoretisk grunnlag er en fenomenologisk tilnærmingsmåte og at jeg konstruerer mitt eget felt å undersøke i. I denne feltkonstruksjonen søkes det etter matematiske teorem som lar seg visualisere, og undersøkelsen deles inn i tre faser. Den første i forhold til å lete etter teorem og prøve disse ut i materialer og teknikker. Fase to klargjør hva som egentlig skal undersøkes og hva jeg bestreber meg på å oppnå ved hjelp av de matematiske teoremene. I fase 3 har jeg avgrenset undersøkelsen på bakgrunn av erfaringene fra fase 1 og 2. I denne siste fasen velger jeg å bruke bare et teorem som utgangspunkt for det skapende arbeidet. Prosessen fram til erkjennelse er vesentlig, og besvarelsen skjer både gjennom prosess og produkt. Avslutningsvis har jeg med et kapittel om didaktiske refleksjoner undersøkelsen har produsert. Jeg oppsummerer hva prosess har betydd i forhold til didaktiske tanker. Jeg skisserer og hvordan denne arbeidsmåten innen kunst og håndverk kunne vært realisert i ungdomsskolen.
dc.language.isonob
dc.publisherHøgskolen i Telemark
dc.subjectkunst og håndverk
dc.subjectmatematikk
dc.subjectmatematiske teorem
dc.subjectskapende arbeid
dc.titleEt tverrfaglig møte mellom kunst og håndverk og matematikk: En studie i å visualisere matematiske teoremno
dc.typeMaster thesis
dc.description.versionPublished version
dc.rights.holder© Copyright The Author. All rights reserved
dc.subject.nsi283


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel