• Bidrag til forbedring? : en evaluering av Revisjon Midt-Norge IKS 

   Aastvedt, Ailin; Brandtzæg, Bent Aslak (Arbeidsrapport 16/2008, Working paper, 2008)
   Revisjon Midt-Norge IKS ble etablert 01.01.05, og er et interkommunalt selskap med deltagelse fra kommunene Agdenes, Frøya, Hemne, Hitra, Klæbu, Malvik, Meldal, Melhus, Midtre Gauldal, Orkdal, Selbu, Skaun, Snillfjord, ...
  • Bondens miljøplan - gjennomføring, erfaringer og synspunkter på hvordan planen virker 

   Brandtzæg, Bent Aslak; Hvitsand, Christine (Research report, 2013-09-27)
   Bondens miljøplan er en del av virkemiddelpakken i Nasjonalt miljøprogram som skal bidra til å nå myndighetenes målsetting om redusert forurensning fra landbruket og styrke forvaltningen av positive miljøverdier. Statens ...
  • Den brede verdiskapingen : et bærekraftig utviklingsperspektiv på natur- og kulturbasert verdiskaping 

   Haukeland, Per Ingvar; Brandtzæg, Bent Aslak (TF-notat 20/2009, Working paper, 2009-03-01)
   Miljøverndepartementet etablerte i 2007 Verdiskapingsprogrammet for kulturminner, med 11 piloter over hele landet, koordinert av Riksantikvaren, og i 2009 ble programmet Naturarven som verdiskaper etablert, koordinert av ...
  • Den verdiskapende naturarven. Midtveisanalyse av verdiskapingsprogrammet Naturarven som verdiskaper 

   Haukeland, Per Ingvar; Brandtzæg, Bent Aslak (Working paper, 2012-12-15)
   Notatet er en del av følgeevalueringen til Naturarven som verdiskaper. Det er en midtveisanalyse som innebærer en analyse på tvers av 15 piloter i tillegg til 15 enkeltstående analyser av hver pilot. Notatet viser mange ...
  • Det sammensatte Telemark : en litteraturundersøkelse om forholdet by og land i Telemark fylke 

   Haukeland, Per Ingvar; Bolkesjø, Torjus; Brandtzæg, Bent Aslak; Vareide, Knut (TF-notat 12/2005, Working paper, 2005-09-15)
   Telemarksforsking-Bø har gjennomført en undersøkelse om forholdet mellom by og land under tittelen "Det sammensatte Telemark", hvor vi, på oppdrag av Telemark fylkeskommune, belyser integrasjonen mellom Øvre og Nedre ...
  • Eierskap : behov og muligheter for politisk styring av selskaper og samarbeid i kommunene 

   Brandtzæg, Bent Aslak; Kili, Terje; Aastvedt, Ailin (Arbeidsrapport 7/2008, Working paper, 2008)
   De siste 10 årene har det skjedd en tredobling i antall kommunale selskaper. KS har på bakgrunn av den store veksten i kommunal selskapsorganisering, satt økt fokus på kommunenes rolle som samfunnsansvarlige eiere. Denne ...
  • ”Ett Land” – èn kommune? : utredning som grunnlag for å vurdere mulig sammenslutning mellom Nordre og Søndre Land 

   Brandtzæg, Bent Aslak; Sanda, Karl Gunnar; Lie, Kjetil (TF-notat 4/2006, Working paper, 2006-10-17)
   En sammenslutning av Nordre- og Søndre Land framstår som et aktuelt sammenslutingsalternativ. Kommunene er ikke blant de minste i landet, men kommunene har nedgang i folketallet de senere årene, og må karakteriseres som ...
  • Evaluering av forsøk med interkommunale barnevern 

   Brandtzæg, Bent Aslak (Rapport 229, Report, 2006)
   Det er igangsatt 13 forsøk med interkommunale barnevernsamarbeid i Norge. Denne evalueringen omfatter seks utvalgte samarbeid: * Forsøk med overføring av vedtaksrett til Sunnhordaland interkommunale barneverntjeneste. ...
  • Evaluering av forsøk med interkommunalt samarbeid om barnevern i Vest-Telemark 

   Brandtzæg, Bent Aslak (Arbeidsrapport 29/2006, Working paper, 2006)
   Barnevernsamarbeidet i Vest-Telemark omfatter kommunene Seljord, Nissedal, Tokke, Vinje, Fyresdal og Kviteseid. Samarbeidet er organisert som et forsøk som startet 01.04.04 og skal vare fram til 01.04.08. Kommunene har ...
  • Evaluering av integreringstilskuddet : flyktningenes rammetilskudd 

   Brandtzæg, Bent Aslak; Heian, Mari Torvik; Håkonsen, Lars; Lunder, Trond Erik; Løyland, Knut; Møller, Geir (Rapport 236, Report, 2006)
   Integreringstilskuddet ble innført i 1991, og har siden den gang vært det viktigste virkemidlet for å gi økonomisk kompensasjon for kommunenes merutgifter ved å bosette flyktninger. Hovedmålsetningen med integreringstilskuddet ...
  • Evaluering av prosjektet "Før oppstart" 

   Brandtzæg, Bent Aslak; Stavrum, Heidi; Vareide, Knut (Arbeidsrapport 3/2007, Working paper, 2007)
   "Før oppstart" er et prosjekt som ble satt i gang av Sauda Vekst for at regionalt næringsliv skulle være bedre i stand til å realisere positive regionale effekter av vannkraftutbyggingen i Sauda. Denne utbyggingen gjennomføres ...
  • Evaluering av regionale miljøprogram i jordbruket 

   Brandtzæg, Bent Aslak; Daugstad, Karoline; Flø, Bjørn Egil; Hvitsand, Christine; Storstad, Oddveig; Svardal, Solveig (Rapport 3/08, Research report, 2008)
   Rapporten legg fram ei evaluering av regionalt miljøprogram (RMP) i jordbruket, gjort på oppdrag frå Statens Landbruksforvaltning av Norsk senter for bygdeforskning og Telemarksforskning-Bø i perioden 29.10.07 til 01.02.08. ...
  • Evaluering av samarbeidsrådet for Nedre Romerike 

   Brandtzæg, Bent Aslak; Sanda, Karl Gunnar (Arbeidsrapport 17/2008, Working paper, 2008)
   Samarbeidsrådet for Nedre Romerike har eksistert i 10 år og omfatter kommunene Aurskog-Høland, Fet, Lørenskog, Nittedal, Rælingen, Skedsmo, Sørum samt Akershus fylkeskommune. Hensikten med evalueringen er at den skal danne ...
  • Evaluering av Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 

   Brandtzæg, Bent Aslak; Hvitsand, Christine (Rapport 244, Research report, 2009)
   Statens landbruksforvaltning (SLF) har engasjert flere forskningsmiljøer til å evaluere ulike sider ved ordningen Spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL). Det overordnede formålet med ordningen er å fremme natur-og ...
  • Fastsetting av satser, utmåling av økonomisk sosialhjelp og vilkårsbruk i sosialtjenesten 

   Brandtzæg, Bent Aslak; Flermoen, Solveig; Lunder, Trond Erik; Løyland, Knut; Møller, Geir; Sannes, Joar (Rapport 232, Research report, 2006)
   Økonomisk stønad etter Sosialtjenesteloven skal ytes ut fra en skjønnsmessig vurdering av stønadsbehovet, og det er derfor ingen konkrete anvisninger om stønadsnivå i loven. Intensjonen er på den ene siden at ulike behov ...
  • Frivillige kommunesammenslutninger 2005-2008 : erfaringer og effekter fra Bodø, Aure, Vindafjord og Kristiansund 

   Brandtzæg, Bent Aslak (Rapport 258, Report, 2009)
   Formålet med utredningen har vært å skaffe tilveie kunnskap om effektene av de fire siste frivillige kommunesammenslutningene i Norge: Kristiansund og Frei kommuner i Møre og Romsdal sluttet seg sammen til nye Kristiansund ...
  • Hvordan gjennomføre en kommunesammeslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger 

   Brandtzæg, Bent Aslak (Working paper, 2014-08-26)
   Høsten 2014 settes det i gang regionale prosesser med sikte på å få på plass en ny kommunestruktur. Alle landets kommuner er invitert til å starte arbeid for å avklare om det er aktuelt å slå seg sammen med nabokommuner. ...
  • Innbyggerundersøkelse i Nome kommune om kommunestruktur 

   Brandtzæg, Bent Aslak; Vardheim, Ingvild (Working paper, 2014-11-11)
   Som en del av arbeidet med kommunereformen i Nome kommune, har Telemarksforsking fått i oppdrag å gjennomføre en innbyggerundersøkelse. Nome er en kommune som pendlingsmessig og kulturelt har tilknytning i ulike retninger. ...
  • Interkommunalt barnevern : aktuelle samarbeidsmodeller for Hof, Re og Holmestrand 

   Brandtzæg, Bent Aslak (Rapport 250, Report, 2009-05-25)
   Utredningen fokuserer på status og utfordringer i barneverntjenesten i Hof, Re og Holmestrand i dag, og vurderer modeller som kan være aktuelle for et interkommunalt samarbeid om barnevern.
  • Interkommunalt barnevern i Kongsbergregionen : en mulighetsstudie 

   Aastvedt, Ailin; Brandtzæg, Bent Aslak (Rapport 272, Research report, 2010)
   Rapporten ser nærmere på behovet og mulighetene for et interkommunalt samarbeid for barnevernstjenesten i Kongsbergregionen. Rapporten konkluderer med at interkommunalt samarbeid, fortrinnsvis ett interkommunalt barnevern, ...