• Pasientinvolvering i beslutningsprosesser i palliativ fase 

      Skedsmo, Karoline Strebel (Master thesis, 2015)
      Bakgrunn: Pasientinvolvering i beslutningsprosesser er et helsefaglig og helsepolitisk aktuelt tema. Bruk av uttrykk som "ingen beslutning om meg uten meg" i helsepolitiske dokumenter, legger føringer for hvordan beslutninger ...