Show simple item record

dc.contributor.authorBakken, Randi Karine
dc.date.accessioned2016-02-24T11:40:06Z
dc.date.available2016-02-24T11:40:06Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2380312
dc.description.abstractBakgrunn og formål: Denne studien handler om elever med autismespekterforstyrrelser (ASF) og elever med Down syndrom (DS), og deres språk, lese- og skriveutvikling. En rekke studier viser til at både elever med ASF og elever med DS har omfattende språkvansker som i høy grad påvirker deres lese- og skriveferdigheter. I min masteroppgave har jeg studert to ulike lesemetoder som er utviklet for elever med ASF og DS, noe som gir gode muligheter for å sammenligne metodene lesestrategier direkte rettet mot den aktuelle diagnosens utviklingsprofil. Formålet med denne studien er å finne ut om det kan påvises en sammenheng mellom lesestrategiene og diagnosegruppenes utviklingsprofil, og om disse innlæringsstrategiene erfares som effektive tiltak i forhold til elever med ASF eller DS. De to omtalte lesemetodene er Lesing, Individualisering, Mening og Mestring (LIMM) som er utviklet for elever med ASF og Sue Buckley ordbildemetode som er utviklet for elever med DS. Problemstilling: Hvilke begrunnelser gis for valg av to ulike lesemetoder for elever med autismespekterforstyrrelser og elever med Down Syndrom, og hvilke erfaringer har pedagoger med innlæringsstrategiene i lesemetodene? På bakgrunn av en tentativ forståelse av problemstillingen formulerte jeg fire forskningsspørsmål som det redegjøres for i studien: - Med hvilke begrunnelser har pedagogene tilegnet seg kompetanse på lesemetodene? - Hvilke erfaringer har pedagogene med lesemetodene i undervisningssituasjoner av elever med ASF eller DS? - Hvilke effekter mener pedagogene metodene har hatt på elevens språk, lese- og skriveferdigheter? - Hvilke strategier mener pedagogene kjennetegner en effektiv lesemetode for elever med ASF eller DS? Teori: Elever med ASF og elever med DS har ofte behov for individuelt tilpassede metoder for å tilegne seg funksjonelle språk, lese- og skriveferdigheter. Ifølge studier forekommer pragmatiske kommunikasjonsvansker sammen med forståelsesvansker både i forhold til muntlig og skriftlig tekst hyppig hos personer med ASF. Elever med DS har vansker med artikulasjon, fonologi og syntaks. Som elever med ASF har de også forståelsesvansker både i forhold til muntlig og skriftlig tekst. Begge diagnosegrupper består av enkeltindivider med individuelle styrker og utfordringer. Noen kjernesymptomer er felles, og de omtalte lesemetodene inneholder innlæringsstrategier som er spesielt tilpasset elever med ASF eller elever med DS og deres utviklingsprofil. Metode: Jeg valgte å benytte Maxwell sitt «Interactive Model of Research Design» som et metodisk utgangspunkt. Modellen skisserer opp et kvalitativt forskningsdesign som er fleksibelt og interaktivt, noe som ble opplevd som støttende gjennom hele prosessen. I forhold til den empiriske undersøkelsen ble det benyttet semistrukturert intervju som sammen med noen memos ga et bredt datamateriell for å besvare problemstillingen. Datainnsamlingsfasen var forankret i en fenomenologisk tilnærming, hvor jeg søkte økt forståelse gjennom informantenes erfaringer og refleksjoner. Som analyseverktøy har enkelte prinsipper fra den induktive metoden Grounded Theory ligget til grunn for å analysere de empiriske data som ble tolket og drøftet opp mot teori med vekt på en hermeneutisk fortolkning. Datamaterialet ble kategorisert under tre hovedkategorier med tilhørende underkategorier. Det redegjøres for forskningsspørsmålene ved å oppsummere resultater fra analysen og drøfting. Resultat: Ifølge informantenes erfaringer tenderer det mot at det kan påvises en nær sammenheng mellom innlæringsstrategiene i lesemetodene og diagnosenes utviklingsprofil relatert til de representerte elevene. Dette resultatet et er i overenstemmelse med teoridelen i forhold til språk, lese- og skriveutvikling tilknyttet elever med ASF og elever med DS. Sentrale resultater var disse elevenes behov for lesestrategier som ivaretar deres språk- og forståelsesvansker, individualisering, vektlegging av den visuelle innlæringskanalen, og motiverende mestringsopplevelser. Resultater i denne studien kan tyde på at en ordbildemetodikk med vektlegging på forståelsesproblematikk og fonologiske strategier skaper et godt grunnlag for utvikling av språk, lese- og skriveferdigheter for disse elevene. Ved hjelp av den didaktiske relasjonsmodellen illustreres noen av resultatene slik at de fremstår som faktorer som gjensidig påvirker hverandre i en dynamisk prosess.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskolen i Buskerud og Vestfoldnb_NO
dc.subjectAutismenb_NO
dc.subjectDowns syndromnb_NO
dc.subjectLesingnb_NO
dc.titleLese for livet : En kvalitativ undersøkelse av effektive lesestrategier for elever med autismespekterforstyrrelser og elever med Down syndromnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::Special education: 282nb_NO
dc.source.pagenumber99 s.nb_NO
dc.description.localcodeMPED-SPPEDnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record