• Analyse av barnehagesektoren i Nittedal kommune 

   Streitlien, Åse; Thorstensen, Audun; Aastvedt, Ailin (Research report, 2012-05-15)
   Denne rapporten skal danne et grunnlag for kunnskapsbasert utvikling av en ny barnehagestrategi for Nittedal kommune. I rapporten er det gjort vurderinger knyttet til behov og dimensjonering av sektoren, samt analyse og ...
  • Analyse av barneverntjenesten i Kongsberg kommune 

   Vardheim, Ingvild; Groven, Trine Riis (Research report, 2014-09-01)
   I denne rapporten har vi sett på barneverntjenesten i Kongsberg, med særlig fokus på effektivisering og økonomisering innad i tjenesten. Rapporten er ment som et grunnlag for å planlegge fremtidig drift av barneverntjenesten ...
  • Analyse av barneverntjenesten i Marker kommune 

   Vardheim, Ingvild (Research report, 2014-06-12)
   Telemarksforsking har fått i oppdrag å foreta en drifts- og resultatanalyse av barneverntjenesten i Marker kommune. I analysen ser vi nærmere på barnevernets ressursbruk, og gir en oversikt over status og utfordringer som ...
  • Er øremerking treffsikkert? Om hvordan kommunene påvirkes av øremerkede tilskudd og andre former for statlig styring 

   Håkonsen, Lars; Løyland, Knut (Research report, 2011)
   Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra KS og studerer hvordan statlig styring gjennom øremerkede tilskudd og juridiske virkemidler har påvirket kommunenes valgmuligheter og tilpasninger på 2000-tallet. Prosjektet har ...
  • Evaluering av Lister barnevern 

   Hjelseth, Anja; Lie, Kjetil; Thorstensen, Audun; Baksås, Tor Erik; Groven, Trine Riis (Research report, 2013-11-15)
   Rapporten er en evaluering av det interkommunale vertskommunesamarbeidet Lister barnevern. Vi har gjort en evaluering av tjenesten ut fra effektivitet, kvalitet, kompetanse, tilgjengelighet, habilitet, og samarbeid internt ...
  • Evaluering av Lister PPT. For Farsund kommune 

   Lie, Kjetil; Thorstensen, Audun; Hjelseth, Anja; Groven, Trine Riis; Støren, Helge (Research report, 2013-11-15)
   Telemarksforsking har etter oppdrag fra Farsund kommune (som vertskommune) evaluert den pedagogisk-psykologiske tjenesten. PPT er organisert som et interkommunalt samarbeid etter vertskommune-modellen mellom kommunene ...
  • Evaluering av pleie- og omsorgstjenesten. Volda kommune 

   Thorstensen, Audun; Vardheim, Ingvild; Baksås, Tor Erik; Holte, Geir Idar (Research report, 2012-10-27)
   Rapporten er en evaluering av pleie og omsorgstjenesten i Volda kommune. Vi har vurdert behov og dimensjonering av sektoren, samt utført analyser og gjort vurderinger knyttet til drift, rapportering og organisering.
  • Finansiering av ikke-kommunale barnehager. Pensjonskostnad, kapitalkostnad, åpne barnehager 

   Håkonsen, Lars; Løyland, Knut; Aastvedt, Ailin (Research report, 2014-02-05)
   Rapporten tar for seg tre separate tema innenfor den samlede modellen for tilskuddsutmåling til ikke-kommunale barnehager: Pensjonskostnader, kapitalkostnader og finansieringen av åpne barnehager. Hvert temaområde analyseres ...
  • Fremtidens ORKidé. Evaluering av Ordfører- og rådmannskollegiet for Nordmøre 

   Lie, Kjetil; Hjelseth, Anja; Thorstensen, Audun; Baksås, Tor Erik (Research report, 2014-04-09)
   Ordfører og rådmannskollegiet på Nordmøre (ORKidé) har vinteren 2013/2014 fått utarbeidet en rapport om «Fremtidens ORKidé». Rapporten tar for seg dagens situasjon i ORKidé, og vurderer ulike utviklingsmuligheter fra ORKidé ...
  • Hopning av levekårsulemper i storbyene. Effekter på utgifter til sosialtjenesten 

   Løyland, Knut; Hjelmbrekke, Sigbjørn; Lunder, Trond Erik (Research report, 2012-05-31)
   Vi har i denne rapporten analysert om koeffisientene som legges til grunn ved etablering av kriterier for utgiftsutjevning i det kommunale inntektssystemet er robuste over tid. Vi har studert forskjeller mellom storbyene ...
  • Inntekter og utgifter i hyttekommuner 

   Borge, Lars-Erik; Ellingsen, Winfried; Hjelseth, Anja; Leikvoll, Gunn Kristin; Løyland, Knut; Nyhus, Ole Henning (Research report, 2015-01-12)
   Bakgrunnen for dette prosjektet er at Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) ønsker å kartlegge hyttekommuners inntekter og utgifter knyttet til hyttebeboere som er folkeregistrert bosatt i andre kommuner. Formålet ...
  • Interkommunalt barnevern i Knutepunkt Sørlandet. En mulighetsstudie 

   Vardheim, Ingvild; Aastvedt, Ailin (Research report, 2013-12-20)
   Rapporten ser nærmere på hvilke krav som stilles til barneverntjenestene i kommunene som følge av endringer i 2013 i barnevernloven, og hvilke konsekvenser økte krav kan få for kommunene i Knutepunkt Sørlandet. Rapporten ...
  • Interkommunalt barnevern i Kongsbergregionen : en mulighetsstudie 

   Aastvedt, Ailin; Brandtzæg, Bent Aslak (Rapport 272, Research report, 2010)
   Rapporten ser nærmere på behovet og mulighetene for et interkommunalt samarbeid for barnevernstjenesten i Kongsbergregionen. Rapporten konkluderer med at interkommunalt samarbeid, fortrinnsvis ett interkommunalt barnevern, ...
  • Interkommunalt barnevern i Risør, Vegårshei, Gjerstad og Åmli. En mulighetsstudie 

   Vardheim, Ingvild; Aastvedt, Ailin (Research report, 2012-08-24)
   Rapporten ser på behovet og mulighetene for et interkommunalt samarbeid for barnvernstjenestene i Risør, Vegårshei, Gjerstad og Åmli. Samlet sett er vår oppfatning at ett felles interkommunalt barnevern vil være den beste ...
  • Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi. Evaluering av 12k trainee i Vestfold 

   Berge, Ola K.; Hvitsand, Christine (Research report, 2013-02-19)
   Kommunene i 12 K-samarbeidet i Vestfold, opplever det som en utfordring å rekruttere de gode fagfolkene til kommunale stillinger. Utdannede ingeniører velger i større grad stillinger i det private næringsliv på grunn av ...
  • Kommune- og forvaltningsgrenser. Utfordringer i byområder. Gjennomgang av noen eksempler 

   Brandtzæg, Bent Aslak; Aastvedt, Ailin (Research report, 2013-03-22)
   Byregionene opplever sterk befolkningsvekst, og favner gjerne et stort omland med stor inn- og utpendling på tvers av kommunegrensene. Innenfor funksjonelle bo- og arbeidsmarkedsregioner kan det således være utfordrende å ...
  • Kommunestruktur i Molde-regionen. Sluttrapport 

   Hjelseth, Anja; Brandtzæg, Bent Aslak; Thorstensen, Audun; Sudbø, Bente Widenoja; Nygaard, Marit Owren (Research report, 2015-05-18)
   Romsdal regionråd har ønsket å få utredet samfunnskonsekvenser ved endret kommunestruktur i Molde-regionen. Det er gjort gjennom fire delrapporter om samfunnsutvikling, økonomi, tjenesteyting og lokaldemokrati, samt denne ...
  • Konsekvenser av alternative kommunestrukturmodeller på Helgeland 

   Brandtzæg, Bent Aslak; Thorstensen, Audun; Vareide, Knut; Hjelseth, Anja (Research report, 2014-03-10)
  • Konsekvenser av mulig sammenslåing av Bjugn og Ørland kommuner 

   Brandtzæg, Bent Aslak; Aastvedt, Ailin; Thorstensen, Audun; Vareide, Knut (Research report, 2013-05-25)
   Utredningen fokuserer på konsekvenser av mulig sammenslåing av Bjugn og Ørland kommuner. Det legges spesielt vekt å avdekke konsekvenser knyttet til økonomi, administrasjon, tjenesteproduksjon og forvaltning, demokrati og ...
  • Kostnader i barnehager i 2011 og nasjonale satser for 2013 

   Lunder, Trond Erik; Aastvedt, Ailin (Research report, 2012-11-05)
   De kommunale barnehagene er dyrere i drift enn ordinære ikke-kommunale barnehager, og familiebarnehager er billigere i drift enn ordinære barnehager. Vi beregner at de kommunale barnehagene har kostnader pr. heltidsplass ...