• Mølla - minner & muligheter : rapport fra to framtidsverksteder 

   Kobro, Lars Ueland (TF-notat 29/2009, Working paper, 2009-06-12)
   Verdiskapningsprogrammet for Hammerdalen er ett av 11 pilotprosjektet under Riksantikvarens Verdiskapningsprogram for kulturminner. Formålet med Hammerdalsprosjektet er å bidra til at områdets unike kulturarv blir tatt ...
  • Omdømmeprosjektet for Gjøvikregionen. En evaluering 

   Kobro, Lars Ueland; Storm, Hanna Nyborg (Working paper, 2011-12-07)
   Rapporten er en vurdering av omdømmeprosjektets mål og virkemidler, sett i lys av de utfordringene som Gjøvikregionen samlet sett, og hver av de berørte kommunene hver for seg, står overfor. Analysen viser at det finnes ...
  • På spor etter programteori om attraktivitet. Milepelsnotat 1 

   Vareide, Knut; Kobro, Lars Ueland; Storm, Hanna Nyborg (Working paper, 2013)
   Dette er det første milepelsnotatet i prosjektet, der det er gjort studier av sentrale politiske dokument som stortingsmeldinger og prosjektutlysninger, fylkeskommunale strategidokument og tallrike prosjektsøknader og ...
  • Programteori for attraktivitet. Sammendragsrapport 

   Vareide, Knut; Kobro, Lars Ueland; Storm, Hanna Nyborg (Working paper, 2013-03-08)
   Programteorien for attraktivitet definerer tre ulike attraktivitetsdimensjoner: Attraktivitet for bedrifter, besøk og bosetting. Attraktivitet er knyttet til unike egenskaper ved et sted, og skilt ut fra strukturelle ...
  • Recovery på banen. Gatelag som samskapende sosial innovasjon i norske kommuner 

   Kobro, Lars Ueland; Borg, Marit; Karlsson, Bengt Eirik; Vike, Halvard (Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge;16, Report, 2019)
   Recovery på banen, er en studie finansiert av Oslofjordfondets kvalifiseringsstøtte. Studien har hatt som formål å avklare noen grunnleggende spørsmål ved gatelagsfotball, for så å se om de foreløpige svarene kan danne ...
  • Reiselivets framtid i Buskerud : scenarier 

   Kobro, Lars Ueland (TF-notat 26/2009, Working paper, 2009-05-25)
   Prosjektet er utviklet på oppdrag fra Buskerud fylkeskommune. Notatet presenterer noen hovedbegrunnelser for utvikling av scenarier som metode. Fire scenarier er utviklet på bakgrunn av et sett drivkrefter og etterspørselstrender. ...
  • Reisen til Indre Østfolds framtid. Rapport fra et scenarioprosjekt 

   Kobro, Lars Ueland (Working paper, 2011-06-14)
   Offentlig planlegging i Skandinavia foregår i et samspill mellom to tradisjoner som vi for enkelthets skyld kan kalle ekspertplanlegging og kommunikativ tradisjon. Det første kapittelet i denne rapporten gjør rede for ...
  • Reisen til Rogalands framtid. Regional analyse. Attraktivitetsanalyse: Befolkningsutvikling, næringsutvikling og scenarier 

   Vareide, Knut; Nygaard, Marit Owren; Kobro, Lars Ueland (Working paper, 2015-02-11)
   Rogaland er et av fylkene med høyest befolkningsvekt i landet, sammen med Oslo og Akershus. Den høye befolkningsveksten skyldes at innvandringen fra utlandet er høyere enn i resten av landet, og et høyt fødselsoverskudd. ...
  • Samskapende velferdsinnovasjon – Ny kompetanse på vei mot «fellesskapskommunen»? Sluttrapport 

   Kobro, Lars Ueland; Bjørnerud, Anne Merete (Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge;70, Report, 2021-04-21)
  • Så langt - så godt? Midtveisevaluering av en lokaldemokratisk ordning i Asker kommune 

   Kobro, Lars Ueland; Brandtzæg, Bent Aslak (Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge;77, Report, 2021)
   Dette er den andre rapporten, av tre, som dokumenterer følgeforskningen i et lokaldemokratisk forsøk i Asker kommune. Rapporten viser at det dilemmaet som vi pekte på i første rapport, mellom å være kommunens forlengede ...
  • Skaper kultur attraktive steder? 

   Vareide, Knut; Kobro, Lars Ueland (Working paper, 2012-01-01)
   Med bakgrunn i at Norsk kulturindeks 2011 nå gir et kvantitativt mål på kulturbruk og kulturaktivitet i norske kommuner, utforsker notatet om vi kan finne noen sammenhenger mellom kulturnivået og hvor attraktive kommuner ...
  • Sosialt entreprenørskap - Økt synlighet og større handlingsrom 

   Kobro, Lars Ueland (Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge;37, Report, 2020-02-10)
  • Sosialt entreprenørskap som ledd i innsatsen mot fattigdom 

   Gustavsen, Karin; Kobro, Lars Ueland (Research report, 2012-08-15)
   Denne rapporten er en gjennomgang av sosialt entreprenørskap som ledd i innsatsen mot fattigdom i Norge og der vi ser hen til Sverige og Danmark. Det argumenteres for at sosialt entreprenørskap bør sees på som en nyskapende ...
  • Statlige rammevilkår på ramme alvor. Sosialt entreprenørskap i norsk offentlig kontekst 

   Kobro, Lars Ueland; Røtnes, Rolf; Eggen, Fernanda Winger; Skar, Cathrine (Skriftserien fra Høgskolen i Sørøst-Norge;14, Research report, 2017-11-13)
   Rapporten er resultatet av ett år med forskning, etterspurt av tre departementer. Hovedfokuset har vært å identifisere barrierer mot sosial innovasjon i den norske velferdsstaten og gi forslag til hva slags innsats som vil ...
  • Stedsinnovasjon. Nytte eller smykke? - Et begrep på leting etter innhold 

   Kobro, Lars Ueland (TF-notat 10/2011, Working paper, 2011-06-24)
   Notatet er en populærvitenskapelig gjennomgang av innovasjonsbegrepet sett i sammenheng med stedsutvikling. Notatet drøfter om tiltak på stedsnivå kan oppfylle betingelsene for å kunne kalle noen stedsutviklingstiltak for ...
  • Suksessrike distriktskommuner. En studie av kjennetegn ved 15 norske distriktskommuner 

   Kobro, Lars Ueland; Vareide, Knut; Hatling, Morten (Research report, 2012-04-30)
   Formålet med denne studien har vært å undersøke hva som gjør at noen kommuner lykkes bedre enn andre når det gjelder næringsutvikling og bosetting. Svarene er sammensatte og handler naturligvis om lokale forhold ??og til ...
  • Ta Seljord i bruk. Forstudierapport 

   Kobro, Lars Ueland; Vareide, Knut (Working paper, 2012-05-30)
   Forstudierapporten gir et kunnskapsgrunnlag og en vurdering for videre prosjektutvikling av Seljord som besøkskommune. Rapporten legger vekt på statistisk informasjon om befolknings- og sysselsettingsutvikling, kombinert ...
  • Ungdommens kulturvaner i Grenland 

   Kobro, Lars Ueland; Kleppe, Bård; Storm, Hanna Nyborg (TF-notat 4/2010, Working paper, 2010-02-08)
   Notatet gjengir resultater fra en undersøkelse av kulturatferd blant ungdom i Grenland. 386 elever fra 10. klasse i ungdomsskolen og 2. og 3. trinn i videregående opplæring er intervjuet. Resultatene viser at Grenlandsungdommene ...
  • Østre Agder. Samfunnsanalyse 

   Nygaard, Marit Owren; Vareide, Knut; Kobro, Lars Ueland (Working paper, 2014-02-14)