Show simple item record

dc.contributor.authorEriksen, Anne Kristina
dc.date.accessioned2016-10-04T13:28:18Z
dc.date.available2016-10-04T13:28:18Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2412840
dc.description.abstractBakgrunn og formål: I denne oppgaven rettes fokuset mot jenter med ADHD, et område skolen behøver større kunnskap om. ADHD er en psykiatrisk diagnose som blir regnet som en nevrobiologisk utviklingsforstyrrelse, der kjernesymptomene er vansker i forhold til oppmerksomhet, hyperaktivitet og impulsivitet. Resultater fra ulike undersøkelser har blant annet funnet at evnen til å fungere på skolen og i mellommenneskelige relasjoner kan reduseres som en konsekvens av ADHD (Barkley, 2002; Blikø, 2008). Utgangspunktet for valg av tema er det dominerende fokuset på gutter med denne diagnosen, noe som også vises innenfor forskning (Biederman & Faraone, 2004; Farstad & Tangen, 2004; Mick et al., 2011). De fleste undersøkelsene beskriver guttenes utfordringer i forhold til ADHD, men jentene har ikke blitt vist like stor interesse. Formålet med denne studien er å bidra til økt faglig innsikt og kunnskap rundt denne elevgruppen. Flere studier viser at elever med ADHD har behov for lærere med spesifikk kunnskap om denne diagnosen (Ohan, Cormier, Hepp, Visser, & Strain, 2008; Perold, Louw, & Kleynhans, 2010; Vereb & DiPerna, 2004), men at de fleste lærere vet for lite om ADHD (Perold et al., 2010). Helhetstenkningen rundt jenter med ADHD i skolen skal være et overordnet perspektiv i denne studien. Mer konkret har jeg valg å se på lærerens kompetanse, faglig – og sosial tilrettelegging og tverrfaglig samarbeid. Jeg ønsker lærernes beskrivelser av hvordan skolens rammebetingelser er i forhold til å ivareta denne elevgruppen. Jentene finnes i «alle» klasserom og for min egen del, som snart skal ut å jobbe som spesialpedagog, er dette nyttig kunnskap. Tema ble ikke berørt i grunnskolelærerutdanningen, og kun så vidt nevnt i masterutdanningen. Utgangspunktet for denne studien er følgende problemstilling: Hvordan opplever lærere at jenter med ADHD ivaretas i grunnskolen? Metode: Jeg har valgt en kvalitativ tilnærming med intervju som forskningsmetode. Jeg har intervjuet seks lærere i grunnskolen. Alle intervjuene er gjennomført med utgangspunkt i en semistrukturert intervjuguide. Intervjuene er tatt opp på lydfil, for så å transkribere, kode og analysere empirien. Prosessen har medført en forståelsesutvikling i tråd med hermeneutisk spiral, der min innsikt i fenomenet jenter og ADHD i skolen, sett fra lærerperspektivet, har blitt styrket. Resultat: Funn i denne studien viste at det er et stort behov for kunnskap om jenter og ADHD i skolen. Ingen av informantene hadde fått undervisning om jenter og ADHD i sin utdannelse, også andre spesialpedagogiske temaer var fraværende. Flere stiller spørsmål til dette da målet i norsk skole er å redusere spesialundervisning og heller satse på bedre kvalitet på ordinær tilpasset undervisning. Samtlige var enige om at oppmerksomhet var jentenes største utfordring. Informantene refererte til pedagogiske tiltak rundt jentene som skulle gjøre skolehverdagen strukturert og forutsigbar. Også fysiske tiltak som plassering i klasserommet er med på å redusere distraksjoner. Jentenes utfordringer i forhold til vennskap var noe alle informantene la vekt på. Jentene sliter med å inngå og beholde venner, på bakgrunn av sin oppførsel. De hyperaktive jentene blir for voldsomme, mens jentene som har ADHD uoppmerksom type blir for trege eller sære for jevnaldrende jenter. Flere savnet at PPT kom mer på banen i forhold til veiledning og kompetanseheving rundt målgruppen. De fleste var fornøyde med samarbeidet internt i skolen rundt jentene.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskolen i Sørøst-Norgenb_NO
dc.subjectjenternb_NO
dc.subjectADHDnb_NO
dc.subjectgrunnskolennb_NO
dc.titleJeg må ramme henne inn, og hele tiden være i forkant! : en kvalitativ studie om hvordan lærere opplever at jenter med ADHD ivaretas i grunnskolennb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::Special education: 282nb_NO
dc.source.pagenumber84 s.nb_NO
dc.description.localcodeMPED-SPPEDnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record