• Barnehagereformen : kontroll med bruk av skjønnsmidler 2005 

   Lie, Kjetil (TF-notat 11/2007, Working paper, 2007-08-29)
   På oppdrag for Kunnskapsdepartementet har vi kontrollert om bruken av skjønnsmidlene for 2005 er i tråd med forutsetningene. 25 kommuner ble valgt ut i en stikkprøvekontroll etter en analyse av innrapporterte KOSTRA-tall ...
  • Bokn og Tysvær - single eller saman? : konsekvensutgreiing av ei eventuell kommunesamanslåing 

   Bolkesjø, Torjus; Lie, Kjetil; Askeland, Knut Arne (Rapport 230, Report, 2006)
   I slutten av november 2005 blei Telemarksforsking-Bø engasjert for å gjennomføre ei konsekvensutgreiing av ei eventuell kommunesamanslåing mellom Bokn og Tysvær. Utgreiinga gjev ikkje nokon tilråding eller bestemt konklusjon ...
  • Bokn og Tysvær - single eller saman? : konsekvensutgreiing av ei eventuell kommunesamanslåing : kortrapport 

   Bolkesjø, Torjus; Lie, Kjetil; Askeland, Knut Arne (Report, 2006)
   I slutten av november 2005 blei Telemarksforsking-Bø engasjert for å gjennomføre ei konsekvensutgreiing av ei eventuell kommunesamanslåing mellom Bokn og Tysvær. Som ein del av utgreiinga er denne kortrapporten utarbeida, ...
  • Bosetting av flyktninger : forslag til endringer i økonomiske virkemidler 

   Hjelmbrekke, Sigbjørn; Lie, Kjetil; Thorstensen, Audun; Aastvedt, Ailin (Rapport 261, Report, 2010)
   Innledningsvis gis en kartlegging av økonomiske virkemidler til rådighet ved bo-setting av flyktninger. Hovedfokus i rapporten er å drøfte og konkretisere forslag til endringer i de økonomiske virkemidlene som kan gi ...
  • Deling av Tysfjord kommune. Supplement til TF-rapport nr. 344 om utredning av kommunestruktur i Ofoten 

   Lie, Kjetil; Hjelseth, Anja; Baksås, Tor Erik (Working paper, 2014-10-15)
   Dette notatet er et supplement til TF-rapport nr. 344 om utredning av kommunestruktur i Ofoten. Notatet tar mer grundig for seg vurdering rundt deling av Tysfjord kommune, vurdert ut fra økonomi, tjenesteproduksjon, ...
  • Ekstern organisasjons- og driftsgjennomgang av skole, barnehage og SFO. Vega kommune 

   Lie, Kjetil; Thorstensen, Audun; Støren, Helge; Baksås, Tor Erik (Working paper, 2012-10-19)
   Rapporten er en evaluering av skole, barnehage og SFO i Vega kommune. Vi har vurdert behov og dimensjonering av sektoren, samt utført analyser og gjort vurderinger knyttet til drift, økonomisk rapportering og organisering.
  • ”Ett Land” – èn kommune? : utredning som grunnlag for å vurdere mulig sammenslutning mellom Nordre og Søndre Land 

   Brandtzæg, Bent Aslak; Sanda, Karl Gunnar; Lie, Kjetil (TF-notat 4/2006, Working paper, 2006-10-17)
   En sammenslutning av Nordre- og Søndre Land framstår som et aktuelt sammenslutingsalternativ. Kommunene er ikke blant de minste i landet, men kommunene har nedgang i folketallet de senere årene, og må karakteriseres som ...
  • Evaluering av Lister barnevern 

   Hjelseth, Anja; Lie, Kjetil; Thorstensen, Audun; Baksås, Tor Erik; Groven, Trine Riis (Research report, 2013-11-15)
   Rapporten er en evaluering av det interkommunale vertskommunesamarbeidet Lister barnevern. Vi har gjort en evaluering av tjenesten ut fra effektivitet, kvalitet, kompetanse, tilgjengelighet, habilitet, og samarbeid internt ...
  • Evaluering av Lister PPT. For Farsund kommune 

   Lie, Kjetil; Thorstensen, Audun; Hjelseth, Anja; Groven, Trine Riis; Støren, Helge (Research report, 2013-11-15)
   Telemarksforsking har etter oppdrag fra Farsund kommune (som vertskommune) evaluert den pedagogisk-psykologiske tjenesten. PPT er organisert som et interkommunalt samarbeid etter vertskommune-modellen mellom kommunene ...
  • Evaluering av Sirdal kommunes satsing på næringsutvikling : heriblant bruken av kraftfondet og etablering av Sirdalsvekst 

   Lie, Kjetil; Stakkeland, Jon Ivar (TF-notat 2/2007, Working paper, 2007-03-01)
   Det virker å ha vært et svært fornuftig grep å organisere den delen av kraftfondsmidlene som er ment å gå til bedriftsrettede tilskudd og lån, vekk fra det ordinære kommunale saksapparatet. På oss synes det opplagt at ...
  • Fordelar og ulemper ved kommunesamanslåing av Volda og Ørsta kommunar 

   Krumsvik, Erlend; Lie, Kjetil (Rapport 17/2011, Working paper, 2011)
   Møreforsking og Telemarksforsking har i samarbeid sett på fordelar og ulemper ved kommunesamanslåing av Volda og Ørsta kommuner. Områda samfunnsutvikling, økonomi, tenesteleveranse og strategisk fusjonsprosess er omfatta ...
  • Formuesbevaring, kapitalkostnader og resultatbegreper : et underlag for å vurdere endringer i kommuneregnskapet 

   Lie, Kjetil; Mauland, Helge; Aastvedt, Ailin (Rapport 219, Report, 2005)
   Telemarksforsking-Bø ble høsten 2004 engasjert av KS til å utrede spørsmålet om håndtering av kapitalkostnader i kommuneregnskapet. Hensikten med prosjektet har vært å få fram dokumentasjon for å kunne vurdere om kommunesektoren ...
  • Fremtidens ORKidé. Evaluering av Ordfører- og rådmannskollegiet for Nordmøre 

   Lie, Kjetil; Hjelseth, Anja; Thorstensen, Audun; Baksås, Tor Erik (Research report, 2014-04-09)
   Ordfører og rådmannskollegiet på Nordmøre (ORKidé) har vinteren 2013/2014 fått utarbeidet en rapport om «Fremtidens ORKidé». Rapporten tar for seg dagens situasjon i ORKidé, og vurderer ulike utviklingsmuligheter fra ORKidé ...
  • Granvin og Voss - framleis to? : konsekvensutgreiing av ei eventuell kommunesamanslåing 

   Bolkesjø, Torjus; Lie, Kjetil (Rapport 235, Report, 2006)
   Gravensarane vil utgjere godt under 7 % av folketalet i ein eventuell samanslått kommune. Held befolkningsutviklinga fram slik ho har gjort den siste tida, vil innbyggartalet i Granvin utgjere ein stadig mindre del av det ...
  • Hva skjer med rammeoverføringene ved kommunesammenslåing? 

   Håkonsen, Lars; Lie, Kjetil; Lunder, Trond Erik; Løyland, Knut; Sanda, Karl Gunnar (Arbeidsrapport 22/2004, Working paper, 2004)
   Det er allment kjent at kommunesammenslutninger har effekter på rammetilskuddet. Det er imidlertid ikke tidligere gjort systematiske beregninger for å kartlegge alle typer av slike effekter. Dagens inntektssystem består ...
  • Konsekvenser av overgangen til rammefinansiering av barnehagesektoren 

   Lie, Kjetil; Thorstensen, Audun; Lexau, Øyvind; Streitlien, Åse; Hagen, Anette; Baksås, Tor Erik (Working paper, 2013-02-28)
   På oppdrag fra Utdanningsforbundet har Telemarksforsking sett på mulige konsekvenser av overgangen fra øremerkede midler til rammefinansiering av barnehagesektoren.
  • Kontroll med bruk av skjønnsmidler barnehager i 2006 

   Lie, Kjetil; Thorstensen, Audun; Aastvedt, Ailin (TF-notat 2/2008, Report, 2008-03-03)
   De 60 kommunene ble samlet tildelt rundt 332 mill. kr i skjønnsmidler for 2006. 242 mill. kr oppfatter vi å være brukt i samsvar med sentrale føringer og retningslinjer. 90 mill. kr (eller ca. 27 %) oppfatter vi ikke å ...
  • Kontroll med bruk av skjønnsmidler til barnehager i 2007 

   Lie, Kjetil; Aastvedt, Ailin (TF-notat 28/2008, Working paper, 2008-12-20)
   På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har vi gjennomført en kontroll med bruk av skjønnsmidler barnehager i 2007. Vi har tidligere utført tilsvarende kontroll med bruk av skjønnsmidler i 2005 og 2006. De 45 kontrollerte ...
  • Nordhordland Kommunestruktur 2015. Avgjerdsgrunnlag for val av vidare prosess (fase 2.1) 

   Lie, Kjetil; Baksås, Tor Erik; Hjelseth, Anja; Thorstensen, Audun (Research report, 2013-12-20)
   Regionrådet for Nordhordland har hausten 2013 fått utarbeida ein rapport som vedtaksgrunnlag for val av vidare prosess knytt til prosjektet «Kommunestruktur 2015». Rapporten tek for seg ulike sider ved å velje å gå vidare ...
  • Ore skole i Farsund kommune. Notat om konsekvenser av en nedleggelse 

   Lie, Kjetil; Thorstensen, Audun; Groven, Trine Riis; Støren, Helge (Working paper, 2014-01-31)
   Hvilke konsekvenser har en nedleggelse av Ore skole? Vi har vurdert behov og kapasitet i de to naboskolene Borhaug og Vanse, utført analyser og gjort vurderinger knyttet til drift, økonomi og organisering. De økonomiske ...