Recent Submissions

 • Biogas reactor modeling with ADM1 

  Lyseng, Benjamin C.; Bergland, Wenche Hennie; Botheju, Deshai; Haugen, Finn; Bakke, Rune (HiT skrift, Research report, 2013-02-11)
 • Rehabilitering av elvehabitat i Vallaråi, Seljord i Telemark: Forslag til tiltak 

  Heggenes, Jan; Bergan, Frode; Lydersen, Espen; Sageie, Jostein (HiT skrift, Research report, 2013-02-04)
  Den 1,2 km lange Vallaråi, Seljord kommune, har et sterkt modifisert elveleie og vannførings- og temperaturregime, hovedsakelig som følge av reguleringsinngrep og betydelig grad av effektkjøring. Elva har en lokal bestand ...
 • Biologiske forutsetninger for produksjon av laks- og sjøørret i Farris og Siljanelva opp til Lakssjø 

  Heggenes, Jan; Sageie, Jostein; Kvisberglien, Evie; Loland, Bjørn; Stoll, Signe (HiT skrift, Research report, 2013-02-04)
  Farris-Siljanelva vassdraget (492 km2, nord-sør fra Skrim-fjella til Larvik ca. 60 km, gjennomsnittsvannføring ca. 20 m3s-1 ved Kiste) hadde naturlig laks og sjøørret på en vel 40 km lang strekning i Farris-Siljanelva ...
 • Forslag til tiltak for å bedre elvehabitat i Mykleelva, Siljan i Telemark 

  Heggenes, Jan (HiT skrift, Research report, 2012-12-20)
  Øvre deler av Siljanelva fra Myklevann til undervann Hogstad kraftverk (ca. 12 km), Siljan kommune, har et sterkt modifisert vannførings- og temperaturregime som følge av reguleringsinngrep. Elva er i lange perioder tørrlagt ...
 • Vegetasjonskartlegging med satellittdata. Optimalisering av analysemetodikk 

  Kastdalen, Leif; Hjeltnes, Arne (HiT skrift, Research report, 2013-01-18)
  ENGLISH SUMMARY: This study highlights the benefits of carrying out an optimization of the analytical process in land cover mapping from satellite data. The report describes the optimization of the different steps in a ...
 • Klima i det 21. århundre i sydøstlige Norge med fokus på kystområdene 

  Hanssen-Bauer, Inger (HiT skrift, Research report, 2012-12-20)
  Den globale oppvarmingen som forventes frem mot år 2100 som følge av økte utslipp av drivhusgasser, beregnes å påvirke klimaet i syd-østre deler av Norge betydelig. Denne rapporten omhandler hvilke endringer modellberegninger ...
 • «Golfens helseregnskap». Skisse til en samfunnsøkonomisk analyse av golfens helseeffekter 

  Tangen, Jan Ove (HiT skrift, Research report, 2012-09-17)
  Myndighetene er bekymret for befolkningens lave fysiske aktivitetsnivå. De anbefaler at voksne er moderat fysisk aktive minst 30 minutter fem dager i uken, dvs. 3,5 time fysisk aktivitet i uken. Barn og unge bør være fysisk ...
 • Konsekvenser av utslipp av kjølevann i dam Dale, Måna elv, Tinn i Telemark 

  Heggenes, Jan (HiT skrift, Research report, 2012-05-16)
  Plan for fjellhaller for datalagring ved Dale og Mæl, Måna elv, Tinn i Telemark, innebærer at det må hentes og slippes ut ca 7 m3 s-1 kjølevann i dam Dale. Dette vannet vil ha ca. 6 °C høyere temperatur når det slippes ...
 • På sporet av adopsjon 

  Young, Ellinor (HiT skrift, Research report, 2012-05-16)
  Denne undersøkelsen handler om adopsjon som barnevernstiltak. Undersøkelsen baserer seg på studie av tekster i barnevernsmapper. Sakene som ble lest var behandlet i barneverstjenesten i perioden 1985 til 2009. Sakene hadde ...
 • KulturRikets Tilstand 2011 

  Løkka, Nanna; Vestheim, Geir (HiT skrift, Research report, 2012-02-10)
  Denne konferanserapporten inneholder innleggene fra konferansen KulturRikets tilstand 2011 som ble arrangert på Litteraturhuset i Oslo 31. oktober 2011. Dette var den tredje konferansen i en serie årlige konferanser, der ...
 • Fiskebiologiske undersøkelser i forbindelse med pålegg om fysiske utbedringer i Vallaråi, Seljord i Telemark 

  Heggenes, Jan; Bergan, Frode; Lydersen, Espen (HiT skrift, Research report, 2011-12-15)
  Den 1,2 km lange Vallaråi, innløp Seljordsvatn i Seljord kommune, har et sterkt modifisert elveleie og vannførings- og temperaturregime, hovedsakelig som følge av reguleringsinngrep, bl.a. betydelig grad av effektkjøring. ...
 • Kostholds- og måltidsmønster, fysisk aktivitet og vektutvikling hos barn i grunnskolen i Telemark. Del 2, 7. klassetrinn 

  Oellingrath, Inger Margaret; Svendsen, Martin Veel; Fjørtoft, Ingunn; Hestetun, Ingebjørg (Research report, 2011-11-29)
  Hovedmålet med prosjektet er å øke kunnskapen om fysisk aktivitet og kostholdsvaner hos barn med ulik sosial bakgrunn i grunnskolen i Telemark. Prosjektet har til nå bestått av to tverrsnittstudier: på 4. klassetrinn i ...
 • Pariteter og stabiliseringspolitikk 

  Sørgaard, Nils E. (HiT skrift, Research report, 2011-06-09)
  Bakgrunnen for dette skriftet er et savn i forbindelse med undervisning i makroøkonomi og internasjonal økonomi: savnet av en innføringstekst på norsk som ved hjelp av relativt enkle modeller fanger opp det vesentlige ved ...
 • Genetisk struktur hos ørret i Mjøsa 

  Wollebæk, Jens; Røed, Knut H.; Heggenes, Jan (HiT skrift, Research report, 2011-03-25)
  Fiskeforvaltningen ønsker å bevare stedegne bestander, ut fra en antagelse om lokal tilpassning av fisk til det enkelte miljøet den lever i. Hovedmålsetningen for foreliggende undersøkelse har derfor vært å kartlegge ...
 • KulturRikets Tilstand 2010 

  Mangset, Per; Skjeldal, Kjærsti (HiT skrift, Research report, 2011-02-08)
  Vi publiserer her innleggene fra konferansen KulturRikets Tilstand 2010, som ble arrangert i Litteraturhuset, Oslo, onsdag 20. oktober 2010. KulturRikets Tilstand 2010 var den andre i en serie årlige konferanser, der ...
 • Barnevernsarbeideres erfaringer med mødre som har intellektuelle funksjonshemminger 

  Gundersen, Astrid; Young, Ellinor (HiT skrift, Research report, 2011-01-26)
  Tema for denne studien er barnevernsarbeideres kunnskaper, erfaringer og tilnærminger i forhold i familier der mor har intellektuelle funksjonshemminger. Studien baserer seg på fokusgruppeintervjuer med barnevernsarbeidere ...
 • Tilførsler av næringsstoffer, metaller og andre miljøgifter til Grenlandsfjordene 2008 

  Lydersen, Espen; Trasti, Anne; Sageie, Jostein (HiT skrift, Research report, 2010-10-29)
  Hovedhensikten med denne rapporten har vært å oppdatere tilførselsberegningene av næringsstoffer, metaller og andre miljøgifter til grenlandsfjordene. Hovedfokus har vært på utslipp i 2008, og er derfor en oppdatering av ...
 • Charity ethical investment in Norway 

  Kreander, Niklas Valter; Beattie, Vivien; McPhail, Ken (HiT skrift, Research report, 2010-10-29)
  The charity and voluntary sector in Norway is substantial (Sivesind, 2007). Yet we know of no academic research which focuses on charity ethical investment in Norway. We have examined charity ethical investment policies ...
 • KulturRikets Tilstand 2009 

  Mangset, Per; Matheussen, Espen Svalastog (HiT skrift, Research report, 2010-04-07)
 • Fotomotivundersøkelsen i Vrådal og Tinn 2008 

  Prestholdt, Ragnar (HiT skrift, Research report, 2010-01-29)
  Høgskolen i Telemark fikk våren/forsommeren 2008 i oppdrag av Innovativ Fjellturisme/Innovasjon Norge å gjennomføre en fotomotivundersøkelse på destinasjonene Vrådal og Tinn/Rjukan. Oppdraget var tilsvarende det høgskolen ...

View more