• Bidrag til forbedring? : en evaluering av Revisjon Midt-Norge IKS 

   Aastvedt, Ailin; Brandtzæg, Bent Aslak (Arbeidsrapport 16/2008, Working paper, 2008)
   Revisjon Midt-Norge IKS ble etablert 01.01.05, og er et interkommunalt selskap med deltagelse fra kommunene Agdenes, Frøya, Hemne, Hitra, Klæbu, Malvik, Meldal, Melhus, Midtre Gauldal, Orkdal, Selbu, Skaun, Snillfjord, ...
  • Bondens miljøplan - gjennomføring, erfaringer og synspunkter på hvordan planen virker 

   Brandtzæg, Bent Aslak; Hvitsand, Christine (Research report, 2013-09-27)
   Bondens miljøplan er en del av virkemiddelpakken i Nasjonalt miljøprogram som skal bidra til å nå myndighetenes målsetting om redusert forurensning fra landbruket og styrke forvaltningen av positive miljøverdier. Statens ...
  • Bred verdiskaping som strategi for bærekraftig stedsutvikling 

   Haukeland, Per Ingvar; Brandtzæg, Bent Aslak (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   This article is based on the evaluation of two national programs in Norway on values creation based on natural and cultural resources from 2006 to 2014, and it has been used by Oppland county council program on Values ...
  • Den brede verdiskapingen : et bærekraftig utviklingsperspektiv på natur- og kulturbasert verdiskaping 

   Haukeland, Per Ingvar; Brandtzæg, Bent Aslak (TF-notat 20/2009, Working paper, 2009-03-01)
   Miljøverndepartementet etablerte i 2007 Verdiskapingsprogrammet for kulturminner, med 11 piloter over hele landet, koordinert av Riksantikvaren, og i 2009 ble programmet Naturarven som verdiskaper etablert, koordinert av ...
  • Den verdiskapende naturarven. Midtveisanalyse av verdiskapingsprogrammet Naturarven som verdiskaper 

   Haukeland, Per Ingvar; Brandtzæg, Bent Aslak (Working paper, 2012-12-15)
   Notatet er en del av følgeevalueringen til Naturarven som verdiskaper. Det er en midtveisanalyse som innebærer en analyse på tvers av 15 piloter i tillegg til 15 enkeltstående analyser av hver pilot. Notatet viser mange ...
  • Det sammensatte Telemark : en litteraturundersøkelse om forholdet by og land i Telemark fylke 

   Haukeland, Per Ingvar; Bolkesjø, Torjus; Brandtzæg, Bent Aslak; Vareide, Knut (TF-notat 12/2005, Working paper, 2005-09-15)
   Telemarksforsking-Bø har gjennomført en undersøkelse om forholdet mellom by og land under tittelen "Det sammensatte Telemark", hvor vi, på oppdrag av Telemark fylkeskommune, belyser integrasjonen mellom Øvre og Nedre ...
  • Eierskap : behov og muligheter for politisk styring av selskaper og samarbeid i kommunene 

   Brandtzæg, Bent Aslak; Kili, Terje; Aastvedt, Ailin (Arbeidsrapport 7/2008, Working paper, 2008)
   De siste 10 årene har det skjedd en tredobling i antall kommunale selskaper. KS har på bakgrunn av den store veksten i kommunal selskapsorganisering, satt økt fokus på kommunenes rolle som samfunnsansvarlige eiere. Denne ...
  • ”Ett Land” – èn kommune? : utredning som grunnlag for å vurdere mulig sammenslutning mellom Nordre og Søndre Land 

   Brandtzæg, Bent Aslak; Sanda, Karl Gunnar; Lie, Kjetil (TF-notat 4/2006, Working paper, 2006-10-17)
   En sammenslutning av Nordre- og Søndre Land framstår som et aktuelt sammenslutingsalternativ. Kommunene er ikke blant de minste i landet, men kommunene har nedgang i folketallet de senere årene, og må karakteriseres som ...
  • Evaluering av forsøk med interkommunale barnevern 

   Brandtzæg, Bent Aslak (Rapport 229, Report, 2006)
   Det er igangsatt 13 forsøk med interkommunale barnevernsamarbeid i Norge. Denne evalueringen omfatter seks utvalgte samarbeid: * Forsøk med overføring av vedtaksrett til Sunnhordaland interkommunale barneverntjeneste. ...
  • Evaluering av forsøk med interkommunalt samarbeid om barnevern i Vest-Telemark 

   Brandtzæg, Bent Aslak (Arbeidsrapport 29/2006, Working paper, 2006)
   Barnevernsamarbeidet i Vest-Telemark omfatter kommunene Seljord, Nissedal, Tokke, Vinje, Fyresdal og Kviteseid. Samarbeidet er organisert som et forsøk som startet 01.04.04 og skal vare fram til 01.04.08. Kommunene har ...
  • Evaluering av integreringstilskuddet : flyktningenes rammetilskudd 

   Brandtzæg, Bent Aslak; Heian, Mari Torvik; Håkonsen, Lars; Lunder, Trond Erik; Løyland, Knut; Møller, Geir (Rapport 236, Report, 2006)
   Integreringstilskuddet ble innført i 1991, og har siden den gang vært det viktigste virkemidlet for å gi økonomisk kompensasjon for kommunenes merutgifter ved å bosette flyktninger. Hovedmålsetningen med integreringstilskuddet ...
  • Evaluering av prosjektet "Før oppstart" 

   Brandtzæg, Bent Aslak; Stavrum, Heidi; Vareide, Knut (Arbeidsrapport 3/2007, Working paper, 2007)
   "Før oppstart" er et prosjekt som ble satt i gang av Sauda Vekst for at regionalt næringsliv skulle være bedre i stand til å realisere positive regionale effekter av vannkraftutbyggingen i Sauda. Denne utbyggingen gjennomføres ...
  • Evaluering av regionale miljøprogram i jordbruket 

   Brandtzæg, Bent Aslak; Daugstad, Karoline; Flø, Bjørn Egil; Hvitsand, Christine; Storstad, Oddveig; Svardal, Solveig (Rapport 3/08, Research report, 2008)
   Rapporten legg fram ei evaluering av regionalt miljøprogram (RMP) i jordbruket, gjort på oppdrag frå Statens Landbruksforvaltning av Norsk senter for bygdeforskning og Telemarksforskning-Bø i perioden 29.10.07 til 01.02.08. ...
  • Evaluering av samarbeidsrådet for Nedre Romerike 

   Brandtzæg, Bent Aslak; Sanda, Karl Gunnar (Arbeidsrapport 17/2008, Working paper, 2008)
   Samarbeidsrådet for Nedre Romerike har eksistert i 10 år og omfatter kommunene Aurskog-Høland, Fet, Lørenskog, Nittedal, Rælingen, Skedsmo, Sørum samt Akershus fylkeskommune. Hensikten med evalueringen er at den skal danne ...
  • Evaluering av Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 

   Brandtzæg, Bent Aslak; Hvitsand, Christine (Rapport 244, Research report, 2009)
   Statens landbruksforvaltning (SLF) har engasjert flere forskningsmiljøer til å evaluere ulike sider ved ordningen Spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL). Det overordnede formålet med ordningen er å fremme natur-og ...
  • Fastsetting av satser, utmåling av økonomisk sosialhjelp og vilkårsbruk i sosialtjenesten 

   Brandtzæg, Bent Aslak; Flermoen, Solveig; Lunder, Trond Erik; Løyland, Knut; Møller, Geir; Sannes, Joar (Rapport 232, Research report, 2006)
   Økonomisk stønad etter Sosialtjenesteloven skal ytes ut fra en skjønnsmessig vurdering av stønadsbehovet, og det er derfor ingen konkrete anvisninger om stønadsnivå i loven. Intensjonen er på den ene siden at ulike behov ...
  • Frivillige kommunesammenslutninger 2005-2008 : erfaringer og effekter fra Bodø, Aure, Vindafjord og Kristiansund 

   Brandtzæg, Bent Aslak (Rapport 258, Report, 2009)
   Formålet med utredningen har vært å skaffe tilveie kunnskap om effektene av de fire siste frivillige kommunesammenslutningene i Norge: Kristiansund og Frei kommuner i Møre og Romsdal sluttet seg sammen til nye Kristiansund ...
  • Godt begynt er halvt fullendt? En oppstartsanalyse. Rapport fra forsøk med nærdemokratiske ordninger i Asker kommune 

   Kobro, Lars Ueland; Brandtzæg, Bent Aslak (Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge;63, Report, 2020)
   Nye Asker kommune har etablert lokalsamfunnsutvalg i Tofte, Slemmestad og Heggedal. Ordningen med lokalsamfunnsutvalg (LSU) de tre stedene skal være en forsøksordning for to år. Ordningen skal følges av forskningsaktivitet ...
  • Hvordan gjennomføre en kommunesammeslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger 

   Brandtzæg, Bent Aslak (Working paper, 2014-08-26)
   Høsten 2014 settes det i gang regionale prosesser med sikte på å få på plass en ny kommunestruktur. Alle landets kommuner er invitert til å starte arbeid for å avklare om det er aktuelt å slå seg sammen med nabokommuner. ...
  • Innbyggerundersøkelse i Nome kommune om kommunestruktur 

   Brandtzæg, Bent Aslak; Vardheim, Ingvild (Working paper, 2014-11-11)
   Som en del av arbeidet med kommunereformen i Nome kommune, har Telemarksforsking fått i oppdrag å gjennomføre en innbyggerundersøkelse. Nome er en kommune som pendlingsmessig og kulturelt har tilknytning i ulike retninger. ...