Show simple item record

dc.contributor.advisorChristensen, Vivi Lycke
dc.contributor.authorYavuz, Adem Oguzhan
dc.date.accessioned2023-11-18T17:41:36Z
dc.date.available2023-11-18T17:41:36Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.usn:wiseflow:6923757:55735170
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3103376
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractPå grunn av den økende forekomsten av søvnapné og behovet for effektive behandlingsmetoder, har telemonitorering blitt en viktig tilnærming i CPAP-behandling. Hensikten med denne studien er å undersøke helsepersonells erfaringer med å benytte telemonitorering for oppfølging i CPAP-behandling. Basert på problemstillingen, ble det utført en kvalitativ undersøkelse basert på fokusgruppeintervju. Utvalget bestod av seks sykepleiere som ble bedt om å dele sine erfaringer med bruk av telemonitorering i oppfølgingen av CPAP-behandling. Datamaterialet ble analysert ved hjelp av systematiske tekstkondensering (STC) utviklet av Kirsti Malterud. Tre hovedkategorier ble identifisert: 1) fokus på personvern, 2) effektivitet og brukervennlighet, og 3) utfordringer og fordeler ved oppfølging. Funn fra studien viser at telemonitorering har en sentral rolle i helsetjenesten. Opplæring og støtte fra teknologileverandører er avgjørende, og et tett samarbeid mellom helsepersonell og leverandøren har vist seg å være nøkkelen til suksess. I løpet av COVID-19-pandemien har oppfølgingssystemet vist seg å være en betydningsfull ressurs. Selv om telemonitorering, ifølge erfaringer fra helsepersonell, spiller en viktig rolle i oppfølgingen av CPAP-behandling, ble det også påpekt utfordringer, som for eksempel overfladisk behandling og kommunikasjonsproblemer. Teknikker som "motiverende intervju" blir brukt for å håndtere disse utfordringene. Bekymringer om tekniske problemer og personvern fremhever behovet for sikre og pålitelige systemer. Telemonitorering, CPAP-behandling, personvern, effektivitet.
dc.description.abstractDue to the increasing prevalence of sleep apnea and the need for effective treatment methods, telemonitoring has become an important approach in CPAP therapy. The purpose of this study is to investigate healthcare personnel's experiences of using telemonitoring for follow-up in CPAP therapy. Based on the research question, a qualitative study was conducted using focus group interviews. The sample consisted of six nurses who were asked to share their experiences with the use of telemonitoring in the follow-up of CPAP treatment. The data was analyzed using Malterud's Systematic Text Condensation (STC). Three main categories were identified: 1) focus on privacy, 2) efficiency and user-friendliness, and 3) challenges and benefits of follow-up. Findings from the study show that telemonitoring plays a central role in healthcare. Training and support from technology providers are crucial, and a close collaboration between healthcare professionals and the provider has proven to be the key to success. During the COVID-19 pandemic, the follow-up system has proven to be a valuable resource. While telemonitoring, according to healthcare professionals' experiences, plays a significant role in the follow-up of CPAP treatment, challenges were also pointed out, such as superficial treatment and communication issues. Techniques like "motivational interviewing" are used to address these challenges. Concerns about technical issues and privacy emphasize the need for secure and reliable systems. Telemonitoring, CPAP therapy, healthcare professional experience, privacy, efficiency.
dc.languagenob
dc.publisherUniversity of South-Eastern Norway
dc.titleErfaringer med bruk av telemonitorering i oppfølgingen av CPAP-enhet
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record