• Anvendelse av programteori for attraktivitet. Milepelsnotat 3 

   Vareide, Knut; Kobro, Lars Ueland; Storm, Hanna Nyborg (Working paper, 2013-04-18)
   Dette notatet omhandler mulige anvendelser av den nye programteorien for attraktivitet. Programteorien kan danne grunnlag for resultat- og effektstudier av prosjekter og tiltak, både på lokalt nivå og for det distriktspolitiske ...
  • Arena fritidsbåt : foresight 

   Kobro, Lars Ueland (Rapport 267, Research report, 2010-03-01)
   Rapporten refererer hovedtrekkene i et prosessuelt oppbygget prosjekt hvor oppspill og innspill fra deltakerne i prosessen har brakt fram fire ulike framtidsbilder av norsk fritidsbåtbransje: New Wave, Blue Motion, Small ...
  • Attraktivt Midt-Telemark : bidrag frå ein framtidsverkstad 

   Svardal, Solveig; Kobro, Lars Ueland (TF-notat 17/2009, Working paper, 2009-03-10)
   Det er gjennomført ein foresight-prosess i ei gruppe av forvalting, utviklingsselskap, politikarar, organisasjonar og næringsliv i Midt-Telemark. Etter å ha identifisert viktige drivkrefter og greidd ut 4 alternative ...
  • Demokratisk innovasjon : Teorier og modeller for samskapende sosial innovasjon i norske kommuner 

   Kobro, Lars Ueland; Lundgaard Andersen, Linda; Hygum Espersen, Helle; Kristensen, Kjetil; Skar, Cathrine; Iversen, Håkon (Skriftserien fra Høgskolen i Sørøst-Norge;24, Research report, 2018-03-02)
   – De siste tiårene i Norge har vært en gyllen periode for norsk økonomi, skriver regjerningen i den siste «Perspektivmeldingen» . Viktige økonomiske trender har pekt oppover, men nå brytes trenden. Pensjonsfondet vil ikke ...
  • Drømmemila. Dokumentasjon av framtidsverkstad 

   Svardal, Solveig; Kobro, Lars Ueland (Working paper, 2011-11-11)
   Det er gjennomført ein framtidsverkstad for attraksjonsklynga Drømmemila. Dette er eit case i arbeidet med stadinnovasjon i Telemark, initiert gjennom VRI-satsinga i Telemark. Notatet dokumenterer innhaldet i framtidsverkstaden.
  • Duett eller duell? Reiseliv og lokalsamfunnsutvikling 

   Kobro, Lars Ueland; Vareide, Knut; Haukeland, Per Ingvar; Jervan, Bård (Research report, 2013-08-27)
   Rapporten går i første del gjennom de to fagfeltene; programteori for attraktive lokalsamfunn og helhetlig reisemålsutvikling hver for seg. Den ser deretter på samspillflatene mellom de to, hvor det refereres til funn fra ...
  • En etablert etableringstjeneste. Utredning av etablerertjenesten i Buskerud 

   Kobro, Lars Ueland; Leikvoll, Gunn Kristin (Working paper, 2014-09-10)
   Notatet gjennomgår den kommunale etablerertjenesten i Buskerud og setter denne inn i sammenheng av forskningslitteratur, studier av andre fylker og lands etablerertjeneste, og brukererfaringer i Buskerud. Studien viser at ...
  • En u-sving til bedre bolig. Et prosjekt for boligsosial innovasjon i kommunal kontekst 

   Kobro, Lars Ueland; Andvig, Ellen Sofie; Ekelund, Bjørn Z. (Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge;14, Report, 2019)
  • Evaluering av FRAM kultur 2005-2010 

   Kobro, Lars Ueland; Vareide, Knut; Berge, Ola K. (Rapport 271, Research report, 2010)
   Rapporten gjengir resultater fra en evaluering av 18 regionale FRAM-K prosjekter gjennomført med ca. 200 deltakerbedrifter fra 2005-2010. Evalueringen viser høy grad av tilfredshet blant deltakerne, spesielt knyttet til ...
  • Evaluering av kommunale og regionale næringsfond. Et kunnskapsgrunnlag 

   Kobro, Lars Ueland; Vareide, Knut (Working paper, 2011-08-18)
   Notatet baserer seg på litteraturstudier og gjør rede for det som forfatterne mener er det mest relevante kunnskapsgrunnlaget for en evaluering av lokale næringsfond. Telemarksforskings egen modell og forståelse, slik dette ...
  • Evaluering. Reiselivsprogrammet i Møre og Romsdal 2006-2010 

   Kobro, Lars Ueland; Storm, Hanna Nyborg; Vareide, Knut (Rapport 276, Research report, 2010)
   Rapporten går systematisk gjennom de strategiene og tiltakene som reislivsprogrammet for Møre og Romsdal satte seg fore å gjennomføre fra 2006-2010. Rapporten viser hvilke bevegelser som har vært i trafikkutvikling og ...
  • Forskole/Startup Preschool. An examination of a program for migrant entrepreneurship in Norway 

   Polychronopoulos, Dimitris; Kobro, Lars Ueland (Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge;86, Report, 2022)
   This report is a study of a particular program under the auspices of Startup Migrants AS, called Forskole/Startup Preschool. The name difference reflects in which language the event is conducted. The study is limited to a ...
  • Forslag til ny programteori for attraktivitet. Milepelsnotat 2 

   Vareide, Knut; Kobro, Lars Ueland; Storm, Hanna Nyborg (Working paper, 2013-04-21)
   I dette notatet er det utformet et forslag til ny programteori for attraktivitet. Forslaget er i stor grad basert på den forståelse av attraktivitetsbegrepet som framkommer i norsk regionalutvikling, men satt inn i et ...
  • Godt begynt er halvt fullendt? En oppstartsanalyse. Rapport fra forsøk med nærdemokratiske ordninger i Asker kommune 

   Kobro, Lars Ueland; Brandtzæg, Bent Aslak (Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge;63, Report, 2020)
   Nye Asker kommune har etablert lokalsamfunnsutvalg i Tofte, Slemmestad og Heggedal. Ordningen med lokalsamfunnsutvalg (LSU) de tre stedene skal være en forsøksordning for to år. Ordningen skal følges av forskningsaktivitet ...
  • Halsa kommune. En samfunnsanalyse 

   Nygaard, Marit Owren; Kobro, Lars Ueland; Vareide, Knut (Working paper, 2013-12-20)
   Halsa kommune har hatt fraflytting over lengre tid, samt nedgang i arbeidsplasser. Analysen i prosjektet viser hvordan forhold knyttet til bosted og arbeid henger sammen, mens den prosessuelle delen av prosjektet har bidratt ...
  • Hva er Telemark? : en gallupundersøkelse om assosiasjoner til Telemark og Midt-Telemark 

   Storm, Hanna Nyborg; Kobro, Lars Ueland; Svardal, Solveig (TF-notat 9/2009, Working paper, 2009-02-12)
   Dette notatet oppsummerer resultatene fra to spørreundersøkelser som er en del av prosjektet Regionale kulturøkonomiske strategiar for auka attraksjonskraft i Telemark. Formålet med prosjektet er å øke attraksjonskrafta ...
  • Innspel til strategiarbeid for Fjordvegen og Diktarvegen 

   Kobro, Lars Ueland; Svardal, Solveig (TF-notat 6/2011, Working paper, 2011-04-05)
   Notatet gjev døme på alminnelig strategiteori med gjennomgang av ein modell for tre ulike logiske system: industrilogikk, opplevingslogikk og individets logikk. Dette blir så satt i samanheng med strategiske utfordringar ...
  • Jakten på framtidens næringsliv. Prosessnotat 

   Kobro, Lars Ueland (Working paper, 2012-05-02)
  • Kragerøkystens framtid : rapport fra et foresightprosjekt i Kragerø kommune 

   Kobro, Lars Ueland; Haukeland, Per Ingvar (Rapport 268, Research report, 2010-04-19)
   Et bredt utvalg av personer fra politisk ledelse, administrasjon og det sivile samfunn i Kragerø har utviklet fire ulike framtidsbilder av Kragerøsamfunnet. Rapporten oppsummerer arbeidet. Kragerøs kommune forvalter et ...
  • Kultur og næring 

   Kobro, Lars Ueland (TF-notat 35/2009, Working paper, 2009-09-04)
   Notatet er en begrepsmessig gjennomgang av kultur- næringsfeltet. Det gis en oversikt over hovedlinjene i den offentlige interessen for fagfeltet de seineste 20 årene og det vises hvordan tyngdepunktet har skiftet fra ...