Show simple item record

dc.contributor.advisorOvergaard, Grith
dc.contributor.authorQuiroz Guillen, Karin Patricia
dc.date.accessioned2023-11-24T17:41:28Z
dc.date.available2023-11-24T17:41:28Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.usn:wiseflow:6923757:55735164
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3104625
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractTema: Denne studien handler om sykepleier og bruker relasjon ved implementering av elektronisk medisindispenser. Bakgrunn: Det satses mye på bruk av velferdsteknologi, spesielt hos eldre på grunn av de demografiske utfordringene og på grunn av alle gode helseeffekter som dette bidrar til hos eldre. Elektronisk medisinsk dispenserer reduserer arbeidsmengden til sykepleiere som jobber i hjemmetjenesten, men ved administrering av medisiner utføres også en annen sykepleiepraksis som observasjoner og interaksjoner ansikt til ansikt. Ved introduksjon av en elektronisk medisinsk dispenser kan dette føre til færre besøk og dermed mindre kontakt mellom sykepleier og bruker. Digitalisering og velferdsteknologi kan hemme utviklingen av tillitsfulle relasjoner fordi de endrer kommunikasjonsstilen mellom bruker og sykepleier. Dette krever nye strategier for å utvikle gode relasjoner og tillit (Nakrem et al. 2018: 2). Det er bekymringer blant sykepleiere for at bruk av digitale medisindispenser vil endre deres relasjon til bruker ( Kleiven et al. 2020: 2). Fra forskning har det fremkommet før at innføring av digitalisering i helsesektoren har medført vanskeligheter, også for forholdet mellom sykepleier og behandler (Lie 2019). Samtidig mangler det forskning på konsekvensene av digitalisert fjernkommunikasjon mellom bruker og sykepleier (Nakrem et al. 2018: 3). Jeg ønsker å gå dypere inn i forskningen som mangler. Hensikt: Studiens hensikt er å få innsikt i sykepleierens subjektive opplevelser om relasjon med bruker ved implementering av elektronisk medisinsk dispensere. Jeg ønsker å undersøke om elektronisk medisindispenser har konsekvenser for relasjonen mellom sykepleier og bruker, sett fra sykepleiers ståsted. Jeg ønsker også å undersøke hva som foregår i relasjonen mellom sykepleier og bruker, og om relasjonen endrer seg . Problemstilling: Hvilken relasjon opplever sykepleier med bruker ved implementering av elektronisk medisindispenser i hjemmet? Metode: Min oppgave har et kvalitativ design og jeg har valgt en fenomenologisk-hermeneutisk fremgangsmåte tilnærming til undersøkelsen. Dette fordi jeg er interessert i å få mer kunnskap om den subjektive opplevelsen hos sykepleier. For å samle data til dette studiet skal det gjennomføres 4 kvalitativ strukturerte intervjuer. Utvalget blir 4 sykepleiere som jobber i hjemmetjenesten som har erfaring med å bruke elektronisk medisindispenser. Intervjuene blir transkribert i sin helhet og for å analysere de kvalitative dataene vil jeg bruke tematisk analyse. Resultat: Resultatene viser at tillit mellom sykepleiere og brukere blir mer sentral enn tidligere i forbindelse med implementeringen av elektroniske medisindispensere. Dette forutsetter en gjensidig tillit. Studien indikerer også at sykepleierne anvender alternative metoder for å bygge og vedlikeholde gode relasjoner og tillit hos brukere som bor alene og som ikke mottar andre tjenester fra hjemmesykepleien, til tross for at teknologiske hjelpemidler er installert. Eksempler på dette kan være at de ringer slike brukere en gang i måneden for en statussjekk eller besøker dem for en hyggelig samtale hvis de bor i en omsorgsbolig. Resultatene tyder på at bruk av elektroniske medisindispensere har ført til et mer effektiv tidsbruk blant sykepleiere. Ved å fylle opp dispenseren hver femtende dag får sykepleierne anledning til å tilbringe omtrent 15-20 minutter med brukeren, noe som gir rom for dypere og mer meningsfulle samtaler. Dette bidrar til å styrke og vedlikeholde relasjonen, samt gi bedre oppfølging av brukeren. Dette er en klar forbedring sammenlignet med de kortere samtalene de hadde før teknologien ble tatt i bruk. Den sparte tiden kan sykepleierne nå vie til de brukerne som har størst behov for assistanse. Konklusjon: Selv etter innføringen av digital teknologi, forble forholdet mellom sykepleier og bruker stabilt, med tillit som et sentralt element. For at implementering av ny teknologi skal være vellykket, er gjensidig tillit essensielt. Dette betyr at brukeren må ha tillit til at dosering av medisinen gjøres korrekt, mens sykepleieren må ha tillit til at brukeren tar medisinen som anbefalt. Ingen av sykepleierne ga uttrykk for at forholdet til brukerne ble forverret, eller at videreføring av tillitsforhold ble hindret ved innføring av digitale medisindispensere. Snarere tvert imot opplevde mange sykepleiere at forholdet enten forble det samme eller ble styrket, selv med færre fysiske møter. Sykepleierne verdsatte den ekstra tiden de fikk, som de nå kunne anvende på andre oppgaver innen sykepleie, som lengre samtaler med brukere eller månedlige telefonsamtaler. Når de besøkte brukerne, kunne de også vurdere både personen og deres omgivelser hjemme, noe som fremmet en mer omfattende omsorg og styrket relasjonen. Det første trinnet i innføringen av ny teknologi er å kartlegge reelle behov og vurdere hvorvidt teknologien kan dekke disse. Etter dette er det vesentlig å ha en solid plan for opplæring og oppfølging av de som skal benytte teknologien, og justere de teknologiske tiltakene etter enkeltpersonenes behov. Nøkkelord: Elektronisk medisindispenser, sykepleier, relasjon, sykepleieerfaring og velferdsteknologi, hjemmesykepleier, implementering
dc.description.abstractTopic: This study focuses on the relationship between nurses and users during the implementation of electronic medication dispensers. Background: There is a significant focus on the use of welfare technology, especially among the elderly due to demographic challenges and the numerous positive health effects it brings to the elderly. Electronic medication dispensers decrease the workload for nurses working in home care services. However, while administering medicines, other nursing practices, such as observations and face-to-face interactions, are also carried out. The introduction of an electronic medication dispenser may lead to fewer visits, consequently reducing contact between the nurse and the user. Digitalization and welfare technology can hinder the development of trustful relationships because they change the communication style between the user and the nurse. This necessitates new strategies for building good relationships and trust (Nakrem et al. 2018: 2). There are concerns among nurses that the use of digital medication dispensers will alter their relationship with users (Kleiven et al. 2020: 2). Previous research has shown that the advent of the digital world in healthcare has posed numerous challenges, including for the relationship between nurse and patient (Lie 2019). At the same time, there is a lack of research on the consequences of digitized remote communication between the user and the nurse (Nakrem et al. 2018: 3). I want to dive deeper into the missing research. Purpose: The purpose of the study is to gain insight into the nurse's subjective experiences regarding the relationship with the user during the implementation of electronic medication dispensers. I want to investigate whether electronic medication dispensers have consequences for the relationship between the nurse and patient, from the nurse's perspective. I also want to examine what happens in the relationship between the nurse and the user, and whether the relationship changes. Research Question: What kind of relationship does a nurse experience with the user during the implementation of an electronic medication dispenser at home? Method: My study has a qualitative design, and I have chosen a phenomenological-hermeneutic approach to the investigation. This is because I am interested in gaining deeper knowledge about the nurse's subjective experience. To gather data for this study, I will conduct 4 qualitative structured interviews. The sample will consist of 4 nurses working in home care who have experience using electronic medication dispensers. The interviews will be transcribed in full, and to analyze the qualitative data, I will employ thematic analysis. Results: The findings show that trust between nurses and users has become more central than before in connection with the implementation of electronic medication dispensers. This presupposes mutual trust. The study also indicates that nurses employ alternative methods to build and maintain good relationships and trust with patients who live alone and do not receive other services from home nursing, even though technological aids have been installed. Examples of this might be that they call such users once a month for a status check or visit them for a friendly chat if they reside in a care home. The results suggest that the use of electronic medication dispensers has led to more efficient time management among nurses. By refilling the dispenser every fifteenth day, nurses have the opportunity to spend approximately 15-20 minutes with the user, allowing for deeper and more meaningful conversations. This helps to strengthen and maintain the relationship, as well as provide better patient follow-up. This is a clear improvement compared to the shorter conversations they had before the technology was implemented. The time saved now allows nurses to devote more attention to the users with the greatest need for assistance. Conclusion: Even after the introduction of digital technology, the relationship between the nurse and the user remained stable, with trust as a central element. For the successful implementation of new technology, mutual trust is essential. This means that the user must trust that the medication dosing is done correctly, while the nurse must trust that the user is taking the medication as recommended. None of the nurses expressed that their relationship with the users worsened, or that the continuation of a trust relationship was hindered by the introduction of digital medication dispensers. Quite the contrary, many nurses felt that the relationship either remained the same or was strengthened, even with fewer physical encounters. The nurses valued the extra time they gained, which they could now use for other nursing tasks, like longer conversations with patients or monthly phone calls. When visiting users, they could also assess both the person and their home environment, promoting more comprehensive care and strengthening the relationship. The first step in introducing new technology is to map out actual needs and assess whether the technology can address these. After this, it's crucial to have a solid plan for training and follow-up for those using the technology, and adjust technological measures according to individual needs. Keywords: Electronic medication dispenser, nurse, relationship, nursing experience, welfare technology, home care nurse, implementation
dc.languagenob
dc.publisherUniversity of South-Eastern Norway
dc.titleRelasjon ved implementering av velferdsteknologi
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record